Hétfői Hírek, 1974. július-december (18. évfolyam, 27-53. szám)

1974-07-01 / 27. szám

<c é REGGELI XVIII. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM ÁRA: 1,50 FORINT 1974. JŰLIUS 1., HÉTFŐ Az MSZMP küldöttsége Szíriában DAMASZKUSZ: Vasárnap vicékre utazott az MSZMP küldöttsége, amely Pullai Árpádnak, a KB titkárának vezetésével a Baath-párt meghívásának eleget téve, hivatalos látogatáson tartóz­kodik Szíriában. Megláto­gatták a szovjet segítséggel épülő Eufrátesz-gátat és a történelmi műemlékeiről nevezetes Palmyrát. Megölték Martin Luther King édesanyját i ATLANTA: Vasárnap megölték Martin Luther King lelkész édesanyját. Az 1968-ban meggyilkolt ame­rikai polgárjogi harcos édesanyja Atlantában, ab­ban a templomban, ahol fia van eltemetve, istentisztele­ten vett részt, amikor egy négér fiatalember pisztoly­ból lövéseket adott le reá és a mellette állókra - Az idős asszonyon kívül még egy halott és két sebesült áldozata van a nyerénylet- nek. A rendőrség közlése sze­rint a gyilkost letartóztat­ták, de nevét nem, közölték. Jelentés a vasárnapi tárgyalásokról Kedve ökörben folyik a csúcstalálkozó JALTA: Tárgyszerű, baráti légkör jellemezte a vasárnap folytatott szovjet—amerikai hivatalos megbeszéléseket, ame­lyek az oreandai szovjet kormány rezidencián, illetve a dél­utáni órákban lezajlott fekete-tengeri jachtkiránduláson folytak — jelentették be vasárnap a késő esti órákban meg­tartott sajtóértekezletükön a tárgyaló felek szóvivői. Az eszmecserék fő témája a stratégiai fegyverek korláto­zása volt. Ezen belül befejezték a stratégiai elhárító rakéták számának korlátozásával kapcsolatos további elképzelések megvitatását. A szóvivők szerint változatlanul fontos helyet foglaltak el a tárgyalásokon a kelet—nyugati enyhülés általános kérdései, amelyek közül elsőKjprban az európai biztonsági értekezlet si­keres befejezésének témakörét emelték ki. ~Tí8s*s -•* Brezsnyev és Nixon megbeszélése Oreandában (MTI telefotó) — Telefonjelentésünk — JALTA: Az oreandai szállóban berendezett nem­zetközi sajtóközpont előtt vasárnap délelőtt több száz főnyi tömeg várta a csúcs­találkozóról érkező híreket. Nixon és Brezsnyev szombaton este az orean­dai szovjet kormányszállá­son pihent, amely — mint Ronald Ziegler, a Fehér Ház szóvivője megjegyezte — az elnököt a kaliforniai San Clemente-re emlékez­tette. A rezidencia, Jaltától mintegy hét kilométerre, SÁROSPATAK: Öregdiák-találkozó — ezer résztvevővel Tengerentúlról is érkeztek vendégek A hét végén ismét benépe­sültek a sárospataki iskola­padok. Igaz csak néhány nap­ra: az itt végzett egykori ta­nulók tértek vissza látogató­ba az alma materhoz. EXPRESS ★ Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke Kanada nemzeti ünnepe alkalmából táviratban üdvözölte Jules Légért, Kanada főkormányzóját. ie Az Argentin Kommunista Párt KB Végrehajtó Bizottsága nyilatkozatban szólította fel az argentin né­pet, hogy a kialakult rendkívüli helyzetben támogassa a kormány politikai irányvonalát, amelynek célja fon­tos társadalmi átalakítások megvalósítása. ir Az olasz rendőrség Ferrarában letartóztatott egy Aldo Gaiba nevű fasisztát, mert az a gyanú merült fel ellene, hogy közreműködött a milánói Mezőgazdasági Bankban 1959-ben elkövetett bombamerénylet meg­szervezésében. ★ Leonyid Brezsnyev és Alekszej Koszigin részvét- táviratot intézett Edward Gierekhez és Piotr Jarosze- wiezhez a pénteki, tragikus lengyel bányaszerencsét­lenség miatt. ★ A szocialista országok dubnai Egyesült Atom­kutató Intézetének küldöttsége Londonba utazott, hogy részt vegyen a nemzetközi 'fizikus konferencián. + Megkezdődtek a tárgyalások Szófiában a Bolgár Kommunista Párt és az Iraki Kommunista Párt Aziz Mohammed vezette küldöttsége között. ★ Damaszkuszban bejelentették, hogy Sabah Kab- banit nevezték ki Szíria washingtoni nagykövetének. A két ország — hétévi szüneteltetés után — június köze­pén állította helyre diplomáciai kapcsolatait. ★ Finnország átadta a Szovjetunió számára épített „Jermak” jégtörőt, az Északi-sark legnagyobb teljesít­ményű Diesel-hajóját. A Bodrog-parti város jú­nius végén rendszeresen fo­gadja öreg diákjait. Az idei találkozó azonban elüt az elő­zőektől: a világ minden ré­széből visszatértek most az egykori patakiak. Már pénte­ken megkezdődött a népván­dorlás s a szombat délelőtti ünnepélyes megnyitóra — amelyet a Rákóczi-vár Lo­vagtermében tartottak — több mint ezren jöttek el, so­kan családostól. Az érkező­ket tárogatók hangja fogadta a várfokon. (Az ősi hangszer művelőit Pestről verbuvál­ták.) Irodalmi és közéletünk számos neves képviselője volt egykor diák Patakon. Hogy csak néhányat említsünk: Huszár István államtitkár, dr. Madaras András, a MÉM miniszterhelyettese, Fekete Gyula és Hollós Korvin Lajos író. Képes Géza és Jékely Zoltán költő. Mintegy ötve- nen érkeztek külföldről, fő­ként a szomszédos országok­ból, de néhányan, a tengeren túlról. így több „nebuló” az Egyesült1 Államokból s egy- egy volt diák Kanadából és az ausztráliai Melbourne-ből. Az öreg diákok doyenje, a 80 éves Csizy Zoltán 1914-ben érettségizett Patakon. Vasárnap délelőtt folytatód­tak a hagyományos osztályta: lálkozók, délután orgefnh- hangverseny volt a Vik-témro­lómban, majd lampioriés csó-' nakfelvonulás. A találkozó hétfőn fejeződik be. (Cz. Gy.) a tengerpart egy különle­gesen szép, sziklás kiszö- gelésén épült. A két dele­gáció tagjai felvonóval köz­lekedhetnek a tengerpart és az egymáshoz közel fek­vő vendégházak között. Az oreandai tartózkodás kétségkívül exkluzív környe­zetben, s 25 fok körüli,' kel­lemes melegben kezdődött, vasárnap délelőttre az SZKP főtitkárát és az afnerikai el­nököt kísérő újságírókban az a benyomás alakult ki, hogy — FOLYTATÁS A 2. OLDALON — Végső döntés szerdán-t­Javult Perón állapota BUENOS AIRES: Az ar­gentin elnöki hivatal beje­lentette, hogy Juan Perón államfő állapota javult Mint ismeretes, szombaton lsabel Perón alelnököt feleskették az ország ügyve­zető elnökévé. A döntés ér­telmében az elnök felgyó­gyulásáig ő irányítja Argen­tína ügyeit. Tűzharca Champs Elysées-n PÁRIZS: Tüzet nyitott francia rendőrség Párizsban a Champs Elysées kellős közepén. Az „első számú közellenségnek” nyilvání­tott Jean-Charles Willo quet-t üldözte. A bűnö­ző pisztolyt fogott az őt kö­rülvevő rendőrökre, de egy haslövéssel leterítették a 30 éves, büntetett előéletű gengsztert Melegszik az idő Hétfőn : 22-27 fok Brazília, Hollandia, NSZK, Lengyelország a küszöbön Kiestek a versenyből: NDK, Argentína, Jugoszlávia, Svédország VB-BESZÄMOLÖK a 8. OLDALON. Majdnem meglepetés NSZK , 4 Svédország 2 Zuhogott az eső. airiikor a találkozó megkezdődött, mégis nagy közönség foglalt h-elyeit a lelátókon és a hazai szurkolók óriási lelkesedéssel biztatták kedvenceiket. A Schön-legény- ség nagy lendülettel kezdett és az első húsz percben jelen­tős fölényt harcolt ki. Ezt bi­zonyítja, hogy a 18. percig Hellström, a svéd jcapüban ti­zenegy esetben védett nagy­szerűen. A másik oldalon Maternek csak Tapper fejese okozott gondot. A hazai közönséget a svédek a 26. percben megijesztették: Larsson szabadrúgása után Schwarzenbeck kétszer is rö­viden fejelt a labdába, s má­sodszorra Edström ott termett és 14 méterről bal lábbal, fél- magasan a hálóba bombázott (0:1). Nem sokkal később Grahn majdnem tovább nö­velte az előnyt. A félidő vége előtt ismét a 31 éves Grahn volt a főszereplő: sárga lapot kapott, mert mezénél fogva visszarántotta Schwarzen- b ecket. Szünet után a találkozó a VB eddigi mérkőzéseinek so­rában az egyik legizgalmasabb küzdelmévé vált. Az 50. perc­ben Müller átadásából Ove­rath egyenlített (1:1), majd egy perccel később Bonhof a vezetést is megszerezte az NSZK-nak: lövése végiggu­rult a gólvonalon s a kapufá­ról vágódott a hálóba (2:1). A svédek nem adták fel, az 53. percben Sandberg egalizált (2:2). Az*öldökiő küzdelemben a nyugatnémetek tudtak újí­tani, a 78. percben Grabowski talált a hálóba (3:2). S még nem volt vége. A befejezés előtt Müllert szabálytalanul akadályozták a 16-oson belül, és a megítélt büntetőből Hoe- ness beállította a 4:2-es vég­eredményt. NSZK—Svédország 4:2 (0:1), Düsseldorf, 68 000 néző. Ve­zette: Kazakov (szovjet). Gó­lok: Edström (26. p.), Overath (50. p.), Bonhof (51. p.), Sand­berg (53. p.), Grabowsld (78. p.), Hoeness (89. p., tizenegyes­ből). NSZK: Maier — Vogts, Beckentr bauer, Schwarzenbeck, Breitner — Bonhof, Hoenes, Overath — Hölzenbein (Flohe, 81. p.), Mül­ler, Herzog (Grabowski, 66. p.). SVÉDORSZÁG: Hellström — Olsson, Nordquist, Karlsson, Augustsson — Grahn, Larsson (Ejderstedt, 34. p.), Tapper — Turstensson, Edström, Sandberg. Öröm Frankfurtban: a fehér mezes Lato (a kép jobb szélén), a győztes lengyel gól szerzője. Beszámoló a 8. oldalon. A nagy esőzések Áradnak a déli folyószakaszok Rendkívül nagy esőzés volt szombaton és vasárnap a Tisza alsó szakaszának víz­gyűjtő medencéjében. Olyan sok csapadék hullott, ameny- nyi — a szakemberek adatai szerint — csak 50 évenként fordul elő. Például, a nagy- laki határállomásnál 86, Kis- zombomál csaknem 80 milli­meter csapadékot m'értek. Kiszombor tanácsa vasárnap már azt kérte az Alsó-Tisza- vidéki Vízügyi Igazgatóság­tól, hogy helyezzék üzembe a község határában lévő szi­vattyútelepet, mert a felgyülemlett belvíz nem tud lefolyni a még mindig magas vízállású Marosba. \ Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság ügyeletének va­sárnap délutáni jelentése szerint, a rendkívüli esőzés mindenütt megállította a fo­lyók elmúlt napi apadását, sok helyütt észleltek rövid idő alatt 2—3 centiméteres áradást. További vízszintemelke- dés várható. A' Maros Makónál máris 2 cm-t, a Tisza pedig Csong- rádnál 3 cm-t áradt. Ezen a területen több mint ezer ember, csaknem 100 közúti jár­mű és 15 építőgép dől- gozott a folyó gátjainál. A Tisza nyári alpári gátjá­nál volt a legnagyobb szük­ség a védekezés fokozására: itt újabb 5000 homokzsákkal erősítették meg a töltések rézsűjét. A vízügyi szakemberek sze­rint, az esőzésele jelentősen meglassítják a folyókon az árhullám levonulását. A-z. elmúlt 24 órában a Felső-Tisza és mellékfolyói — a Túr, a Szamos és a Kraszna — vízgyűjtő terüle­tén 20—30 milliméter csapa- , dék hullott, ami várhatóan újabb árhullámot indít el a Tiszán. Szeged térségében meg­állt az apadás, Szolnok környékén a nyári gátak többségét már áthágta a víz. A fő védőgátakon azonban nincs közvetlen veszély. A Körösök vízgyűjtő terü­letén átlagosan 40—45 milli­méter csapadék hullott. He­lyenként, például Kisjenönél, a 85 millimé­tert is elérte a csapadék mennyisége. Itt vasárnap délelőtt is nagy esőzések voltak, s árhullám van kialakulóban. Jelenleg körülbelül 1300 kilométeren van árvédelmi készültség. A védekezésben mintegy 4500 ember, vala­mint körülbelül 700 jármű és földmunkagép vesz részt. (MTI) i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék