Hétfői Hírek, 1966 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1966-01-03 / 1. szám

Tájékoztató a nyereség- részesedésről (A 3. oldalon) TOVÁBBI ENYHE IDŐ — Az indulás minden eset­re biztató — mondották a Meteorológiai Intézetben. — Budapesten vasárnap délben 9, Sopronban 8, Baján 7 fo­kos „meleget” mértek. — Mi okozza a januári ta­vaszt? ■— Az Atlanti-óceánról nyugati-délnyugati széllel áramló enyhe, nedves légtö­megek. — És a továbbiakban? — A meteorológus csak a közeljövőre „jósolhat”. Egye­lőre a langyos légtömegek újabb hulláma várható. Utol­jára 1921. és 1922. januárjá­nak első napjaiban volt a mostanihoz hasonló enyhe időjárás. Várható időjárás hétfőn estig: felhőátvonulások, többfelé újabb eső, havas eső, mérsékelt, időnként élénk délnyugati, nyugati szél. Az évszakhoz képest enyhe idő. Várható legala­csonyabb vasárnap éjszakai hőmérséklet mínusz 1—plusz 3, legmagasabb nappali hő­mérséklet 5—9 fok között. Új rendszer egyes szovjet üzemekben MOSZKVA: A szovjet ipa­ri váll adatok eLs csoportja — amelybe a g, -»gyártó, vegyipari, könnyű- és ól -Írni« szeripaj' kohászati és építő- anyagi pari üzemek tartoznak — áttér az új tervezési és rdaság' c zetési rendszerre. Az erre atkozó határoza­tot most v.U' f , <• szov­jet miniszterta :cs. A szovjet ipar többi üze­me fokozatosan szintén áJ tér az új rendszerre. (TASZSZ) QVÍ-( \ TASKENT®AN J­\7 kedden kezdődik a hármas csúcstalálkozó — Tele fon jelentés — MOSZKVA: Vasárnap Alekszej Koszigin, szovjet miniszterelnök Moszkvából Taskentba repült, hogy az in­diai és pakisztáni fél óhajá­nak megfelelően részt vegyen a Sasztri—Ajub Khan talál­kozón. Koszigin, a taskenti találkozó kezdeményezője a jelek szerint nemcsak a há­zigazda tisztét fogja betölte­ni, hanem aktívan részt vesz a meg­beszéléseken, amelyek ilyen módon háromha­talmi csúcsértekezlet jel­legét öltik. A pakisztáni és indiai kC - döttséget hétfőn maga v • . gin fogadja a taskenti lőtéren. A *: érti találkozó K aW" sait illetően felhívják a fi­gyelmet a három küldöttség­ben található igen magas rangú katonai személyekre. Ebből arra lehet következtet­ni, hogy az indiai—pakisztáni tűzszüneti egyezmények végrehajtásának új biz­tosítékait fogják keresni, amelyek határ-demarkációs szempontból is kedvező fizi­kai és lélektani feltételeket teremthetnek. Nyilván szóba jöhet demilitarizált övezet létrehozása, majd az indiai— pakisztáni konfliktus szaka­szos megoldását szolgáló tár­gyaló szervek és időpontok kijelölése. Szovjet részről minden­esetre tartózkodnak attól, hogy valamiféle döntő­bírói szerepet sajátítsa­nak ki maguknak. Koszigin miniszterelnök és a tekintélyes szovjet küldöttség jószolgálati szerepet vállalt, amely csupán abban áll, hogy helyes mederbe terelje a mindkét részről megnyilvá­nuló tárgyalási készséget és segítse a mindkét fél számá­ra kielégítő kezdeti megálla­podások kidolgozását, ame­lyek alapján Pakisztán és India eredményesen folytat­hatja majd a kétoldalú tár­gyalásokat. Pirityi Sándor Jaskcatba érkezett íSKR ,'.: Sebezte Mik­lós, az MH kiküldött tu­dósítója jelenti Vasárnap délután Ko­szigin szovjet miniszterel­nök Moszkvából különre- pülőgépen ntba ér­HÁRMAS HALÁLLAL VÉGZŐDÖTT A KIRÁNDULÁS Diákok tragédiája k,' .;,í, Kíséretében az üz bég fővárosba érkezet Gromiko külügyminiszter, Málinovsdkij ho 'védelmi miniszter, Szó lovs i mer-" 1 és Fír. kül­ügyi» ’ A­ia. n. „ a bzo.jecunio in­diai és pakisztáni nagykö­vete. Hétfőn délutánra várják előbb Ajub Khan pakisz­táni elnök, majd Sasztri in­diai miniszterelnök érke­zését. a Daradla-barlángban Folyik a yizsgálat a föld alatti Stix-folyóban történt katasztrófa okának felderítésére Tragikus balesetről érke­zett hír Újévkor. A Borsod megyei Baradla cseppkőbar­langban töltötte a téli szünet egy részét tanári vezetéssel a pannonhalmai Bencés gim­názium kilenc diákja. Több napon át táboroztak a bar­langban, és szilveszter esté­jén készültek utolsó túrájuk­ra. Ekkor történt a tragédia, amelynek három halálos áldozata és négy sérültje van. A vizsgálat eddigi megálla­pításai szerint a 'diákok a barlangban levő Stix-folyó medreben, mintegy 60—100 cm mély vízben gyalogoltak. Talán 600 métert tettek meg így, amikor — eddig még meg nem állapított okok miatt — egymás után rosszul lettek. Pásztori Valter tanár ennek láttán azonnal segít­ségért sietett. Mire azonban a mentőosztag megérkezett, három fiatal: Háder Pál 18 éves székesfehérvári, Wet­stein Antal 17 éves moson­magyaróvári és Bruckner Emil 17 éves budapesti fiú már meghalt. A többieket a mentőosztag tagjai vitték ki a barlangból, és közülük né­gyet azonnal az ózdi kórház­ba szállítottak. Vasárnap délben telefonon beszéltünk a kórházzal, amelynek ügyeletes orvosa, dr. Figeczky Gyula közölte, hogy az ott levő fiatalok álla­pota kielégítő, aggoda­lomra nincs ok, csütör­tökön vagy pénteken ha­zatérhetnek. Ugyancsak telefonon be­széltünk Borbás Lászlóval, a barlangkutató diákok egyi­kével. ö a tragikus ese­ményre így emlékezik: — Nem tudom mi történ­hetett! Háder Pali, Wetstein Tóni és Bruckner Emil egy­szerre csak kidőlt. „Nem bír­juk tovább” — mondották. Azonnal a segítségükre siet­tünk, húztuk-vonszoltuk őket, amig bírtuk. Aztán hirtelen mi is egyre gyengéb­bek lettünk. Amikor a ta­nár úr látta, hogy baj van, mentőkért sietett a felszínre. Nem tudok magyarázatot ta­lálni a történtekre. Máskor is a Stix medrében mentünk, teljesen veszélytelen volt. Később én is elveszítettem az eszméletemet s csak a mentőautóban tértem ma­gamhoz. Mi okozhatta a halálos balesetet a Baradla cseppkő- barlangban? Ékre cs ak a rendőri vizsgálat deríthet fényt. A Hétfői Hírek munka­társa vasárnap felkereste Papp Ferenc egyetemi ta­nárt, a Műegyetem geológiai tanszékének vezetőjét, aki a következőket mondotta: — Újév éjszakáján érte­sültem a szerencsétlenségről. Az okok felderítésére hiva­talos vizsgálat kezdődött. Vé­leményem szerint a huzamos esőzések miatt a barlangi patakok víz­állása magasabb, és így elképzelhető, hogy oxi­génhiány okozta a fiata­lokat legyengítő kimerü­lést. Vasárnap egyébként e helyszínre utazott dr. Dénes György, a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat főtit­kára is. hogy szakmai segít­séget nyújtson a vizsgálat­hoz. EXPRESS • LONG BEACH: Egy meg nem határozott nemzetiségű magánre­pülőgép százával szórt le a vietnami háború el­len tiltakozó röpiratokat a kaliforniai Long Beach térségében. A röpiratok tiltakoznak az amerikai bombázások ellen és a barbárság miatt, fény­képmellékletekkel il­lusztrálva azt. • TOKIÓ: Az újévi ünnepek alatt 54 ház égett le vagy rongáló­dott meg Tokióban tűz­vészek következtében. A veszteséglista másik ol­dala meglepő jelensé­get mutat: autószeren­csétlenség miatt össze­sen egy ember halt meg a tízmilliós nagyváros­ban. (Reuter) • DAMASZKUSZ: Szalah Bitar szíriai mi­niszterelnök megalakí­totta új kormányát. Az új kormány a Juszeí Zejn- kormány utóda, amely az uralkodó pártok kö­zötti ellentétek miatt a múlt év december 21-én lemondott. (TASZSZ] • Megint lezárult mögöttünk egy esztendő, s mikor átlép­jük az újnak a küszöbét és szembenézünk a jövő feladataival, mérlegre tesszük emlékeit és tapasztalatait, azt gondolom, nincs okunk szégyenkezni azon, amit 1965-ben elvégeztünk, és ebből önbizalmat meríthetünk ahhoz a munkához is, ami előttünk van. A természeti csapások — elsősorban a négyhó­napos árvíz —, amelyek bennünket a múlt esztendőben ér­tek, rendkívüliek voltak. Sok gondunk és nehézségünk főleg ezekből származott. Ahogy ezeken úrrá tudtunk lenni, abban tömérdek biztatás és megnyugtató ígéret van a jövőt illető­leg. Ha öntudatosan és lelkiismeretesen dolgozunk, népünk csodálatos teljesítményekre képes. Hogy a lelkiismeretesség ne csak rendkívüli feladatok megoldásánál, hanem életünk hétköznapjai során is állandóan érvényesüljön, ez egyedül a mi dolgunk, a mi lehetőségünk, senki más abba bele nem szól. Ha megvan, teljesítményünk gyümölcsét tőlünk senki el nem veheti, azzal a magunk egyéni és közösségi életét gaz­dagítjuk, a nemzet és az ország javát szolgáljuk. A sors 1965-ben nem volt túlságosan kegyes a világ né­peihez A nemzetközi ellentétek kiéleződtek. Alkalmunk volt egyik oldalon megcsodálni a tudományos kutatások újabb és újabb csillogó eredményeit, látni az eget ostromló, és a föld kincseit új technikával, gépekkel és módszerekkel hasz­nosító ember sikereit. E sikerekből a magunk szerényebb mértéke szerint mi is részesültünk, gondolok itt iparunk fejlődésére, mezőgazdasági technológiánk korszerűsítésére, kutatóink eredményeire. Másfelől azonban tapasztalnunk kel­lett. hogy öt világrész szenved a lelkiismeretlenség miatt, amivel az imperialista hatalmak, közöttük első helyen as Egyesült Államok, tűzzel és vassal belegázoltak békességre, nyugalomra és biztonságra vágyakozó százmilliók életébe, a harmadik világháború állandó fenyegetésével. Ez volt 1965 történetének sötét oldala, s bizony, ha nincs a Szovjetunió és a szocialista világ hatalma, és e hatalom mögött nem állna annyi emberség, mértéktartás, határozottság és felelősség- érzet, nehéz megmondani, hol tartana már a világ... Vietnam, Dominika, Indonézia, az indiai—pakisztáni vi­szály, a kongói, rhodesiai, közel-keleti események, állanv- csínyek és polgárháborúk zsúfolódtak össze egy esztendő tör­ténetébe: amely ismét bizonyságát adja az imperializmus kegyetlen és telhetetlen hataloméhségének, embertelenségé­nek. A vietnami nép hősies harcának csodálattal adózunk, azt a magunk szerény lehetőséget szerint mi Is segítjük. Sen­kinek sem lehet kétsége aziránt — a washingtoni kormány­nak sem —, hogy a történelem a vietnami háborút az Egye­sült Államok történelmének legsötétebb lapjain fogja számon- tartani. Ez ma már a világközvélemény ítélete. A háborúk, az államcsínyek, a faji gyűlölködés, a nyu­gatnémet revánstörekvések, a nemzetközi politikában a nyer* erőszak és a lelkiismeretien intrikák elhatalmasodása szük­ségessé teszi a béke és haladás erőinek fokozott éberségét és összefogását. A békeharc fokozódása és további ki'erjesz- tése 1966 egyik legnagyobb feladata, s ebből a magurV lehe­tősége szerint nekünk is teljes lélekkel ki kell vennünk * részünket. Hazánk nemzetközi tekin ■ ye to növekedett. Ez an­nál ör'endetesebb, mert tükr . ,i azt., a ítéli meg a kül­föld be ső helyzetűnket és fejlődésün ’ z állam erős, társa­dalmi és gazdasági rendünk szilárd, u nép hazafias egyet­értésben támogatja a pártot a szocializmus építésében. Gazda­sági alapjaink egészségesek. Most a gazdaságfejlesztésben fontos teendők állnak előttünk. Az 1966-ik évi terv végre­hajtásának . keres megindítása az új esztendő első feladata. Az ország legjobb szakemberei dolgozták ki a határozatokat és kormányrendeleteket. A végrehajtásnak megvannak az érthető nehézségei, azonban ezeken úrrá kell lennünk, jó­akarattal, szorgalommal, munkával,* annak megértésével és figyelembevételével, hogy a nemzet, az ország érdekéről van szó. Néhány szót idegenbe szakadt magyar testvéreinkhez is kívánok szólni. Sokféle, változatos szelek, talán viharok so­dorták el őket ebből a hazából. Az újév alkalmából mind- annyiuknak boldogulást, jó egészséget kívánok. Bárhogy for­dul a sorsuk, szívükben őrizzék meg magyarságuk becsülé­sét, szülőhazájuk szeretetét. Tapasztalni fogják, hogy önma­gukat becsülik meg vele. — Miután gondjainkról, problémáinkról röviden szóltam, engedjék meg, hogy újév ünnepén mindannyiuknak sok örö­met és sikert kívánjak. Boldog új esztendőt! « A Budapesten akkreditált diplomáciai képviseletek ve­zetői január 1-én, az új év al­kalmából jókívánságaikat fe­jezték ki Dobi Istvánnak, az Elnöki Tanács elnökének. Az Elnöki Tanács fogadásán részt vettek Gáspár Sándor és Kisházi Ödön, az Elnöki Tanács helyettes elnökei, Kiss Károly, az Elnöki Ta­nács titkára és Gergely Mik­lós, a Külügyminisztérium protokollosztályának veze­tője. Rafael Farinas Kuba ünnepéről Rafael Farinas, a Kubai Köztársaság budapesti nagy- követségének ideiglenes ügy­vivője, a kubai forradalom győzelmének évfordulója al­kalmából rádió- és televízió­beszédet mondott. Szólt arról, hogy a kölcsö­nös érdekeknek megfelelően sokoldalúan fejlődnek a Ma­gyar Népköztársaság és a Kubai Köztársaság kapcso­latai, majd a kubai nép or­szágépítő munkájának ered­ményeiről, terveiről, s a test­véri országok segítségének jelentőségéről beszélt. Foglal kozott a szabadságukért küz­dő népek imperialistaellenes harcának jelentőségével, majd rámutatott, hogy a na­pokban nagy esemény szín­helye lesz Kuba: fővárosá­ban tartják meg Ázsia, Afri­ka és Latin-Amerika népei­nek szolidaritási értekezle­tét, az egymás iránti szolida­ritás, valamint az imperializ­mus. a kolonializmus és a n eokol onirlizmus elleni harc jegyében. (MTI) Dobi István újévi köszöntője X. ÉVF. 1. SZÁM ARA: 1 Ft 1966. JANUÁR 3. HÉTFŐ A diplomáciai képviseletek vezetői az Elnöki Tanács elnökénél

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék