Hétfői Hírek, 1965 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1965-01-04 / 1. szám

Üj feladatok felé Dobi István újévi köszöntője DoM István, i Népköz­társaság Elnöki Tanácsának elnöke január elsején a kö­vetkező újévi köszöntőt mondotta a rádióban és a televízióban: — Az ünnepi gondolatok, «melyekkel az új esztendő ér­kezését fogadni szoktuk, — núkor éjfélkor felcsendül a Himnusz, a legönfeledtébb szórakozás Is félbeszakad pár percre, valami formában mér­tedre tesszük a múltat és a Jövőt, ítélkezünk magunk és dolgaink felett, — az Idén összefonódnak a felszabadulás huszadik évfordulójára való emlékezéssel. Boldogok va­gyunk azért, arm van, és oku­lunk abból, ami húsz éve és azóta történt. — 1945-ben alapjaiban meg­változott az élet ezen a 6ok vihart, szenvedést, nyomorú­ságot megért, történelmi nap­sütést ezer év alatt keveset látott magyar földön. A fel­szabadulás óta sokat dolgoz­tunk. Hol jól, hol rosszul, hol több, hol kevesebb szerencsé­vel, de jószándékkal, és vala­mire jutottunk, amiben örö­münk van, amire néha büsz­kék is szoktunk lenni. Nyu­godtan elmondhatjuk, hogy történelmünknek soha sem Tolt még hasonló sikerekben gazdag húsz esztendeje A nép elnyerte szabadságát és végre meghódította a földet, ■melyen él, ura tett' saját •orca in térésének. ♦ Erősödés, gyarapodás — Á felszabadulás évfordu- 116] ára való emlékezés tanítást tm ösztönzést ad további erő­feszítésekre, még Jobb mun­kára a nép, « haza javára, bá­torítást, hogy legyünk meré­szek terveinkben, soha se ret­tenjünk vissza az Utunkba ve­tődő nehézségektől. Ilyenek mindig lesznek, de te tudjuk győzni őket. — 1964-ről; mint eredmé­nyekben gazdag esztendőről beszélhetünk. Ha körülnézünk az országban — s tegyük ezt minél sűrűbben és minél fi­gyelmesebben —, láthatjuk az erősödés, a gyarapodás, a na­gyobb jólét állandóan szapo­rodó jeleit és bizonyítékait. Látjuk a szebb és gazdagabb várost és falut, a terjeszkedő, fejlődő, éjjel-nappal termelő ipart, szocialista mezőgazdasá­gunk mindinkább korszerű nagyüzemeit. A nép javára szolgáló Intézményeink fejlő­dését, erősödését ♦ Húsz év — Látjuk a munkát, ered­ményeit és mögöttük az em­bert Az idősebbeket akik még magukban hordozzák a húsz év előtti félelmet s ak­kor még bizonytalan remény­kedések emlékét is, tehát köz­vénen ennenyeK uspjsn «Kr ják összehasonlítani a múltat és a jelent lemérni önmaguk és egész nemzedékük cseleke­deteinek értékét És látjuk a fiatalok erős nemzedékét A fiatalság egyik fele beleszüle­tett « másik belenőtt a szo­cializmus szinte korlátlan le­hetőségeibe. Hasznos, ha ők is alaposan elmélyednek a húsz év történetébe és okulnak be­lőle. A jövőért való felelőssé­get most már velük együtt hordozzuk, de a munkából és a felelősségből mind többet kell átvállalnia az Ifjúságnak, ez az élet természetes rendje. ♦ Tanulni az eddigiekből — Nézzük a húsz évet és benne külön az 1964-es eszten­dőt Törekszünk tanulni be­lőle, a sikerekből és kudar­cokból egyaránt. így indulunk neki az új esztendőnek, örül­jünk a sikereknek, de ismer­jük be tévedéseinket és mu­lasztásainkat is. — Eredményeinket a kom­munisták, a Magyar Szocia­lista Munkáspárt elvhű, meg­fontolt bölcs vezetésével, né­pünk tehetségével és szorgal­mával, s annak a nemzeti egy­ségnek a segítségével értük el, ami a párt és a munkásosz­tály körül kialakult Sike­reink, előrehaladásunk nagy­mértékben összefügg a testvé­ri szövetséggel, amely felsza­badítónkkal, a Szovjetunióval és népeivel összefűz bennün­ket és a szocialista országok minden értelemben szépen fejlődő, elmélyülő együttmű­ködésével. — Vannak dolgaink, ame­lyek jobban mehetnének. Gon­dolok a munkafegyelemre, a takarékosságra, a termelé­kenységre, a szorgalomra, an­nak a tudatnak az erősítésére, hogy ez ország valóban a miénk, a dolgozó népé, annak érdekel, javai felett — legye­nek azok kicsinyek vagy na­gyok — ennek megfelelően kell őrködnünk. Ha hibáinkon akár csak fokozatosan is tu­dunk javítani, máris kevesebb panaszkodni valónk lesz a kihasználatlan lehetőségek miatt, és még erőteljesebb, lendületesebb lehet a fejlődés. — A múlt év tapasztalatai­val, a jövő biztató reménysé­gével, a szocializmusba vetett hittel induljunk új feladatok megoldása felé az új esztendő­ben. Szeretettel köszöntőm minden magyar testvérünket, hazánk minden hű fiát itthon, s idegenben is mindazokat, akik lélekben, gondolkozásban velünk vannak, egyetértenek a szocialista haza boldogulá­sára és a nemzetközi politiká­ban a béke védelmére, a né­pek békés egymás mellett élé­sére, annak szolgálatára irá­nyuló erőfeszítéseinkkel. — Ezekkel a gondolatokkal kívánok eredményes munká­ban, sikerekben gazdag, békés, boldog új esztendőt minden kedves hallgatómnak. A diplomáciai testűiét vezetői az HiHiU Tanács einökénél A Budapesten akkreditált diplomáciai képviseletek ve­zetői január l-én, az újév alkalmából, jókívánságaikat fejezték ki Dobi Istvánnak, az Elnöki Tanács elnökének. Az Ein ölei Tanács fogadá­sán részt vettek: Gáspár Sándor és Kisházi Ödön, az Elnöki Tanács helyettes el­nökei, Kiss Károly, az Elnö­ki Tanács titkára és Gergely Miklós, a Külügyminiszté­rium protokoll-ceztályának vezetője. A Diplomáciai Testület ré­széről mejelentek: Frantisek Pisek, a Csehszlovák Szocialis­ta Köztársaság nagykövete, a diplomáciai testület doyenje, Wilhelm Meissner, a Német Demokratikus Köztársaság —, Mihail Rosianu, a Román Népköztársaság —, Jancso Georgier, a Bolgár Népköztár­saság —, Hoang Bao Son, a Viet­nami Demokratikus Köztár­saság —, Sarrino Mangunpra- noto, az Indonéz Köztársaság —■, Mohammed Ibrahim, az Egyesült Arab Köztársaság —, Szón Csan Rjon, a Koreai Né­pi Demokratikus Köztársaság —, Shantilal Vithalbhai Patel, az Indiai Köztársaság —, dr. Juan Jósé Faxa Sanz, a Kubai Köztársaság —, dr. Adalbert Koch Svájc —, Ivor Thomas Montague Pink, Nagy-Britan- nia és Észak-lrország Egyesült Királyság—, Pierre Francfort, a Francia Köztársaság —, J. J. L. Pierre Vanheerswynghels, a Belga Királyság —, Henry Botchway Kofi Marrah, a Ghá­nái Köztársaság —, dr. Paolo Vila-Finzi, az Olasz Köztársa­ság —■, Kenichiro Yoshida, Japán —, Han Ke-hua, a Kí­nai Népköztársaság —, dr. Francisco Ricardo Bello, az Argentin Köztársaság —, Kari Torsten Brandel, a Svéd Ki­rályság nagykövete, dr. Johan Hibert Zeeman, a Holland Ki­rályság —, Hédim Erincer, a Török Köztársaság követe, Ba- Ocsirin Dasceren, a Mongol Népköztársaság —, Jovan An­dorn, az Albán Népköztársa­ság —, Mouno J. Castrén, a Finn Köztársaság —, Jerzy Zielinski, a Lengyel Népköz- társaság —, Henrik Holger Haxthausen, a Dán Királyság, Nyikolaj Rogyinovics Seleh, a Szovjetunió —, Slobodan Bori- savljevics, a Jugoszláv Szo­cialista Szövetségi Köztársa­ság —, Georges Vandalis, a Görög Királyság —v Dávid Giladi, Izrael Állam —, Lutz Emery Trindade, a Brazíliai Egyesült Államok —, Elim O, Shaughnessy, az Amerikai Egyesült Államok —, dr. Emil Staffelmayr, az Osztrák Köz­társaság ideiglenes ügyvivője éá dr. Nae Androne, a Duna- bizottság Igazgatója. IMTJJ r * A lottó nyerőszámai és nyereményösszegei A szövetségi kapitány a válogatott tizenegyről Angol—amerikai erőfitogtatás Délkelet-Ázsiában P OLI TIKAI HÉT .1. I <A P IX. fiVF. 1. SZÁM ARA: 1 FORINT 1965. JANUAR U HÉTFŐ OirosesU, fifr?z£$ -1, H-3 fok A várható kló járást eiőrB meghatározzák a folyamatosan érkézé enyhe tengeri légtöme­gek. A Meteorológiai In­tézet előrejelzése szerint vasárnap erősen felhős, párás, ködős lesz az Idő. sokfelé várható csapa­dék, méghozzá minden téli alakjában: eső, ónos- eső, havaseső, havazás; A napi legmagasabb hő­mérséklet —1, -J-3 fok között lesz s ez körülbe­lül megfelel a sok évi átlagnak. — Telefontudósítás — MOSZKVA: Koszigin szövő­jét miniszterelnök az új esz­tendő alkalmából válaszolt az Aszahi című japán lap főszer­kesztőjének kérdéseire. Nyilatkozatában javasolta, hogy a Szovjetunió, Japán és más érdekelt országok együttesen szánjanak sík­Rakéta-ágyúk, gépfegyverek, helikopterek.,. Ötödik napja tombol a Binh Ghia-i csata A dél-vietnami háború legnagyobb ütközete A szabadságharcosok súlyos veszteségeket okoznak az amerikaiaknak és a kormánycsapatoknak rm as általános és teljes leszerelésért, az atom­fegyverek betiltásáért, har­coljanak együtt az álla­mok belügyeibe való kül­ső beavatkozás ellen. Ami a szovjet—japán vi­szonyt illeti, Koszigin hang­súlyozta: teljesen megalapoz zott az a várakozás, hogy 1965-ben tovább javul a szov­jet—japán viszony. A szovjet kormány kész türelmesen és állhatatosan munkálkodni azon, hogy fokozatosan élté-' volítsa az együttműködés út-' jából mindazt, ami gátolja a valóban jószomszédi kapcsola­tokat. Koszi gin kiemelte, hogy a Szovjetunió a jövőben \ is a békés együttélés po­litikáját folytatja, aktívan munkálkodik a béke biz­tosításán és a nemzetköd feszültség enyhítésén. Az új év alkalmából —« amely egyébként az idén há­romnapos ünnep volt’ a Szövi jetunióban —, oz SZKP Közi FOLYTATÁS A 2. OLDALON SAIGON: A dél-vietnami fővárostól 65 kilométernyire keletre fekvő Binh Ghia tér­ségében immáron az ötödik napja tombol elkeseredett harc a szabadságharcosok és a kormánycsapatok ameri­kaiak által támogatott egy­ségei között. Ez eddig a dél- vietnami háború legnagyobb ütközete. A partizánok hétfőn elfog­lalták a várost, több ízben visszaverték az ostromlók meg-megújuló támadásait, majd szerdán lelőttek egy amerikai helikoptert és tel­jesen felmorzsolták a heli­kopter legénységének felku­tatására kiküldött dél-viet­nami tengerészgyalogos szá­zadot A szabadságharcosok ugyanaznap magát a várost kiürítették, de Binh Ghia környékét to­vábbra is birtokukban tartják. Az UPI jelentése szerint a helikopter roncsai felé előre­nyomuló kormánykatonák két alkalommal is véres fejjel voltak kénytelenek visszavo­nulni. Pénteken a város térségé­ben harcoló kormánycsapatok megerősítése céljából 48 amerikai helikopteren újabb zászlóalj katonaság érkezett a helyszínre. Ezzel egyidőben 32 helikop­ter rakéta-ágyúval és gép­fegyverrel szakadatlanul lövi a gumiültetvényeken beásott partizán egységeket. Ezenkí­vül tíz dél-vietnami vadász­bombázó és tíz másik, ameri­kai pilóták által vezetett repülőgép megállás nélkül bombázza a partizánokat Az amerikai intervenció- sok és a dél-vietnami kormánycsapatok nagy túlerejével szemben küz­dő szabadságharcosok azonban továbbra is ki­tartanák, és mint az UPI jelenti, nagy veszteségeket okoznak a tá­madóknak. A már öt napja tartó csatában eddig 185 dél-vietnami és 17 amerikai lelte halálát. A szabadság- harcosoknak eddig 102 kato­nájuk esett eh (UPI, AP, Reuter) Honvédeskü Lágymányoson Szombat délelőtt a lágymányosi Bartók Színpad előtti térségen — több ezer részvevő előtt — ünnepélyes keretek között tették le honvédesküjüket, elsőként a fővárosban, az egyik budapesti katonai alakú lat újoncai. A katonai parancs nokokon kívül ott voltak a kerületi tanács, a társadalmi szervek vezetői is. Lécz Pál honvéd bajtársai nevében VHsefQOadta* hogy minden pillanatban készen állnak a haza védelmére. HP»"'' '-EXPRESS-^ • PÁRIZS: De Gaulle francia elnök pénteken este az Elysée palotában külön-külön négyszemközti megbeszélést tartott Vi- nogradovval, a Szovjetunió párizsi nagykövetével, majd Charles Bohlen ame­rikai nagykövettel. A meg­beszélésekre azon a foga­dáson került sor, amelyen a diplomáciai testület tag­jai jókívánságaikat tolmá­csolták a francia köztársa* ság elnökének. • BUDAPEST: Szomba­ton délben az üllői út 111. előtt egy magángépkocsi felszaladt a járdára és a járókelők közül három sze­mélyt elütött. A szeren­csére csak könnyen sebe­sült Ámon Gyulánét, Hor- zán Sándort és Farkas Ist­vánt a mentők kórházba szállították. A baleset kö­rülményeinek és felelősé­nek megállapítására a nyomozás folyik. FÖLDRENGÉS ALGÉRIÁBAN ALGÍR: Pénteken az algé­riai Silla városkát földren­gés rázkódtatta meg. Egy ember meghalt, harminc- nyolc megsebesült. A lakó­házakban súlyos károk ke­letkeztek. (AFP) ® WASHINGTON: Új­év kezdetén az Egyesült Államok lakosságának szá­ma meghaladta a 190 mil­lió 500 ezer főt. Tavaly 2 millió 700 000-rel szapo­rodott az ország lakos­sága. ® ABIDJAN: Az ele­fántcsontparti úgynevezett „állambiztonsági törvény­szék” hat politikust, közöt­tük négy volt minisztert halálra ítélt, egy állítóla­gos kormányellenes össze­esküvésben való részvétel miatt. (AFP) Q HAVANNA: Komarov, szovjet űrhajós a kubai forradalom győzelmének évfordulója alkalmából a szovjet küldöttség tagja­ként Kuba fővárosába ér­kezett (AP)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék