Hétfői Hírek, 1967 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1967-08-14 / 33. szám

V Ki miért hagyta ott szakmáját Felmérés 17 nagyvállalatnál Kabinosnak jövedelmezőbb — Füstbe ment tízezrek Tizenhét nagyvállalatnál tartott vizsgálatot a Fővá­rosi Tanács munkaügyi osztálya a szakmunkások foglal­koztatottságáról. Kiderült: a 17 vállalatnál 969 olyan szakmunkást foglalkoztatnak betanított, illetve segédmun­kási munkakörben, akik előző munkahelyükön még szakmájukban dolgoztak és onnan az utóbbi öt évben lép­tek ki. Az ellenőrzött vállalatok betanított és segédmun­kásainak mintegy 7 százaléka képzett szakmunkásokból álL A megvizsgált vállalatok­nál betanított, illetve segéd­munkásként dolgozó kö­zel ezer szakmunkás 18- téle szakképesítéssel ren­delkezik. Nagy részük most gépkocsi­vezetőként dolgozik, sókan mentek tüzelőléhordónak, ablaktisztítónak, rakodónak, kocsikísérőnek, italmérőnck, kabinosnak. Kiderült például a vizsgálat során, hogy 230 lakatos és hegesztő szak­munkásból 152 lett gépkocsi­­vezető, 25 TÜKER-lehordó, 20 rakodó, 6 kabinos és 27 egyéb betanított, illetve se­gédmupkáa- ......................... A Fővárosi Tanács mun­kaügyi osztályának dolgozói beszélgetések során kutat­ták: ki, miért hagyta ott eredeti szakmáját? A kapott válaszokból kiderült, hogy a megkérdezettek fele a szakmájában kapott kisebb bér miatt ment át alacso­nyabb munkakörbe dolgozni, másak azért., mert szakmá­­jukat nem szerették. Töb­ben egészségi okokra hivat­koztak, néhányan a több műszakot .kifogásolták. A 969 volt szakmunkás csak­nem fele havi 1600 forint körül, 40 százaléka 1800— 2000, 8,6 százaléka 2000 és 2400 forint között keresett eredeti szakmájában. Ugyan­ezek 18 százaléka jelenleg 3500 forint felett, 15,5 száza­léka 3000—3500, 21,9 száza­léka 2400—3000, 24,6 száza­léka 2000—2400 forint között keres, mint betanított, illet­ve segédmunkás. A nagy ráfordítással kép­zett szakmunkások egy ré­szét elcsábítja az alacso­nyabb fokú, de nagyobb jö­vedelmet és esetenként nem is kis borravalót biztosító betanított, illetve segédmun­ka. Egy szakmunkástanuló képzési költsége a háromévi tanuló időszak alatt 50— 60 000 forint: mindent el kell tehát kö­vetni, hogy a szakmun­kás-elvándorlás csökken­jen — állapították meg a Fővá­rosi Tanács munkaügyi osz­tályán. Arról nem beszélve, hogy jelenleg is több szak­mában — esztergályos, laka­tos. hegesztő — szakmun­káshiány van. ~ Fahidy József Elkészült a viteld statisztika Bútorok házgyári lakásokba Egyéves az új budapesti villamos- és autóbusz-vitel­­díj rendszer. A Fővárosi Ta­nácsnál most készült, el az elmúlt 12 hónap közlekedési statisztikája, amelyből kide­rül: 1966. második és 1967. első félévében az utasok szá­ma egymilliárd 895 millió 419 ezer volt a fővárosban. A bérletes utasszám egymilliárd 152 ezret tett ki. A villamos­vasútnál havonta 749 225, a Fővárosi Autóbuszüzemnél 359 639 bérletbetétet adtak el. A korábbi évekhez képest a villamos-utazások száma 3 százalékkal csökkent, az autóbusz-utazásoké 6 száza­lékkal növekedett A házgyárak által készített lakásokban nehezen helyez­hetők el a hagyományos mé­retű bútorok. Ezért a napok­ban a BÚTORÉRT megálla­podott és szerződést kötött a LAKÖTERV-vel, hogy a házgyári lakások tervezői tervezzék meg a lakásba illő bútorokat is. Az első bútor­típusokat 7—8 féleképpen összerakható, variálható vál­tozatban tervezik meg. A prototípusok december ele­jére készülnek el, sorozat­­gyártásuk pedig előrelátha­tólag 1968 második negyed­évében kezdődik. Fontos utasítások az átmeneti lakásokról A Fővárosi Házkezelési Igazgatóság vezetője fontos utasításokat adott ki az át­meneti (az eredeti lakáis fel­újításának idejére kiutalt) lakásokkal kapcsolatban. Az utasítások szerint vala­mely helyiség átmeneti la­kás céljára való alkalmassá­gát a HKI határozza meg. A lakásügyi hatáság átmeneti lakást csak a HKI hozzájá­rulásával utalhat ki. Az át­meneti lakás életveszélyessé vagy lakhatatlanná vált la­kások bérlőinek elhelyezésé­re nem szolgálhat. Az átme­neti lakásokat a kiürítést kö­vető 8 napon belül a HKI is­mét használható állapotba köteles helyezni, hogy azt mások is i génybe vehessék. Átmeneti lakást 14 napon túl nem szabad üresen hagyni. A bérlőnek, amennyiben az átmeneti lakásban rendel­tetésellenes használattal kárt okoz, azt meg kell térítenie. A felújítás alatt álló eredeti lakásából való kiköltözése után mindaddig nem fizeti eredeti lakásának lakbérét és járulékait (központifűtés, melegvíz-díj, stb.), amíg ere­deti lakásába vissza nem köl­tözik. Az átmeneti lakásban társbérleti vagy albérleti jog­viszonyt létesíteni nem lehet és az átmeneti lakást a bér­lő nem cserélheti el. Jó napot kapitány! legnehezebb: a mhatag • Cápának, házhoz szállítva Vasárnap érkezett, kedden már lordul is a Szeged — Jó napot kapitány, Bu­dapesten! Vasárnapra virradóra be­futott a Csepeli Szabadkikö­­tőbe a Szeged tengerjáró, a 34 éve tengeren hajózó Dauda Vilmos kapitány pa­rancsnoksága alatt. A 17 magyar tengeri hajók közül az egyetlen, amely a nyári főszezonban Immár másod­szor tért vissza hazai vizek­re. — Miért? • Tengeri diákok — Júniusban azért — mondja a parancsnok —, hogy fedélzetünkre vegyük i CV&­GYEREKPSZICHOLÓGUSNAl. — Szóval az a véleménye, doktor úr, hogy kissé elkényeztettük? (a svájci weitwoíhebúi) Három migrénelmélet — Egyedi gyógymódok Műtéti megoldások a tengerészeti akadémia első évfolyamát végzett növendé­keinek egy csoportját, akik az idén első ízben teljes ten­geri utat tettek nyári gya­korlatként, most pedig a ho­zott1 áruval együtt őket is letesszük, hogy helyüket a hajó törzslegénysége foglalja el. ‘ Az akadémisták matrózé beosztásban dolgoztai: a 6 hetes úton, méghozzá úgy, hogy a 12 „tengerész-diák" egyik fele szolgálatot tartott, a másik pedig Szomor Kor­nél akadémiai tanár irányí­tásával hajózástani gyakor­latokat folytatott. Azután cseréltek a csoportok. • Párás szélcsend — Mi volt az útvonal? — Réni—Istanbul—Demi­­cer—jKos—Lattakia—Be j ­­rút—Alexandria—Ciprus —Istanbul—Réni—Budapest. A jövendő ■ tengerésztisztek kitűnően beváltak. — Milyen a hajózás most a Közel-Keleten? — Párás hőségben hajóz­tunk, éjjel sem volt ala­csonyabb a hőmérséklet 30 foknál. Teljes szélcsend uralkodott. Legnehezebb ha­józási szakaszunk az Al-Du­na Vaskapu előtti része volt: az úgynevezett zuhatag. Az alacsony vízállás miatt meg­változott hajóutak nehezítet­ték a feljövetelt. ® mogyoro, — Rettenetes fejgörcsöm van... Xlgy szaggat, hogy a szemem se tudom kinyit­ni! ... Amikor ilyen panasz hangzik el, mindig akad­nak, akik „csalhatatlan” módszereket ajánlanak a baj ellen. Van, aki az An­­daxinra esküszik, mások a Demalgont, Antineuralgi­­cát, Karilt, hideg vizes bo­rogatást és félhomályt vagy alvást ajánlanak. Van úgy, hogy ez is, az is használ — van úgy, hogy egyik sem. A kutatószakorvost kérdez­tük meg a fejfájás, a mig­rén eredetéről. A visszatérő — Más dolog az — mon­dotta a specialista —, ha valakinek egyszer-egyszer időnként fáj a feje, s más az állandó, visszatérő fej­fájás, a gyakori fejgörcs. A fejfájásnak számtalan oka lehet. Ha valaki túl sokat dolgozik, dohányzik, rosszul alszik, kimerült, va­lamivel nagyon felbosszant­ja magát, megfájdulhat a feje. Ha egy-egy enyhe fejfájás elleni szer, tab­letta bevétele után nem tér vissza a fájdalom, kü­lönösebb aggodalomra nincs ok. Az állandóan visszatérő fejfájásnak is a legkülön­bözőbb okai lehetnek. Hogy csak a főbbeket említsük: lehet az orrüreg, az arc­üreg, a fül valamilyen rend­ellenessége, betegsége, vagy más kóros elváltozás. Ennek felderítése és a betegség gyógyítása már szakorvos dolga. Magá­nak árt, aki ilyen­kor nyakló nélkül, folya­matosan szedi a csillapító­kat, fejfájás elleni gyógy­szereket, vagyis ideiglenesen megszünteti, vagy enyhíti a tüneteket, de nem igyek­szik orvos segítségével fel­fedni az okot. Nemcsak a nők A legkínzóbb fejfájás a migrén. Különböző megje­lenési formái vannak. Ilyen a halántéktájról kiinduló egyoldalas fájdalom, vagy a tarkónál kezdődő és a fej­tető felé haladó „fejgörcs”. A súlyos migrénes hányin­gert érez, káprázik a sze­me, nem tűri az erős fényt, a nyugalmat keresi. A súlyosabb roham két­­háFom napig is eltarthat. A közvéleményben elter­jedt, hogy a migrén — női panasz, ráérő, hiszté­rikus, rendszerint középko­rú hölgyek álbetegsége. Nem így van — mondja a szakorvos. — Igaz, a nők menstruációs vagy hormo­nális zavarai sok esetben kiválthatnak migrénroha­mokat, ezért gyakoribb a nők között a migrénes be­teg. A migrén azonban valóságos betegsége fér­fiaknak éppúgy, mint nők­nek. A legújabb vizsgálati eszközök, például az elekt­­roenkefalográf — „valódi” migrénnél kimutatja az agy által termelt mikroáramok jellegének megváltozását, a szervi elváltozást. A migrén eredetéről több elmélet van. Az egyik a ha­­lántéki ér tágulatában ke­resi okát (görcsös fej­fájásnál a halántékon né­ha látható, tapintható is a lüktető, kidagadó ütőér). Más vélemények szerint a szervezet termelte toxikus, mérgező anyagok okozhat­ják. Végül a harmadik el­mélet: a fájdalmat a tar­kótáj és a halánték izmai­nak görcse okozza. Démon cs novokain Mindezek alapján a mig­rén gyógyítását különböző módokon kísérlik meg. Meg­próbálkoznak az érszükí­­tőkkel, hogy megszüntessék az esetleges értágulatot. An­­tihisztaminokat javasolnak, ha úgy vélik, hogy a mig­rént toxikus mérgezés okozza. Izomgörcsoldókkal és szakszerű masszírozással Is értek már el jó eredmé­nyeket. Az orvosok — ma még — egyénenként kere­sik a betegség leküzdésének egyedi módszerét, de a mig­rént végleg megszüntető szerre nem mindig sikerül rátalálni. Sor kerülhet esetleg mű­téli megoldásra is. Előze­tesen novokainnal érzéste­lenítik, a baj okának vélt halánték! ütőér egy szaka­szát, vagy a tarkótáji ide­get. Ha ez megszünteti a migrént, eltávolíthatják aha­­lántéki ér egy szakaszát, vagy kiirthatják a „ludas” ideget. — Ezek lennének hát a migrénellenes küzdelem mo­dern módszerei ? — Csak a gyógyszeres gyógyítási kísérletek szá­mítanak mainak — mondja a klinikai kutatóorvos. — Az ér, illetve az ideg ki­operálása nem új dolog. A kései kókorszakból ugyan­is maradtak olyan leletek, amelyek azt bizonyítják, hogy már akkor sikerrel al­kalmaztak koponyalékelése­­ket. Igaz, nem nevezték a fejszaggatást, fejgörcsöt mig­rénnek, s nem is novckain­­nal keresték gócát. Egysze­rűen a beteget kínzó „dé­monnak” igyekeztek utat nyitni. Ha a beteg életben maradt, s egyébként is sze­rencséje volt, akkor meg­szűnt a vissza-visszatérő fej­görcs — vagyis „eltávo­zott a démon”. F. A. Kevesebb lakáscsere, növekvő ingatianíorgalom Budapest ingatlanforgal­ma az év első felében tovább növekedett: hat hónap alatt a fővárosban 3764 ingatlan cserélt gazdát, 112-vel több, mint a tavalyi első félévben, öröklakásból 459 talált vevő­re, családi házból 1578-at ad­tak el. A telek adás-vétel azonban csökkent: az idei első félévben 1727 telket vá­sároltak, 48-cal kevesebbet, mint tavaly. Az egész évi ingatlanforgalom értékben meghaladta a 205 millió fo­rintot ami 25 millió forint­tal több a tavalyinál. Csökkent Budapesten — most már hosszabb idő óta — a lakáscserék száma. pálma — Mit hoztak Budapestre? — Alexandriából olajpo­gácsát és Nyugat-Népnetor­­szágnak mogyorót, amelyet innen Bécsen át már uszály visz tovább. Hoztunk néhány különleges pálmát és néhány to-rina tengervizet, amelyet ballasztvíznék (er hajó egyensúlyozására szolgáló víz) használtunk. Már több­ször felhívtam a figyelmet — sajnos eredmény nélkül —, hogy ezt a természetes tengervizet az Állatkert — amely mesterségesen vegyi úton állít elő sózott vizet — felhasználhatná. Mindössze néhány öntözőkocsi kellene hozzá, amellvel elszállítaná. Ehelyett itt Csepelnél a Du­nába kell engednünk. A legöregebb magyar ten­gerészkapitány hajója: a Szeged kétnapos ki- és bera­kodás után kedden indul vissza a Földközi-tengerre,, (t. a.' HÍZIK A FŐNYEREMÉNY Versenyben öt sertés A főnyeremény most hízik. A mezőgazdasági kiállítási sorsjegy hagyományos fő­nyereménye az idén is az óriássertés lesz. Hogy ki1 ad­ja ezt a főnyereményt: több állami gazdaság és tsz ver­senyez. A tompái Kossuth — tsz-ben már két hizó 500 ki­lón felül i>an, a vásár nyitá­sának idejére 550 kilósra szeretnék súlyukat „felhoz­ni”. A szamoasályi Új Élet Tsz is benevezett egy 500 ki­lón felüli sertéssel, s ugyan­így a Hódmezővásárhelyi Állami Gazdaság és a szur­dokpüspöki Béke Tsz is. Kedden szakemberekből álló különbizottság indul el, és sorra meglátogatja a bene­vezett „súlyos nyereménye­ket”: megállapítják, hogy milyen egészségben vannak, elbírják-e . majd a szállítást és a háromhetes pesti tartóz­kodást.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék