Hétfői Hírek, 1967 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1967-08-14 / 33. szám

Kezdődik: augusztus végén Utóvizsga, fellebbezés Újabb szakosított osztályok Tudnivalók a ki nem vett .udfy -, . * '*'•' 'léi & '■■■ Sí szabadságról Lassan vége a nyárnak s még igen sokan nem vették ki a szabadságukat Vannak, akik év végéig sem tudják egész szabadságidejüket le­tölteni és jelentős azoknak a száma is, akiknek tavalyról vagy még élőbbről van visszamaradt szabadságuk. Mi a teendő, ha valaki ön­hibáján kívül nem tudja ki­venni idei vagy nem vette ki múlt évi szabadságát? A SZOT munkaügyi osztá­lyán úgy tájékoztattak: a fennálló rendelkezések ér­telmében a szabadságra vo­natkozó igény az esedékes­ségtől számított három éven át érvényes. A visszamaradt szabadság kiadását a válla­latvezető csak akkor tagad­hatja meg, ha ,azt a vállalat annak ideién felkínálta, idő­pontot jelölt meg rá, de a dolgozó ennek ellenére sem vette ki. A törvényes sza­badságigényről — vita ese­tén — az illetékes munka­ügyi bizottság dönt ~wn---­Játék az élettel Az elmúlt tíz nap két ba­latoni viharában 69 embert mentettek ki a rendőri mo­torosok és a MAHART ha­jósai a hullámokból. Az egész idei szezonban azon­ban a kétszázat is meghalad­ja azoknak a száma, akik csak a mentőknek köszönhe­tik, hogy életüket nem ve­szítették a vizen. A MAHART életmentő al­kalmazottait a napokban tüntették ki: megérdemelték. De vajon kaptak-e megro­vást, s milyet azok, akik­nek életét — nemegyszer sa­ját életük kockáztatásával — megmentették? A hivatalos •rendőri közleményekből :ugyanis tudjuk: legtöbbjük nemtörődömsége, hetykesége, sorsot kihívó fegyelmezetlen­sége miatt került olyan hely­zetbe, hogy életéért mások­nak kellett harcba szállniuk. A vitorlások, a csónakosok jó része a figyelmeztető ra­kéták ellenére sem igyeke­zett kikötőbe, a gumimatra­con ringatózck többsége a füle botját sem mozgatta a jelzésekre, a fürdőzők szá­zai csak az utolsó percekben menekültek pánikszerűen a partra. Megdöbbentő jelenség ez. Játék az élettel? Ügy tűnik: az. A jelentések olvasója olykor szinte hinni sem akar­ja, hogy többségükben nagy­korú állampolgárok, gondol­kodó, iskolázott lényelv azok, akik semmibe vették és ve­szik nap nap után az óvó rendelkezéseket, az ésszerű­ség követelményeit, saját biz­tonságukat. A gyerekeket, ha ilyet tesz­nek, újra és újra kioktatják, esetleg meg is fenyegetik. Az oktatás persze a felnőtteknél sem hiányzik. De úgy látjuk, vannak esetek, amikor a fe­nyítés sem áldana. (t.) Budapesti és Pest Környéki lakásé GÉPKOCSIVEZETŐK FIGYELEM! A FŐVÁROSI SZÁLLÍTÁSI VALLALAT 3 tonnás és ennél nagyobb teherbírású gépkocsikra, nagybudapesti fuvar­feladattal MODERN GÉPKOCSI- TELEPÉRE GÉPKOCSI­VEZETŐKET ÉS RAKODÓ- MUNKÁSOKAT KERES FELVÉTELRE! JÓ KERESETI LEHETŐSÉG! MODERN SZOCIÁLIS LÉTESÍTMÉNYEK! JELENTKEZÉS: Fp. X., Gyömrői út 105. Megközelíthető: 17, 117-es autóbusszal, (saját megálló­helyi, valamint a Kispest- Kőbánya pályaudvarról (gyalog 6 porc) Augusztus 20. tisztele­tére nagyszabású ün­nepségsorozatot rendeznek Budapesten. Az ünnepi program már 19-én, szom­baton este kezdődik: ek­kor kerül sor — a többi között — a Mechwart téri és a Halászbástyán ren­dezendő hangversenyre, továbbá az Engels téri tér­zenére. Ugyanezen az es­tén munkás-paraszt talál­kozót rendeznek a Tán­csics Művelődési Házban. A MOMí Szakgalts Árpád Mű'velodéál * Házában, amatőr táncdalénekesck vetélkedőjére kerül sor. Az alkotmány ünnepén, augusztus 20-án, reggel 7 órakor a Vasas fúvószene­kara zenés ébresztővel kö­szönti a főváros lakóit. A nap folyamán térzene, sportműsor, gyermekrajz- és rollerverseny, filmve­títés, szabadtéri műsor és sok-sok vetélkedő lesz vá­rosszerte. Délelőtt 10 óra­kor kezdődik a Honvédel­mi Sportnap. Á vízi- és lé­giparádé — amelynek részleteiről már megemlé­keztünk — a Margit-híd és a Lánchíd közötti Duna- szakaszon délelőtt 10 órá­tól déli 12 óráig tart. A tűzijáték este 22 órakor kezdődik. Közlekedési rend Augusztus 19-én, szom­baton, 17 órától 19 óráig hajózási zárlat lesz a Mar­git-híd és a Lánchíd közöt­ti Duna-szakaszon: ekkor tartják itt a másnapi vízi­parádé próbáját. Az au­gusztus 20. délelőtti vízi­parádé és az esti tűzijáték miatt a villamos- és az autóbuszközlekedésben korlátozások és változtatá­sok lesznek. Erről a következőkben tájé­koztatták a HH munkatársát: A 2-es villamos reggel 8-tól déli fél 1-ig a Jászai Mari tér és a Lánchíd között nem közleke­dik, Budán azonban a 9-es vil­lamos ebben az időben is jár. A villamosok cs az autóbuszok délelőtt 9 és 12 óva között — akárcsak a korábbi években — az idén sem állnak meg a Margitszigetnél. A tűzijáték miatt este fel 8 órától elzárják a járműforga­lom elől Pesten a Boráros tér, Szamuely utca, Tolbuchin körút. Váci utca, Dorottya ut­ca, Roosevelt tér, Akadémia utca, Kossuth Lajos tér és a Duna, Budán az Alagút utca, Mészáros utca, Asztalos János utca, Hegyaljai út, Sánc utca, Szirtes út, Kclenhegyi út, Orlay utca, Bartók Béla út, Móricz Zsigmond körtér. Karinthy Fri­gyes út, Egry József út által határolt városrészt. A viUamosforgalont este 21 órától 23 Óráig * á következő­képp alakul: a 9/a a Margit- híd cs a Lánchíd között, a 18-aa Óbudától a Moszkva térig, a 68-as a Kerepesi úttól az Er­zsébet hídon át a Szarvas térig közlekedik. A 63-as nem jár. A 2-es villamos este fél 8-tól 23 óráig nem közlekedik, viszont 2/a jelzéssel indítanak villamost a Jászai ólari tér és a Lánc­híd között. Az autóbuszközlekedés kor­látozásai: az 1-es este 21 órá­tól a Szabadság-híd érintése nélkül a Szamuely utcán, Bo­ráros térén, Petőfi-hídon át jár majd, a 2-es ugyancsak este 21 órától a Szendrő utca és a Vörösmarty tér között közlekedik. A 7-es és a 7 /c autóbuszok este fél 8-tól 21 óráig a Rákóczi út, Múzeum körút, Kálvin tér, Szabadság- híd, este 21 órától pedig: Rá­kóczi út, Múzeum körút, Sza­muely utca, Boráros tér, Pe- tőfi-híd útvonalán járnak. A 18-as és 16-os buszok este 21 órától az Erzsébet-hídról le­kanyarodva, a Váci utcán át mennek Irányi utcai végál­lomásukig.' A 15-ös útvonala este 21 órától: Vörösmarty tér, Deák Fereiic utca, Madách tér, Múzeum körút, Kálvin téren át, a Victor Hugo utca felé me­net a 15-ösök útvonala válto­zatlan. A 27-es autóbuszok es­te 21 órától a Búsuló Juhá­szig járnak. A 86-os. este fél j 8-tól a Bocskay út, Kr.rbli.na! út, Villányi út. Alkotás utca, | Krisztina körút, Alagút, Fő ut- j ca vonalán közlekedik. gon kialakították a kát éve vajúdó tömbházfeliigyclősé- gek rendszerét: a XIX. kerü­letben a Petőfi téri és az Élmunkás téri házaknál megvalósítják a „minta- tömbházfelügyelöségeket”. Az előkészítő munka már meg­kezdődött. A tömbházfelügyelők ré­szére irodahelyiségeket léte­sítenek, ahol munkanapokon délelőtt 7-től 9-ig, délután 5-től 7-ig állnak a lakók rendelkezésére, munkaide­jük többi részén az ellen­őrzést > végzik. Takarítósze­mélyzet gondoskodik majd a folyosók, lépcsőházak:, ud-' Várók és a- kapualjak'sepré­séről, a lépcsőházak heten­ként egyszeri felmosásáról. A-tömbházfelügyelőségek ne­gyedévenként tartanak nagy­Hétfőn ismét helyszíni szemlét tartanak a Baross té­ren a közlekedési szakembe­rek. Ezúttal arról kell dön­teniük: hová helyezzenek át megállóhelyeket a Keleti­pályaudvar térre nyíló ka­puinak augusztus 22-i lezá­rása után? Annyi' már bizonyos: au­gusztus 22-én üzemkezdettől a rákosszentmihályi HÉV már nem fut be a pályaud­var érkezési oldala elé, ha­nem cSak a Kerepesi úti végállomásig. A Park Szál­lóval szemben levő autóbusz­Aügűsztus 20-án este ' fél 8-tól a Szabadság-híd északi és az Erzsébet-híd déli gya­logjárdáját zárva tartják. takarítást. A háziszemetet a bérlők kötelesek, levinni a szeméttároló edényekbe. A lakóbizottságoktól kérik: el­lenőrizzék a mosókonyhák, szárítók és pincék haszná­latát, őrizzék azok kulcsait s szervezzenek egy-egy fele­lős személyt, aki a lépcsőhá­zakban időben felgyújtja, il­letve leoltja a villanyt. ★ , Ha így folytatjuk a jövő­ben a házak tatarozását, a villany és a gáz bevezetését, a telefon felszerelését, a ké­ményseprést, a lakbérlisták összeállítását stb. stb., esetleg szintén a lakúk végeznék. •Egy valamire azért mégis­csak felhívnánk a „terve­zők” figyelmét: a lakóiinak — mellékfoglalkozásuk is van... megállókat a pályaudvar ér­kezési oldala elé helyezik, a MAVAUT megállója pedig a Kerepesi útra kerül. Meg- ' szűnik a 73-as és 76-os troli­busz megállója is a Keleti- pályaudvar érkezési oldalá­nál. Augusztus 22-én a pálya­udvar homlokzatától 5 mé­terre megépítik a Baross té­ri aluljáró építési területé­nek kerítését: a kerítés és a pályaudvar közti részt a gya­logosok számára tartják fenn. Még két és fél hét, és az ország valamennyi általános- és középiskolája, majd egye­teme és főiskolája is meg­nyitja kapuit. A középiskolákban a pót­vizsgáival, utóvizsgákat és a pótérettségit augusztus utol­só napjaiban tartják. A Bu­dapesti Műszaki Egyetemen, a? Eötvös Loránd Tudo­mányegyetemen továbbá vi­déki egyetemeken szeptember első kél hetében kerül sor az utóvizsgákra. A felsőoktatási intézményekből helyhiány miatt elutasított fiatalok fel­lebbezését augusztus 29-én, 30-án és 31-én tárgyalják. A fellebbezésről szóló értesítést szeptember első napjaiban küldik ki. Az Állami Kereskedelmi Felügyelőség budapesti osz­tása július végén átfogó vizsgálatot végzett a főváros éttermeiben. A vizsgálat eredményét most foglalták írásba. Az ellenőrök az ördögorom­csárdától a szigeti Kaszinóig 59 étteremben, 40 kisvendég­lőben, 15 önkiszolgáló étte­remben és 15 bisztróban jár­tak, s 487 étel- és 115 sava­nyúság-adagot ellenőriztek. Az ételek 33, a savanyú­ságok 61 százalékánál ál­lapítottak meg súlycson­kítást. A Kaszinó éttermében pél­dául csoportos ebédet kér­tek az ellenőrök s a felszol­gált 12 adag csemege-sertés­karaj előírt mennyiségének 21 százaiéiig hiányzott, a fi­zetésnél viszont a felszolgáló 71 forint 80 fillérrel számolt többet. A hűvösvölgyi Nép­kertben ugyancsak csoporto­san ebédeltek az ellenőrök. Az eredmény: a fizetőpincér 30 forintot csapott hozzá a számlához. A Hungária-étte- remben 7 forint 80 fillérrel volt nagyobb a számla. Az Ördögorom-csárdában a 6 fo­rintos Kinizsi-sört 7,80-ért, a 3,30-as Jaffa-szörpöt 4,10-ért árusították. A Szabadság-ét­teremben 6 deci móri Ezerjó helyett mindössze 4,6 decit kapott az ellenőr. A fentiek­ben csalt a legkirívóbb esete­ket említettült! Az árak betartását össze­sen 534 tételnél eilenőriz­Az új tanévben a gimná­ziumokban mintegy 27 ezer diák tanul majd szakosított tanterv alapján, magasabb óraszámban idegen nyelvet, A természettudományos tár­gyakat — matematika, fizika, kémia, biológia — ugyancsak több ezer gimnazistának ok­tatják szakosított tanterv sze­rint Az új tanévben újabb 13 szakosított osztály kezdi meg működését. Tíz osztály­ban természettudományos tárgyakat oktatnak majd, háromban pedig idegen nyel­vet. Budapesten spanyol- olasz, Siófokon angol—német és Veszprémben orosz—spa­nyol nyelvű osztály nyílik. molást, 31 esetben pedig árdrágítást lepleztek le. A legtöbb szabálytalanság a kisvendéglőkben fordult elő. 36 esetben károsították meg a fogyasztókat. A vizsgálat során megálla* pították: az éttermek 40 szá­zalékában az első félévben egyáltalán nem selejtezték az árukat. Az éttermek 22,4 szá­zalékában nem volt biztosít­va a hűtés, illetve nem tar­tották be a hűtési előíráso­kat, mint például a Rétisat kisvendéglőben, ahol a hűtőszekrényben együtt tartották a tőkehúst, a tejet és a készételt. A vendéglátóipari dolgozók egészségügyi könyveit is el­lenőrizték és kiderült: a dol­gozók 23 százalékának nem volt érvényes orvosi igazo­lása. A sorozatos visszaélései* súly csonki tások miatt számos üzletvezetőt von­tak felelősségre és 89 ét­termi felszolgáló ellen in­dult — most már 1006— 3000 forint pénzbüntetés­sel járó — szigorított el­járás. A vizsgálat azt is megálla­pította, hogy a legtöbb sza­bály talanségot a . kisegítő idényalkalmazottak követték el, ezért az ÁKF javaslatot tett, kisegítő felszolgáló a jö­vőben ne lehessen fizetőpin­cér. Decemberi képaukciónkra neves magyar és külföldi festők KÉPEIT ÁTVESSZÜK ÉRTÉKESEBB FESTMÉNYEKRE ELŐLEGET FOLYÓSÍTUNK V., Szent István krt. 3. V„ Kossuth Lajos u. 1. NAPONTA 10—18 ÓRÁIG SZOMBATON 10-13 ÓRÁIG BIZOMÁNYI ÁRUHÁZ VÁLLALAT EZER ABLAK <' * v I Z» összesen ezer ablak van az Arany János utca, az Akadé­mia utca és a Tüköry utca által halárait telken épülő irodahá­zon, amelyben a Külkereskedelmi Minisztérium kap majd he­lyet. Á tizenegy szintes épület kiemelkedő színfoltja lesz az V. kerület hivatal} negyedének. ■ rtITI Foto — Fényes Tamás telv.) Tömi- lakókötclességekkel A Házkezelési Igazgatósá­fíaross tér: Hétfőn megállóhely-szemle Kisel nagyobb számla AKF-vizsgálat 129 vendéglátó üzemben Szigorított eljárás a vétkesek elien tők: 30 esetben hibás siá-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék