Hétfői Hírek, 1973. július-december (17. évfolyam, 27-52. szám)

1973-07-02 / 27. szám

Moszkvai visszhangok Helsinki előtt „Közel a megvalósuláshoz a háború utáni rendezés“ Új név a KK-n Tatabánya-Celik I XVII. ÉVFOLYAM. 37. SZÁM ARA: 150 FORINT 1973. JÜLIUS 2., HÉTFŐ BÉCS: Az osztrák kancellári hivatalban vasárnap bejelen­tették, hogy Koszigin, a Szov­jetunió miniszterelnöke hét­főn délelőtt 11 órakor különre- pülőgépen érkezik négynapos hivatalos ausztriai látogatásra. Koszigin 1960-ban egyszer már nyolc napot töltött osztrák föl­dön hivatalos kiküldetésben — egy magas szintű küldöttség tagjaként. Most külügyi és gazdasági szakértők kísérik Ausztriába. A szovjet—osztrák hivata­los kormányközi tárgyaláso­kon a Koszigin vezette dele­MOSZKVA: A Szovjetunió­ban befejezték a szovjet— amerikai kapcsolatok eredmé­nyeinek és fejleményeinek ér­tékelését, s a diplomácia ve­zérkara most már nagy inten­zitással készül egy újabb, a kontinens jövője szempontjá­ból nem kevésbé fontos ese­ményre. A tekintélyes Za Rube- zsom kommentárt és sajtó­szemelvényeket közöl a ked­den kezdődő európai bizton­sági és együttműködési kon­ferenciáról ezzel a címmel: Az összeurópai értekez­let új fejezet a kontinens történetében. A folyóirat e cím alatt, egy­gációnak négy tagja van: O. N. Orasmuhamedov a Türk- mén Szocialista Szovjet Köz­társaság miniszterelnöke, W. S. Szemjonov külügyminisz­ter-helyettes, M. R. Kuzmin, a külkereskedelmi miniszter első helyettese és A. B. Arisz- tov, a Szovjetunió bécsi nagy­követe. Ezenkívül nyolc szak­értő is lesz a kíséretükben. A szovjet miniszterelnököt elkí­séri útjára leánya is, akinek részére a vendéglátók külön programot állítottak össze: — FOLYTATÁS A 2. OLDALON — más mellett közli Otto Win- zernek, az, NDK és Walter Scheelnek, az NSZK külügy­miniszterének egy-egy írását a konferencia támogatására. Hét évvel ezelőtt ez a „tör­delőszerkesztői ötlet” még minden szempontból irreális lett volna. „A háború utáni rendezés — írja Vladlen Kuznyecov — most közeledik a teljes meg­valósulás felé. A kontinen­sen szerződések egész rend­szere funkcionál, amelyek a jelenlegi határok sérthetet­lenségének elismerésére és az erőszakról való lemon­dásra épülnek. A csehszlovák—nyugat­német szerződés parafá- lása után most az NSZK és Bulgária, illetve az NSZK és Magyarország kapcsolatainak rendezése van soron” — hangsúlyozza Kuznyecov. Az európai ügyekben tájé­kozottnak ismert hírmagya­rázó pontosan körvonalazza, mit várnak Moszkvában a helsinki konferenciától: „A tanácskozás célja meg­erősíteni az együttes erőfe­szítésekkel eddig elért ered­ményeket, sokoldalú alapra helyezni át az eddig kétol­dalú alapon elért előrehala­dást, a békés együttélés el­veiből kiindulva kidolgozni azoknak az elveknek az álta­lánosan elismert és megbíz­ható rendszerét, amelyek le­hetővé tennék a ténylegesen nyugodt helyset létrejöttét Európában, s lehetővé ten­nék az európaiak számára, hogy reménnyel tekintsenek a jövőbe. Most az a feladat, hogy megtegyék a döntő lé­pést a béke, a biztonság és az együttműködés Európája felé” A Novoje Vremja is nagy terjedelemben kommentálja a háború utáni első össz­európai külügyminiszteri konferenciát, s különösen annak gazdasági vonatkozá­sait. „A gazdasági együttmű­ködés legfontosabb szfé­rája a kereskedelem volt és marad” — állapítja meg a lap, de emlékeztet arra is, hogy a tanácskozásokon a figyelem előreláthatólag egy új terü­letre — közös gazdasági ter­vek végrehajtására is kiter­jed. „Az európai biztonság szilárd rendszere objektív le­hetőséget nyújt nagyszabású tervezetek végrehajtására az SZÓFIA: Podgornij SZÓFIA: Nyikolaj Pod­gornijnak, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnök­sége elnökének küszöbön- álló látogatása Bulgáriában, újabb bizonyítéka lesz a bol­gár—szovjet barátságnak, a két ország közötti testvéri kapcsolatoknak és együtt­működésnek — jelentette ki látogatása a TASZSZ tudósítójának adott nyilátkozatában Geor- gi Trajkov, a Bolgár Nép- köztársaság Államtanácsának első elnökhelyettese, a Bol­gár Népi Földműves' Szö­vetség titkára, a Bolgár Hazafias Front Országos Tanácsának elnöke. Koszxgint ma Bécsbe várják Napirenden: az európai béke és gazdasági kérdések Az angyalföldi pihenő- és jásztóparkot, amelynek létesítéséhez Debrecen lakossága több kunt 600 ezer forint értékű társadalmi műnk ával járult hozzá, már átvették igazi „tulajdo­nosai”; a gyerekek. REGGELI HÉTFŐN Szórványos esőzés, 23-28 fok A BALATONNÁL Futó esők, víz: 20 fok energetika, a vízi és a légi közlekedés, az egészségügy, vagyis mindazon problémák területén, amelyek pozitív megoldásában a kontinens egész lakossága érdekelt” — hangsúlyozza a Novoje Vremja. Bokor Pái ★ HELSINKI: Dr. Barabás Mik­lós, az MTI tudósítója jelenti: Urho Kekkonen finn köztár­sasági elnök nyilatkozatot adott az egyik legnagyobb példány­számban megjelenő finn napi­lapnap a Helsingin Sanomat- nak a küszöbönálló európai biztonsági konferenciáról. Nyi­latkozatának lényege abban foglalható össze, hogy Európa megérett a békére, a házigazda finn kormány szerint mindent megtett az értekezlet sikerének előmozdítására. Vasárnap estig egész sor kül­döttség érkezett meg a finn fő­városba, köztük az NDK és a lengyel delegáció. Hétfőre vár­ják a küldöttségek zömét, így a Péter János vezette magyar de­legációt, valamint Andrej Gro- miko vezetésével a szovjet kül­döttséget. SANTIAGO: \ fasiszta vezér menedékjogot kér SANTIAGO: A Haza és sza­badság nevű chilei fasiszta szervezet öt vezetője, akik fontos szerepet játszottak a pénteki katonai zendülésben, szombaton menedékjogot kér­tek Ecuador santiagói nagy- követségén. A chilei külügy­minisztérium közleménye sze­rint köztük van Pablo Rodri­guez, a fasiszta szervezet el­nöke is. Mint az ecuadori nagykö­vet közölte, kormánya tanul­mányozza a kéréseket és ha megadja a menedékjogot, szabad eltávozást fog kérni az érintettek számára Chilétől. A boldog tatabányai szurkolók a vállukon vitték Szabó Győr-, gyöt, a csapat kapitányát a Közép-európai Kupával. Űj egyesület neve került va. sárnap a félméteres ezüst Kö­zép-európai Kupára, amelyet több mint négy évtizedes múltja alatt az 1927. évi első győztes Spartától, a legutóbbi védő Celikig nem egy neves klub őrzött hosszabb-keve- sebb ideig. Most a Tatabányai Bányász csapatkapitányának, Szabó Györgynek adta át a kupát a mérkőzés után dr. Terpitkó András, a KK ren­dezőbizottságának elnöke. A győzelem sportembernek, versenyzőnek mindig öröm, s ha a KK-nak ma már nincs is olyan neve, mint az EK-nak, mégis csak külföldi ellenfe­lekkel szemben vívta ki ezt a sikert a magyar bányászcsa­pat. Az egykori elődök — az FTC, Üjpest, Vasas, MTK, Honvéd után a Tatabánya is magáénak mondhatja a ser-, leget. — FOLYTATÁS A 8. OLDALON — Meggyilkolták az iraki hadügyminisztert KAIRÓ—BEIRUT: Isme­retlen személyek meggyilkol­ták Hamad Sehab tábornok iraki hadügyminisztert és megsebesítették Szadun Ghai­EXPRESS te Vietnamért. A salgótarjáni József Attila Művelő­dési Központban 20 Nógrád megyei képzőművész 36 al­kotását állították ki. A művészek megvásárolt fest­ményeik és grafikáik honoráriumát, közel 100 ezer fo­rintot, felajánlották a vietnami nép megsegítésére.-te A baloldali szakszervezet betiltásával és többszáz funkcionáriusának letartóztatásával, valamint a sztráj­koló dolgozóknak a gyárakból való eltávolításával Bor­da Berry uruguayi elnök az ellenállás utolsó tömeges erejére sújtott le. ie Chile valamennyi tartományában továbbra is ér­vényben van a rendkívüli állapot, Santiagóban az éj­szakai kijárási tilalom. te Dusán Petrovics, a Jugoszláv Szakszervezet Köz­ponti Tanácsának elnöke vasárnap elutazott Buda­pestről.-te Michel Jobert francia külügyminiszter Egyesült Államok-bcii liátogatását befejezve vasárnap visszaér­kezett Párizsba.-t- Visszaérkezett az angliai Plymouth kikötőbe az a brit kertész, aki feleségével és két gyermekével egy vitórláshajón világkörülii úton vett részt. 19 hónapig tartó útjuk során mintegy 40 ezer kilométert tettek meg.-te Gyászünnepségen emlékeztek meg vasárnap Győ­rött azokról a mártírokról, akiket a városból 29 évvel ezelőtt hurcoltak el: közülük ötezren elpusztultak a ha­láltáborokban.-te A francia hatóságok letartóztatták Alain Krivine-t, a szerdán betiltott Kommunista Liga elnevezésű szél­sőbaloldali politikai csoportosulás vezetőjét.-te Christian Fauchet, Franciaország volt közoktatás- ügyi minisztere közölte, hogy jelöltetni kívánja magát az 1976-os francia elnökválasztáson. — te Kétszáz földrajztudós részvételével kezdték meg vasárnap Békéscsabán a 26. országos földrajzi vándor­gyűlést — ma lesz a záróünnepség. •fie Osztrák gazdasági körökben élénk érdeklődéssel várják, miijén döntést hoz hétfőn délelőtt a kormány a schilling felértékeléséről. tk Az afrikai Murangában egy férfi öngyilkosságot követett el, mivel a napfogyatkozás következtében hir­telen támadt teljes sötétségből, azt hitte, itt a világ vége. ie Szakszervezeti küldöttség utazott Zala megyéből a Szovjet-ukrajnai Herszonba, Zalaegerszeg testvérváro­sába, egyhetes tanulmányútra. ★ Diplomáciai kapcsolat jött létre — nagyköveti szmten — a Magyar Népköztársaság ős a Hondurasi Köztársaság között. dán belügyminisztert — je-, lentette be vasárnap délután adását megszakítva a bagdadi rádió. A merényletről hivata­los közleményt adtak ki. Az első rádiójelentés a merény­let körülményeit nem ismer­tette, csupán annyit közölt, hogy Bagdadban rendkívüli biztonsági intézkedéseket ve­zettek be. A rádió a meghirdetett program helyett a Koránból közvetített részleteket, és je­les vezetők halálának, politi­kusok meggyilkolásának tör­téneteit ismertette. Megoldódik a kormányválság? RÓMA: A jelek szerint megoldáshoz közeledik az olasz kormányválság. Ma­riano Rumor kijelölt keresz­ténydemokrata miniszterel­nök szombaton éjszaka, há­romnapos szakadatlan tár­gyalássorozat után megálla­podott az olasz szocialista, republikánus és az olasz szociáldemokrata párt veze­tőivel a létrehozandó új kö­zépbal kabinet programjá­nak legfontosabb vonatkozá­saiban.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék