Hétfői Hírek, 1967 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1967-08-14 / 33. szám

jelenti r Forgalomkorlátozás. Augusz­tus 14-én 8 órától 14 óráig a budafoki vasúti híd javítása miatt forgalomkorlátozás lesz. A 4-es villamosok csak Buda­fok—Forgalmi telepig közle­kednek. A 41, 43 és 43a jelaésű járatok vonalán a Forgalmi te­lep és a budafoki Dózsa György út között autóbuszbe­­tét-jérat közlekedik villamos­tarifával. IDEGENVEZETŐ MAGNÓ. 'Az aggteleki és jósvafői csepp­­kőbarlangokban a külföldi lá­togatók gyakran kifogásolták, hogy a2 idegenvezetők csak magyarul ismertetik a látni­valókat. Most a barlangi tá­jékoztatót angol, német, orosz, francia, cseh és lengyel nyel­ven magnószalagra veszik. öt új tr. Az év második fe­lében ötféle új típusú tv-ké­­•zülék gyártását kezdik meg az Orionban. Többek között a IV. negyedévben kerül forga­lomba az AT—6051 típusú ké­szülék, amellyel a déli és nyugati határszéleken kitű­nően vehetők a szomszédos országok műsorai is. Újdonság: jövőre az új típusú készülé­kek belföldön és külföldön egy időben kerülnek az üzle­tekbe. JÖJJÖN, LÁSSON, VÁSÁ­ROLJON! Ez a jelszava a szeptember 7-én a BNV Petőfi csarnokában nyíló kiállítás­nak, amelyen 50 vállalat mu­tatja be — és a helyszínen árusítja — háztartási gépeit, rádió- és tv-készülékeit, s más közszükségleti cikkeit. Tudósszálló a Vár-negyed­ben. A Magyar Tudományos Akadémia az Országház utca és Kard utca sarkán álló egy­emeletes házat vendégei ré­szére tudósszállóvá építi át VICCEL A VILÁG KÖRÜLI 'A balatoni műúton stoppolta le gépkocsinkat Ericsson John holland fiatalember, aki két év alatt mintegy 150 ezer kilo­métert tett meg autóstoppal. A zavartalan körút titka, mint elmondotta: hat nyelven be­szél, és több ezer viccet tud. Nők többségben. Befejeződ­tek a felvételi vizsgák a pécsi egyetemen is. Az orvosi és jo­gi Itarra 286 elsőéves hallga­tót vettek fel. Idén első ízben az orvoskaron is 102:85 arány­ban a lányok javára billent a ^gólyák” mérlege. Filateíista fesztivál Budapesten Szeptember 3-án a Buda­pesti Nemzetközi Vásár négy pavilonjában nyílik meg a2 AEROF1LA—67 nemzetközi léglpostabélyeg-kiállítás és a Nemzetközi Idegenforgalmi Bélyegkiállítás. Fővédnöke Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke. Az ünnepélyes megnyitóra Budapestre érke­zik Drs. J. Boesman, a FISA (Légipostabélyeg-gyűjtők Nemzetközi Szervezete) el­nöke és R. C. Lonati, az UIOOT (Idegenforgalmi Hi­vatalos Szerveik Nemzetkört Szövetsége) főtitkára. A kiállítás tartama alatt rendezik meg a FISA idei kongresszusát s ezekben a napokban találkoznak Buda­pesten az AIJP (Nemzetkö­zi Filateíista Újságíró Szer­vezet) képviselői is. A kiállítás megnyitása napján jelenik meg az AEROFILA II. bélyegsorozat és blokk, ez utóbbi a szep­tember 10-én sorra kerülő negyvenedik magyar bélyeg­­napot is köszönti. Több vidéki városból fila­­telista különvonatokat indí­tanak a kiállítás látogatói számára. Tizenötszörös autófosztoga­tók. Az elmúlt napokban a Rudas László utca környékért három gépkocsiíosztogatót fo­gott eä a VI. kerületi kapi­tányság egyik rendőre. A dí-i szes „triumvirátus” egy nyu­gatnémet rendszámú személy­­gépkocsiból emelt ki fényké­pezőgépet, tranzisztoros rá­diót és egy aktatáskát A tet­tesek: Szuróka Bála 20 éves, büntetett előéletű, Szuróka Aladár 18 éves budapesti la­kos, valamint Lőrinczi István többszörösen büntetett zsém­­béki lakos — tizenöt gépko­csifeltörést vallott be, de va­lószínű, hogy ennél is több bűncselekmény terheli őket OLAJMÜZEUM. A zalai olajmező régi készülékeit, fel­szereléseit Zalaegerszegen az év második felében megnyíló szabadtéri múzeumban őrzik meg az utókor számára. Gyógyeamping. Az ország első gyógycampingjét hétfőn adják át Debrecenben. Az itt táborozóknak zuhanyozókat és termálvizes medencét építet­tek. A „GYAPJASLEPKE” NYO­MÁBAN. Marinkay István, a veszprémi Bástya Áruház ki­rakatrendezője, úgy látszik, megirigyelte Sir Francis Chi­chester dicsőségét, aki „Gyapjaslepke” nevű jacht­ján körülhajózta a földet. „Kis ország, kis tenger” alapon, a veszprémi kirakatrendező fe­leségével és hétéves kisfiával 11 nap alatt egy gumitutajon utazta körül — a Balatont. Kitüntetést ugyan nem kap, de kitűnően nyaraltak, Felújítják a Ferihegyi utat. Több leromlott útvonal javí­tását kezdték meg Budapesten. Felújítják a III. kerületi Vö­rös Hadsereg útját a Buda­keszi út egy részét, és a Ró­zsadombon az Ifjúsági Szálló körüli utcákat Rövidesen meg­kezdődik a Ferihegyi repülő­térre vezető gyorsforgalmi út újraaszf altozása is, ezt a mun­kát októberre fejezik be. Hároméves gyújtogató. Haj­dúnánáson Nagy Sándor há­roméves kisfia elcsente 10 éves bátyjától a gyufásdobozt játszani kezdett, és felgyújtott mintegy 20 mázsányi réti szé­nát Hajdú-Bihar megyében az idén a gyermekek okozta tüzek száma közelíti a har­mincat Ifjú turisták konferenciája. Az Express Utazási Iroda, valamint a két legjelentősebb európai nemzetközi utazási szervezet, a FITO és a BITEJ szeptember 23 és október 1 között együtt rendezi meg kon­ferenciáját Budapesten, ame­lyen mintegy 160 ifjúsági uta­zási iroda és szervezet képvi­selői ismerkednek hazánkkal, s tanácskoznak az ifjúsági tu­rizmus kérdéseiről Újra ép a kábel. Mint isme­retes, a hét közepén Győr megyében megrongálódott a Magyarországot Beccsel ösz­­szekötő postai kábel. Péntek reggelre már ideiglenes össze­köttetést biztosítottak a vo­nalon, vasárnapra pedig a posta kábelüzemének készen­léti szolgálata befejezte a ká­bel végleges helyreállítását. NYÁRI AKCIÓK 30 SZÁZALÉKKAL olcsóbban vállalja a takarók , és téli kosztümök TISZTÍTÁSÁT augusztus 14-től augusztus 26-ig a Fővárosi Patyolat A 2024-ik fakírvicc. Rekord a Városligetben. A Vidám Parknak tavasz óta 1 millió 900 ezer látogatója volt, s augusztus 20 körül várják a kétmilliomodik hullámvasút­­rajongót. Valószínűleg a nö­vekvő idegenforgalom is köz­rejátszott a Vidám Park re­kord jál>an. VÁR, VIRÁGBÓL. A 11. or­szágos virágkamevált augusz­tus 20-án rendezik Debrecen­ben. A felvonulásra készülő Gyulai Kertészeti Vállalatnál a híres középkori téglavár pontos mását építik fel rózsá­ból, bársonykából, búzavirág­ból, 175 ezer díszszilvalevélből, s más virágokból. Új MALÉV-vezérigazgató. A közlekedési és postaügyi mi­niszter Hűvös Sándort, a MA­LÉV volt vezérigazgatóját a minisztérium légügyi főosztá­lyának vezetőjévé nevezte ki. A MALÉV új vezérigazgatója Lénárt György lett. Gyógyszernapok Novoszi­­birszkben. Augusztus 17— 18-án a MEDIMPEX magyar gyógyszer-napokat rendez No­­voszibirszkben. Ennek során a kiutazó küldöttség szakembe­rei előadásokat tartanak a magyar gyógyszerkutatásról és -gyártásról, és kiállításon mu­tatják be a legújabb magyar gyógyszerkészítményeket. Villamos berendezések si­kere. A magyar villamosipar rendszeresen szállít különböző elektromos berendezéseket Brazíliába, Argentínába, Uru­­guayba, Kolumbiába, A kö­zelmúltban az egykori angol gyarmatból önállóvá lett Su­riname szabadtéri alállomáso­­kat és különböző nagyfeszült­ségű szerelvényeket rendelt közel 50 ezer dollár értékben. NE SZENVEDJEN TOVÁBB A MELEGTŐL... még ma vegyen Levendula (A hamburgi Die Weltbfll) Kitelepített üzemrészek. Pásztón a Fővárosi Kézmű­ipari Vállalat divatáru, Do­rogon a Május 1. Ruhagyár kabátkészítő kitelepített üzem­részt létesített. Az előbbi 160, az utóbbi 200 asszonyt foglal­koztat. Fogad: az illetékes. Több kerületi - tanács egészségügyi osztályán ez idáig váltva, más­más beosztott munkatárs fo­gadta az ügyfeleket Hétfőtől ezt a gyakorlatot megszünte­tik, s az egészségügyi osztá­lyokhoz fordulókat, vagy az illetékes szakelőadó, vagy az osztály vezetője köteles fo­gadni. Vád: ÜK, IMS A Fővárosi V. kerületi Ügyészség ÜK (üzletszerű kéjelgés) és ennek elősegíté­se, KMK (közveszélyes mun­kakerülés), valamint kitar­­tottság büntette miatt vád­iratot adott ki az úgyneve­zett „Végh—Petyus társaság” ellen. Végh Mária nyugdíjas ápolónő, két fiatal nő, Leva­­csics Anna és Uj-Szabó Sán­­dorné rendelkezésére bocsá­totta lakását, némi honorá­rium fejében, hogy azok ott fogadhassák férfivendégei­ket. Petyus Mihály is előse­gítette a találkákat: ottho­nát alkalmanként kiadta a két nőnek. Levacsics Anna és társnője elsősorban a Rá­kóczi tér környéki mellékut­cákban toborzott ügyfeleket, míg a társulat ötödik tagja, a 21 éves Kálmán László, az Vj-Szabó Sándorné által szerzett összegekből étke­zett, vásárolt és öltözködött. Valamennyien előzetes letar­tóztatásban várják a Pesti Központi Kerületi Bírósá­gon a közeljövőben megkez­dődő tárgyalást. Gázpremier Pest-Budán Jó érzéssel maradtak állva a járókelók... Megnyílt a Gázmúzeum A folyosókon tizenegy év­tized gázlámpái — milyen szép is volt egyik-másik! —, a két nagy teremben gépek és vitrinek sora. A Bajcsy- Zsilinszky út 3-ban meg­nyílt a Gázmúzeum. Rögtön az első üveglap alatt egy 1918-as újság, raj­ta öthasábos cím: „A fővá­ros a gáz- és vili any fogyasz­tókkal fizetteti meg a köz­ségi takarékpénztár tőke­emelését!” Mellette a „lég­­szeszüzemek" (így nevezték akkor a gázgyárakat) terv­rajzai, majd a budapesti gázvilágítási térkép 1904-ből, Amott az 1905-ös gázgyári sztrájk emlékei és egy kép a gázgyári munkások s a rendőrök összecsapásáról. 1879-es és 1890-es kovácsolt­vas-gáztűzhely és egy fali­­vizmclegiln 1895-ből. E gy­­lángú főző 1900-ból, iskolai gázkályha 1910-ből. És egy 65 éves újdonság: gázbojler és gázkályha kombinációja. (Ma csak külön bojler és kü­lön fűtőtest készül.) Falirajz: a gáztermelés alakulása 1860-tól 1966-ig. Akkor kétmillió köbméter gázt kapott Budapest, tavaly 413 milliót... A csőhálózat hossza akkor 45 kilométer volt, tavaly meghaladta az 1400 kilométert. Kortól patinás szakvéle­mény 1877-ből: a Duna jobb partján felállítandó gáz­gyárról. És egy megállapo­dás 1879-böl: trieszti gázt kap a magyar főváros. 1856. december 25-én kez­dődött a gázvilágítás Buda­pesten. Néhány sor a Pester Lloyd akkori riporterének tudósításából: „A szél oly en­gesztelhetetlenül élesen fújt, hogy sok fény kioltásával fe­nyegetett. Ennek ellenére úgy látszott, hogy a József téri Icandelláber túlságosan gyenge készülék ahhoz a tá­gas házvilágításhoz. Ugyan­csak úgy tűnt, hogy a fény a Színház téren túlságosan koncentrált, két kandellá­­ber egyenként két lánggal jobb hatásfokú lett volna, mint az az egy a négy láng­­jával. A Waiszner (Váci) ut­cában az emberek még sű­rűbben áramlottak, mint a déli,séta alkalmával. A ra­gyogóan kivilágított üzletek nagy csodálkozást , keltettek és Hermann Antal úr fény­űzően kivilágított üzlete előtt nagyon jó érzéssel ma­radtak állva a járókelők.” Gyalogos is gáz® Gondatlan járókelők a bíróság előtt Nem vitás: a legtöbb köz­lekedési balesetet a gépkocsi­vezetők figyelmetlensége okoz­za. Elég szép számmal talá­lunk azonban a statisztikában olyan szerencsétlenségeket is, amelynek ügyében a bíróság a gyalogost kénytelen elma­rasztalni. Ezekből az ügyekből ismertetünk néhányat 1. Zuglóban történt Egy férfi át akart menni az út­test túlsó oldalára, de nem nézte meg, jön-e valahol jármű, ezért a szó szoros ér­telmében „belegyalogolt” egy szabályszerűen haladó mo­torkerékpárba. A motorke­rékpár feldőlt, vezetője le­esett és megsérült a fején. Táppénze és fizetése közti különbözeiért pert indított „gázolója” ellen. A bíróság teljes kártérítést ítélt meg a motorkerékpárosnak. mert mint megállapította: a gya­logos a KRESZ 42. §-ának megszegésével — vagyis „jogellenes és felróható ma­gatartásával” — balesetet idézett elő. 2. „Közvetett” balesetet oko­zott egy másik járókelő, aki figyelmetlenül lépett a köze­ledő 78-as trolibusz elé. A troli vezetője nem tudott mást tenni, bekapcsolta a vészféket. így a figyelmertlen ■n Hat halálos baleset Vasárnap több hét végi halálos és súlyos balesetről érkezett jelentés. Budapesten a XI., Vasvi­rág és Adony utca kereszte­zésénél figyelmetlenül ment át a síneken Szakos József 69 éves nyugdíjas és a vo­nat halálra gázolta. Ugyan­csak a síneken lelte halálát a gyékénvesi vasútállomáson Kun Ernő 52 éves lakatos, akit egy tolató szerelvény gá­zolt el. A Csongrád megyei Tápé közelében Lele József 46 éves traktoros a Maros partján felborult gépével és olvan sú- Ivosan megsérült, hosv a helvszínen meehalt. Abonv határéban Dr. Botos Zoltán­ná 26 éves adminisztrátor gépkocsijával szabálytalanul áttért az úttest bal oldalára és három kerékpárost elütött. Közülük Torma Lajos 17 éves segédmunkás életét vesztette, Bevisz Ferenc 52 éves és Csizmás János 43 éves segédmunkás megsé­rült. A gázoló asszony ellen megindult az eljárás. Salgótarjánban Kerekes István 18 éves elektrotech­nikus ittasan vezette motor­­kerékpárját és egy teherautó­nak rohant. Kerekes meghalt, utasa: az 51 éves Páles Jó­zsef életveszélyesen megsé­rült. A Tolna megvet Vár­domb közelében Szalai La­jos 30 éves technikus sze­mélygépkocsijával egy éles kanyarban az árokba for­dult. Sérüléseibe belehalt. járókelőt nem ütötte el, de a hirtelen fékezéstói a kocsi belsejében elesett és súlyosan megsérült az egyik utas. Ez kártérítési pert indított a Fővárosi Villamosvasút és a figyelmetlen járókelő ellen, a bíróságnazonban csak a gyalogost „kötelezte- „kártérí­tésre, mert bebizonyult, hogy a balesetet kizárólag a gya­logos gondatlan magatartása okozta. 3. Olyan eset is akad, amikor az elgázoltat kell elmarasz­talni. Például: a közelmúlt­ban egy férfi nem az átkelő­helyen, hanem átlósan akart átfutni a Baross utca túlsó oldalára. Egy magánautó elé került. A vezető fékezett, de a gyalogos így is a földre zuhant. Szerencsére csak je-­­lentéktelen horzsolásokat szenvedett, az autó eleje vi­szont behorpadt s antennája elgörbült. A kocsi tulajdono­sa kártérítési pert indított, s a fővárosi bíróság megálla­pította: a baleset okozója a gyalogos volt, ezért a javí­tási költségeket meg kell té­rítenie. 'ssssssssssssss/s/srsssss/'sssfsrfsssfsfss Főszereplők: Nino Manfred!, Alberto Sordi Uao Tognazzi BEMUTATÓ: AUGUSZTUS 17. Augusztus 10-től a budapesti Vörösmarty kertmozi fiiűsorán -s— VSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSfSSSSSSSSSSSSSSSSJ

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék