Hétfői Hírek, 1968 (12. évfolyam, 1-52. szám)

1968-01-02 / 1. szám

SZERDÁTÓL harminc vmakn sűrítik a buszjáratokat • Párizs ;• Le Havre • Párizs Egy egész város trombita- hangversenye fogadta szil­veszter estéjén a Magyar Rádió és Televízió kéthetes franciaországi vendégszerep­lésről hazaérkezett énekka­rát. — Stflszerfl fogadtatás — mondotta megérkezésükkor nevetve Sebestyén And­rás, az együttes veze­tője a Keleti pályaud­varon. — Utazásunk tu­lajdonképpeni célja az volt, hogy részt vegyünk a Ko­dály Zoltán 85. születésnapja alkalmából Párizsban ren­dezett nemzetközi hangver­senyen. Itt Kodály Psalmus Hungaricus-át adta elő az együttes, nagy sikerrel. A Kodály-hangverseny után a Magyar Rádió és Te­levízió énekkara Le Havre- ban lépett fel önálló esten, majd ismét Párizsban hang­versenyezett. A műsoron ez­úttal Beethoven Missa So- lemnisa szerepelt. A francia sajtó meleg hangú elismerő kritikákban méltatta a ma­gyar kórus teljesítményét. (t t. a.) Az autóbuszüzem megkapta a korábban rendelt 67 új ko­csit az IKARUS-gyártól, így ezen a héten számos vonalon eleget tud tenni az utazókö­zönség kívánságának: sűrít­heti a járatokat. ♦ Január 3-tól meghosz- szabbított útvonalon jár a 117-es, amely eddig csak a régi vámig közlekedett, most azonban az Erdész ut­cánál lesz a végállomása. Ily módon a Gyömrői úti üzemek dolgozói közvetlen vonalon utazhatnak a Nagykörútig. Egyidejűleg sűrítik is ezt a járatot. Ugyancsak január 3-tól az eddiginél több kocsit állíta­nak be a mátyásföldi 46-os vonalra is. ♦ Január 4-től kezdve sű­rűbben jár a Kőbánya és a Belváros között közlekedő 9-es, a Zalka Máté tér és az Erzsébet királyné útja kö­zött járó 32/A, a Csepelről Kispesten át Kőbányára irányuló 51-es. Az utóbbi forgalmát akadályozó Vas­gyár utcai sorompó kiikta­tására hamarosan kerülő útvonalat jelölnek ki. Ugyancsak január 4-től több kocsit állítanak be a Harmat utcába tartó 85-ös, valamint a Nagyvárad tér és a Ferihegyi repülőtér kö­zött járó 93-as vonalára is. ^ Január 5-től sűrítik a csepeli 38-as és 59-es, a pesterzsébeti 66-os, a Baross tér és Rákoskeresztúr kö­zötti 67-es és a Kispest— Kőbánya közti 68-as jára­tokat. ♦ Január 6-tól sűrűbben közlekedik a mátyásföldi 44-es, a Nagyvárad tér és Pestlőrinc közötti 135-ös, a Móricz Zsigmond körtér és Nagytétény közötti 3-as, a Budafoki úti üzemekhez já­ró 10-es, a Kosztolányi tér és a Baross Gábor telep kö­zötti 14-es, a Körtér és Hó utca közti 53-as, a Budafo­ki úti 83-as, valamint a Kosztolányi Dezső tér és Miklós utca közötti 86-os autóbuszjárat. ♦ Január 8-tól sűrítik a Várba tartó 16-os, az új­pesti 20/A és 30-as, a rákos- palotai 25-ös, az árpádföldi 31 és 31 /A, valamint az óbudai 60-as járatok?!. a hatos megáll". (Kotroczó István felvételei) Megalapozott optimizmussal Losonci/ Pál újévi köszöntője i (MTI foto — Vigovszki felv.) Losonczi Pál, a Ma­gyar Népközt irsaság El­nöki Tanácsa elnöke ja­nuár 1-én délben az alábbi újévi köszöntőt mondotta el a rádióban és a televízióban: E gy eredményekben, gondckban bővelke­dő esztendőtől bú­csúzunk. S mégis, ha a gon­dokat és az örömöket a mérleg serpenyőjébe vet­jük, jóleső érzéssel mond­hatjuk, hogy erőfeszíté­seinknek nem maradt el a jutalma. 1967 végén sike­rekben gazdag esztendőt zárnnk. Eredményes évet, mert népünk a gazda ön­tudatával élt, munkálko­dott; tudva azt, hogy amit jó lelkiismeretiéi megte­remt, az mindannyiunké, hiszen jövendő közös cél­jainkat szolgálja. Ebben a biztos tudatban dolgozott, erejét megfeszít- I ve munkásosztályunk. Ez a | felismerés sarkallta tettek- ! re az új életben mind több | örömét lelő parasztságun- | kát. S hasonló érzéseket | táplál az értelmiség Is. | Ezért tudott egész dolgozó | népünk alkotásainak magas | színvonalával sok elisme- ! rést szerezni itthon és hatá- ! rainkon túl. I Az 1967-es esztendő tehát I népköztársaságunkban a j cselekvés, s a még nagyobb 1 tettekre való felkészülés | esztendeje volt. 1 8 ebben népünk tisztelet­§ re méltóan helyt állt. A kölcsönös bizalomnak és a szilárd magabiztosság­nak megvolt az alapja: pártunk kipróbált, határo­zott és humánus politikája, amelynek valőraváltásán egész társadalmunk ered­ményesen munkálkodott. Tovább szilárdítottuk új társadalmi rendünk alap­jait. S az új esztendőben magasabb szinten, nagyobb igényekkel folytathatjuk a munkát. A jó alapokon mind közelebb juthatunk a nagy célhoz, a szocializmus teljes felépítéséhez. Nyugodtan láthatunk hozzá az új gazdaságirányí­tási rendszer megvalósítá­sához, ami népünk érdeke. Hazánk minden jószándékú fia tettekkel járul hozzá a közös nagy ügy sikeréhez. Ahogy idehaza a társa­dalmi, a gazdasági haladás érdekében munkálkodunk, úgy a külföldi országokhoz, népekhez fűződő kapcsola­tainkban is alapvető célunk a haladás erőivel való még szorosabb szövetség és test­véri jóbarátság. Történelmünk során soha nem állt még népünk előtt Ilyen egységesen vállalt, a nép döntő többségének ro- konszenvét kivívott közpon­ti cél. Ennek jegyében ün­nepeltük meg a Nagy Ok­tóberi Szocialista Forrada­lom 50. évfordulóját is. A felemelő, szép ünnepségek fényében még világosabban láthattuk fél évszázad alatt, milyen hatalmas erővé nőtt a szovjet nép és a szocializ­mus eszméje. A hősök — közöttük a magyar internacionalisták —• vére hullatása, tettet nyomán új célok, új lehető­ségek sokasága tárult fel a világ előtt. A figyelem, amellyel az emberiség a nagy évfordulót kísérte, ar­ról tanúskodott, hegy a Lenin által elvetett mag­ból a Föld minden részén kisarjad a szabadság remé­nye. Még van nálunk jócs­kán tennivaló, de abban a biztos tudatban élünk, hogy a történelem legnemesebb eszméit hordozzuk, s a nyu­godt életre, a békés, alkotó munkára vágyó emberiség a mi táborunkra tekint. XII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM. ARA: 1,50 FORINT 1968. JANUAR 2. KEDD — FOLYTAT. A 3. OLDALON Mátrait, Perecsit kiadta az FTC Közöljük a teljes átigazolási listát Jubilál Petii szüioítelye Jubileumi ünnepségek kez­dődtek szilveszter éjjelén Petőfi Sándor szülőhelyén: Kiskőrösön, amely most ün­nepli újjáalakulásának 250. évfordulóját. Az ünnepség- sorozat 1973-ig, a költő szü­letésének 150. évfordulójáig tart: ez idő alatt irodalmi, történelmi és népművészeti események színhelye lesz Kiskőrös. A többi között fel­állítják Petőfi Sándor szob­rát', de rajta kívül szobrot XaP a község másik forra­dalmár költője: Ligeti Ká­roly, és Bem József is. 1968 VIDÁM ÜDVÖZLÉSE Milliók karneválja Trombitazenekar, áradó jókedv, bor- és pezsgőpatak A három testőr — a három testvér A nyomok a VII. kerület­be vezettek: vasárnap dél­ben a Dob utca környékén egy tízéves kisfiú belefújt papírtrombitájába és ezzel jelt adott a szilveszteri ön­kéntes trombitazenekarnak: az óévet búcsúztató és az új évet köszöntő, jókedvű fő­városiaknak. A Budapesti Rendörfőkapitányság a csendrendelet feloldásával, az autók várakozási tilalmá­nak eltörlésével s az Emke- aluljáró feletti gyalogos köz­lekedés engedélyezésével „zöld utat” adott a nagykör­úti karneválnak. Az utcai juxárusok mini- és óriás­trombiták, csákók, maszkok, kígyósipkák és egyéb kellé­kek garmadával látták el a hömpölygő tömeget. Mit látott a riporter a szilveszteri forgatagból? A pesterzsébeti Vasas mű­velődési házban, a Csiliben, kétezerötszázen búcsúztat­juk. az óesziznaoí, 22 óra. A színházteremben áll a bál és díl a közönség — szék ugyanis nincs. A színpadon tapsvihar kíséretében egy­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék