Hétfői Hírek, 1975. január-június (19. évfolyam, 1-26. szám)

1975-01-06 / 1. szám

Közel-keleti helyzet Kissinger-nyilatkozat Szovjet vélemények XIX. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ARA: 1,50 FORINT 1975. JANUÄR 6„ HÉTFŐ — Telefonjelentésünk — MOSZKVA: Szovjet politi­kai megfigyelők szerint az utóbbi napokban érezhetően növekedett egy újabb közel- keleti háború veszélye. To­rnász Kolesznyicsenko, a Pravda hírmagyarázója va­sárnapi világpolitikai helyzet­elemzésében izraeli „preven­tív háború” veszélyére figyel­meztet, amely az új esztendő első napjaiban tovább erősö­dött, miután az izraeli hadse­reg több támadást hajtott vég­re libanoni területek ellen. Szíria és más arab országok felé pedig sorozatos fenyege­tések hangzottak el Tel Aviv- bóh A moszkvai véleményt nem kizárólag az izraeli há­borús előkészületek miatti aggodalom indokolja, hanem még inkább az a tudat, hogy pillanatnyilag a külső felté­telek sincsenek biztosítva egy esetleges izraeli agresszió megelőzésé hez. A szovjet sajtó Kissinger legutóbbi fenyegető nyilat­kozata nyomán leszögezi, hogy a Közel-Kelet gyúlé­konyságát közvetlenül befo­lyásolják az olajtermelő országok és a legnagyobb impe­rialista monopóliumok között feszülő roppant ellentétek. Idézték a lapok Herman Kahn-nak, a Hudson Intézet igazgatójának, a legismer­Közös álláspont Angolában MOMRASA: A három legje­lentősebb angolai felszabadító mozgalom, az FNLA, az MPLA és az UNITA közös álláspontot fogadotj el a por­tugál kormánnyal az angolai ideiglenes kormány megalakí­tásáról folytatandó tárgy aiá­A/győ: Három nap küzdelme Három nehéz nap történe­te: Csütörtökön délben Algyő- től 10 kilométerre a rétek alatt 1,2-méteres mélységben fektetett 600 milliméteres gáz-távvezetéken repedés ke­letkezett. A fagyott földből sípoló hang tort fel. Délután a vonaljáró őr felfedezte a gázkitörést, s a telefonhoz rohant. Gyorsan kellett cse­lekedni. Egyetlen szikra elég, s a kitört gáz levegőbe röpíthet egy nagyobb cső­szakaszt. Az ügyelet két földmunkagépet és darusko­csit, továbbá szerelő- és he­gesztőbrigádokat irányított a helyszínre. Péntek reggel 6 órakor leállt a gázszállítás az Algyő —Városföld közötti csőveze­téken, kevesebb földgáz in­dult Budapestre. Sürgősen pótolni kellett a hiányt. A szegediek továbbra is termel­tek: kerülő úton, kisebb ve­zetéken Algyőről Kardoskűt felé és onnan Városföldre továbbították a gázt. Ez azonban kevés volt. Szánk is segített, egy másik csőveze­téken onnan is szállítottak gázt Városföldre. Folytató­dott Budapest és Százhalom­batta ellátása. Az érkező gáz agonban kevés volt, nem tudtak minden igényt kielé­gíteni. Több nagyüzemben azonnal megkezdték a fo­gyasztás korlátozását. Tele­fonok, • telexek, táviratok mentek az üzemekhez, az északi szomszédhoz. A ma­gyar—szlovák nemzetközi vezetéken Csehszlovákia azonnal gázt küldött a ma­gyar hálózatba. (Hasonló esetben már mi is segítettünk nekik.) A fővárosi gázháló­zatban tehát nem csökkent a nyomás, lehetett egész nap fűteni, főzni. Algyő térségében közben megállás nélkül dolgoztak a munkagépek, a hegesztők. Kiemelték a fagyott földből a sérült csodarabot, újat tet­tek a helyére, s összehegesz­tették. Huszonhat órás meg­feszített munkával szombat reggel 8 órakor elkészült az utolsó varrat is. Gyors rönt­genvizsgálat után megkezdő­dött a távvezeték feltöltése. Szombaton délben fokozó­dott a gáznyomás, ismét ele­gendő földgáz érkezett Bu­dapestre. Megszűnt a korlá­tozás. (tőke) sokra — jelentették be a szer­vezetek vezetői vasárnap a kenyai Mombasában. A közös közlemény szerint megegyezés született a fegyve­res erők és a megalakítandó politikai intézmények kérdé­sében. A felszabadító mozgal­mak megtartják önállóságúikat és együtt fognak működni minden területen, főleg a gyarmatosítás felszámolásán, a területi integritást és a hely­reállítást érintő kérdésiekben. A közlemény szerint a há­rom felszabadító mozgalom kész akár azonnal tárgyalá­sokat kezdeni a portugál kormánnyal „a javasolt idő­pontban Portugáliában tar­tandó csúcsértekezlet kereté­ben”. Az elvi nyilatkozatban a felek leszögezik, hogy igazsá­gos és demokratikus társa­dalmat kívánnak felépíteni Angolában, mindenfajta tör­zsi, faji és vallási megkülön­böztetés nélkül. A felek ki­fejezik eltökéltségüket, hogy megvédik Angola területi in­tegritását és ezzel kapcso­latban utalnak arra, hogy Cabinda Angola szerves és elidegeníthetetlen része. A felek végül aggodalmuknak adnak hangot az angolai gazdasági helyzet romlása miatt és felhívják Portugá­liát, hogy tegyen sürgős és hatékony intézkedéseket a bajok orvoslására. tebb amerikai „jövőkutatók”, egyikének különös prognó­zisát, amely igen befolyásos amerikai üzleti és politikai körök véleményét tükrözi. Kahn beígéri az újabb kö­zel-keleti háborút arra az esetre, ha az arab országok ismét életbeléptetik az olaj­embargót. Kijelenti azt is, hogy az Egyesült Államok­nak és Európának tulajdon­képpen érdekében áll egy ilyen háború, mert ennek során Izrael elfoglalhatja a Perzsa-öböl olajtermelő or­szágait, s ezzel egycsapásra átformálhatja iaz olaj világ­piacát. További nehézség, hogy az arab országok mindmáig nem egységesek a közel-ke­leti megoldás módjait ille­tően. Szovjet részről ezzel kapcsolatban hangsúlyozzák, hogy Kissinger „csendes dip­lomáciája”, amely »ren­dezés szakaszos megol­dását állította előtérbe, valójában oda vezetett, hogy meghatározatlan időre elhalasztották a válság kulcskérdéseinek megoldását. A szovjet álláspont, amely szerint a genfi értekezlet fel- használásával kell megfelelő diplomáciai befolyást és po­litikai teljességet biztosítani a közel-keleti rendezés szá­— FOLYTATÁS A 2. OLDALON — Sí-vasárnap volt a Bükkben , APAD A DUNA ÉS A BODROG Sokan keresték fel vasár­nap a behavazott bükki ki­rándulóhelyeket. A borsodi erdő és fagazdaság Omassáig közlekedő kisvonatján, a LESZAKADT A HID: 11 halott, 30 sebesült SOK EMBER ELTŰNT HOBART: Különös baleset történt vasárnap este Tas- mániában. Egy 10 ezer ton­nás angol teherhajó a sűrű ködben nekiment a Derwert folyó fölött 40 méter ma­gasságban átívelő közúti híd egyik oszlopának. A több mint másfél kilométer hosz- szúságú híd 60 méteres sza­kasza összeomlott és a teher­hajó pillanatok alatt elsüly- lyedt. A leszakadó vasszer­kezetek olyan robajjal zu­hantak a több mint 50 méter mély vízbe, hogy a házak ablakai egy kilométeres kör­zetben megrepedtek. A hí­don haladó gépkocsik közül négy a vízbe zuhant, kettőt pedig függő helyzetéből a mentőosztagok vontattak vissza a híd épen maradt ré­szére. Az első jelentések szerint a szerencsétlenségnek 11 ha­lálos és több mint 30 sebe­sült áldozata van. A teher­hajó legénységének 9 tagját és a vízbe zuhant autók uta­sait még nem sikerült meg­találni. Bánkút mellett kialakított le- siklópályából álló síparadi­csomban több százan hódol­tak a téli sportok örömeinek. Kora reggeltől alkonyaiig szinte megállás nélkül műkö­dött mind a két sífelvonó. Számos kiránduló kereste fel az aggteleki Baradla-barlan- got. A hatalmas föld alatti hangversenyteremben fény- és hangjátékot rendeztek. Az Országos Vízügyi Hiva­tal árvízi ügyeletének vasár­napi jelentése szerint a Du­na vízállása Budapestnél 592 centiméter, vált, a folyó las­san apad, seholsem önti már el a rakpartot. Délelőtt 10 órakor a Bodrogon a har­madfokú árvízvédelmi ké­szültséget másodfokúra mér­sékelték. Itt is megindult az apadás. Várható időjárás hétfőn es­tig: változóan felhős idő, el­szórtan esővel. Élénk, időnként erős nyugati szél. Az évszak­hoz képest enyhe idő. Legma­gasabb nappali hőmérséklet 4 —9 fok között. A Kálvin tér rendezése során már elkészült a Baross utcai aluljáró szakasz és mélyül a tér közepén a munkagödör, amelyben a csomópont föld alatti központja lesz majd. A Deák téri „hagyomány” szerint az építők itt is lelátót építettek „Kukkantó” néven: ahon­nan a pestiek figyelhetik a munkálatokat. Fényképünk is innen készült. EXPRESS 'A' Kurt Waldheim, az ENSZ főtitkára Bridgetown­ban tartott sajtóértekezletén elutasította az erőszak al­kalmazását a tőkés világot sújtó energiaválság megol­dására. ★ Helmut Schmidt nyugatnémet kancellár a Dkr Spiegel című politikai hetilapnak adott nyilatkozatában kijelentette, hogy egy újabb közel-keleti háború esetén az NSZK nem engedné meg, hogy az Egyesült Államok felhasználja Iaz ő területén lévő támiasapontjiait Izrael fegyverellátására. ★ Hét újabb személyt tartóztattak le az egyiptomi államügyészség utasítására, a szerdai kairól zavargá­sokkal kapcsolatban. Az államügyészség előzetes vizs­gálata szerint, ez a hét személy volt a kilengések ér­telmi szerzője. Hétfőn kezdődik meg kihallgatásuk. ★ Gerald Ford elnök úgy döntött, hogy bizottságot alakít a CIA tevékenységének kivizsgálására. A bizott­ság elnöke Rockefeller, az USA alelnöke. ★ Mohammed Ali Fahmi altábornagyot, az egyiptomi légvédelem főparancsnokát nevezte ki Szadat elnök a fegyveres erők új vezérkari főnökévé. A Amerikai indiánok egy csoportja elfoglalt egy üre­sen álló kolostort és azt követelték, hoigy ott létesítse­nek számukra kórházat. A kolostort a rendőrséig körül­vette és tüzet nyitott az indiánokra. ★ James Callaghan brit külügyminiszter tegnap Lu- sakából Malawiba utazott, ez a miniszter afrikai útjá­nak harmadik állomása. ★ Henry Kissinger amerikai külügyminiszter Wa­shingtoniban 30 perces megbeszélést tartott Szimha Di- nitz-cel, Izrael washingtoni nagykövetével a közel- keieiti helyzetről ★ Házi készítésű bomba robbant vasárnap Jeruzsá­lem fő piacterén, de az ijedelmen kívül senkiinek sem esett baja. Két másik robbanószerkezetet is megtaláltak és időben hatástalanítottak. ★ Hatalmas állati koponyát emeltek ki volgográdi halászok a Volga mélyéből: a szarvai közti távolság el­éri a 120 centimétert. A tudósok véleménye szerint a koponya egykori gazdája mintegy tízezer évvel ezelőtt, a jégkorszak végén élt, s a mai bölények őse volt. (Dolezsál felv.) Labdarúgás Miért „öregek“ az újoncok Szombaton és vasárnap „telt ház” volt a városligeti műjég­pályán

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék