Hétfői Hírek, 1972. január-június (16. évfolyam, 1-26. szám)

1972-01-03 / 1. szám

XVI. ÉVFOLYAM, 1. S2ÄM ÁRA: 1,50 FORINT 1972. JANUÁR 3. HÉTFŐ Losonczi Pál, a Népköz- társaság Elnöki Tanácsának elnöke január 1-én a Tele­vízióban és a Kossuth rádió­ban köszöntötte az ország lakosságát. Kedves Hallgatóim! Elv­társak! Honfitársak! Üj esztendő küszöbéhez érkeztünk. Alkalom ez, hegy felmérjük, mit tettünk az el­múlt évben és milyen fel­adatok állnak előttünk. Tevékenységünket pártunk X. kongresszusának határo­zatai, azok végrehajtása, a szocializmus teljes felépítése magasabb szinten történő folytatásának programja szabta meg. 1971 áprilisában országgyűlési képviselőket Ősi város— modern gyár A fennállásának ezredik évfordulójára készülő Székes- fehérvár egyik legfiatalabb — s tegyük hozzá: legeredmé­nyesebb — üzeme, a Könnyűfémmű, ott is a hengerde. Szo­cialista nagyüzem: Ma már havonta több mint 2500 tonna alumínium fut át a hengersorain. (Esztergáiy felv.) és tanácstagokat választott az ország népe. A választá­sok bizonyítják, hogy pár­tunk politikája népünk egyetértésével találkozik, s szorgalmával, tehetségével kész azt meg is valósítani. Politikánk támogatásának köszönhetjük, hogy az el­múlt évben is a jelentkező gondokkal és nehézségekkel sikeresen megbirkóztunk. Az országgyűlés újjáválasztot­ta a kormányt, s a Parla­mentben elhangzott kor­mányprogram megjelölte az előttünk álló négy esz­tendő tennivalóit. Hozzáfogtunk a IV. öt­éves népgazdasági és a más­fél évtizedre szóló, hosszú távú terv valóra váltásához. Eredményes intézkedéseket tettünk a gazdasági haté­konyság fokozására, az élet- színvonal növelésére. Egész népünk helyeslésével talál­koznak a népjólét emelésé­re, a nők és az ifjúság hely­zetének javítására hozott intézkedések. A most mögöttünk hagyott esztendőben nemzeti jöve­delmünk megfelelő mérték­ben növekedett. Kedvezően alakult' a munka termeié­Ä beagáli KP első ülése DACCA. Bangla Desh Kommunista. Pártja, az el­múlt hét végén megtartotta Daccában első legális politi­kai gyűlését. Részvevői — írja a TASZSZ hírügynökség — egyhangú határozatban köszöntik mindazokat, akik az ország függetlenségéért harcoltak. Kifejezték azt a meggyőződésüket, hogy a kommunista párt a legaktí­vabban veszi ki részét az ország újjáépítésében, a vi­rágzó, demokratikus és szo­cialista Bangla Desh állam megalkotásában. A határozat felszólítja a világ demokra­tikus, haladó és szocialista erőit: tegyenek meg min­dent a nyugat-pakisztáni kormány fogságában levő Mudzsibur Rahman sejk ki­szabadítása érdekében. Két nap pesti mérlege A kettős ünnepen hetven­két mentesítő szerelvényt indított a MÁV, a menetrend szerintieken kívül. A fővárosi mentőknek, a szokásosnál több. dolguk volt: hárpmszor annyit hív­ták őket, mint a hétközna­pokon. Komolyabb baleset szerencsére nem történt. A tűzoltókat a két ünnep­napon összesen harminckét- szer riasztották, többnyire gondatlanság okozta lakás- ttizekhez. A Köztisztasági Hivatal­nak is kevesebb gondja volt a szokásosnál, hiszem nem esett hó. Csupán a Szilvesz­ter hulladékait kellett el­takarítaniuk. Harminchat önfelszedő kocsi szippantot­ta be a Nagykörúton és a többi főútvonalon az eldo­bott papírtrombitákat, álar­cokat, csákókat és egyéb szilveszteri maradványokat.-EXPRESS-te Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, táviratban fejezte ki jókívánságait William Richard Tolbertnek, a Libériái Köztársaság elnökévé történt beiktatása alkal­mából.-Ar Vasárnap Rómában 76 éves korában elhunyt Mauro Scoccimarro szenátor, az Olasz Kommunista Párt vezetőségi tagja, az olasz munkásmozgalom veterán har­cosa. ★ Az újév első napján megérkezett Dunaújvárosba az első importszállítmány: a Donyec és a Lvov szovjet tolóhajó egyenként 800 tonnányi vasércet hozott Rém­ből. ir „India békét és nem háborút akar” — jelentette ki Indira Gandhi, indiai miniszterelnök, az Űj-Delhiben vasárnap tartott tömeggyűlésen.-Ar Elütötte a HÉV. január 1-én délután Csepelen, a Rákóczi út és a Széchenyi utca kereszteződésénél a 75 éves Molnár Istvánná, budapesti nyugdíjast, aki tilos jel­zésnél ’akart átmenni az úttesten. Molnárné, kórházba szállítás után, sérüléseibe belehalt. ★ Áz iráni partok közelében vasárnapra virradó éj­szaka viharba került és felborult egy kis átkelőhajó. A hajón tartózkodó 40 emberből eddig mindössze kettőt si­került élve megtalálni. ★ Conrad Ahlers nyugatnémet kormányszóvivő je­lezte: kormánya 1973 előtt nem számít arra, hogy a két német állam csatlakozik az ENSZ-hez. ★ Fidel Castro miniszterelnök felszólalt a kubai kisparasztok országos szövetségének IV. kongresszusán. ★ Mahmud Riad egyiptomi miniszterelnök-helyet­tes a hónap vége felé utazik Kínába. kenysége, csaknem egészé­ben ez a forrása a termelés növekedésének. A mezőgaz­daság dolgozói történelmünk legmagasabb gabonater­mését takarították be, és mezőgazdaságunk összter­melése is a legjobb, amit eddig ismerünk. 1971-ben a lakásépítkezések tovább nö­vekedtek, s egy sor új léte­sítményben kezdődött el a termelőmunka. Hazánkban az élet minden" területén dinamikus fejlődés bontako zott ki. Mindez népünk be­csületes helytállásának, a munkások, a parasztok, az értelmiségiek tehetségének sszorgalmának gyümölcse. Fogadják őszinte köszöne- tünket mindazok, akik tevé­kenyen hozzájárultak az or­szágépítés nagy munkájá­hoz. Előrehaladásunk érdeké' ben a jövőben még haté­konyabban kell dolgoznunk. A tudományos-technikai haladás meg-megújuló kö­vetelményeket állít elénk. Gazdasági életünk irányítá' sának rendszere,, a dolgozók millióinak aktív bekapcsoló­dása a közéletbe, mindenna­pi dolgaink intézésébe, olyan energiákat szabadít fel, amelyek biztosítják a nö­vekvő feladatok megoldá­sát. A világhelyzetet és alaku­lását a Szovjetunió és a töb­bi szocialista ország kitartó béketörekvései és kezdemé­nyezései nyomán a tárgya­lások gyakorlatának térhó­dítása jellemzi. Közös erőfe­szítéseink az európai konti­nens békéjééért és bizton­ságáért előrehaladást hoz' tak. — FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON — BUDAPEST Felülvizsgálják ' a lakásépítési tervet Fontos javaslatok a költségcsökkentésre. a központosításra Felülvizsgálják a buda­pesti lakásépítési programot a Fővárosi Tanács illetéke­sei, az MSZMP KB beruhá­zásokkal kapcsolatos decem­beri irányelvei alapján. Tóth Márton, a Fővárosi Beruhá­zási Vállalat osztályvezetője elmondta: javaslatokat dol­goznak ki arra, miként lehetne bizonyos módosításokkal éssze­rűbben, gazdaságosab­ban megépíteni a rendel­kezésre álló 19,3 mil­liárd forintból a negye­dik ötéves terv végéig tervezett 56 ezer taná­csi és szövetkezeti 'la­kást. A javaslatok szerint siummiMimmiiiiiiimiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiMimiiiiiiiiiMimiiiiiiiMiimiiiimiimiiiiMiiiiiiiiiimiiiiim; 1972: az első gén © Csökkenteni kell a lakó­telepeken építendő magas- házak arányát. Tizenöt eme­letesnél magasabb toronyhá­zak helyett inkább tízszintes épületeket kell építeni, ezek költsége ugyanis kisebb. To­ronyház az elkövetkező években csak ott épül, ahol azt a városkép megkívánja. © Olcsóbb lakásokat kell építeni. Jelenleg több túl- költséges lakástípus készül. © Néhány nagyobb, köz­ponti helyre kell koncentrál­ni a jelenleg több, szétszórt területen folyó kisebb lakó­telep-építést. Sokkal gazda­ságosabb ugyanis a nagy la­kótelep építése. © Ki kell számítani, ér­demes-e ott lakásokat épí­teni, ahol költséges a közmű­vesítés és sok földszintes családi házat kell lebonta­ni. Olyan területeket kell ki­választani, ahol közmű is van' és elegendő szabad te­rület áll rendelkezésre. Ké­sőbbre kell halasztani a la­kásépítést ott, ahol ahhoz különböző ipari üzemeket kellene szanálni. Csaknem ráfizetéses a lakásépítés pél­dául a Józsefvárosban, ahol csaknem annyi lakást kell lebontani, mint ahány újat építenek. © Ha a budapesti lakás- építési programra előirány­zott összeg nem lenne ele­gendő, a tanács bizonyos mennyiségű lakást adjon el teljes áron, s ezt a pénzt is fordítsák építésre. Az el­adásra kijelölt lakásokat a vállalatok vennék meg dol­gozóik számára. Ez évben 8 ezer tanácsi és szövetkezeti lakás épül Budapesten: a töb­bi között 1200-ail adnak majd át Óbudán, 2300-at Zuglóban és 3100-at Új­palotán. Több új lakótelep építése kezdődik a£ idén. 1972 első két „ljjen”-jét Baumann Annamária és ifjú Petró Lajos mondta ki a Központi Házasságkötő­teremben, vasárnap, 11 óra 5 perckor. Kérdés a menyasszony­hoz: Foglalkozása? — Ad­minisztrátor, bocsánat, új­évtől már előadó a BKV- nál. — Kora? — Húsz, bo­csánat, idén már huszonegy esztendős, 1951-ben szület­tem. A vőlegény betűöntő. An­gyalföldön laknak, látásból gyerekkoruk óta ismerik egymást. Reggelente min­dig ugyanazzal a 43-as au­tóbusszal utaztak dolgozni. A többi már könnyen kita­lálható ... .fimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiimimiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiimii. Hétfőn: Havas eső, gyenge szél, havazás, —1, +4 fok Céljaink világosak, terveink megalapozottan Losonczi Pál újévi köszöntője Uj KRESZ készül Akar a HM ve lenni a müncheni olimpián (RÉSZLETEK A 7. OLDALON)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék