Hétfői Hírek, 1975. július-december (19. évfolyam, 27-52. szám)

1975-07-07 / 27. szám

XIX ÉVFOLYAM, 27. SZÁM ABA: 1,50 FORINT 1975. JULIUS 7., HÉTFŐ Éjszaka érkezett •fr Szerdára Ugandába várják James Callaghan brit külügyminisztert. Cal­laghan látogatására azután kerül sor, hogy Amin ugandai elnök megkegyel­mezett Dennis Hills angol egyetemi oktatónak. •ff Jasszer Arafat elnök­letével kétórás ülést tartott a Palesztinái Felszabadítá­st Szervezet vezetősége. A nyilvánosságra hozott köz­lemény szerint a vezetőség úgy határozott, hogy kü­lönbizottságot alakít az észak-libanoni Tripoliba-n lezajlott zavargások ki­vizsgálására. A közlemény hangsúlyozza továbbá a PFSZ-nek a libanoni kor­mánnyal való együttműkö­dési készségét.-ff Egy ismert gazdag hajómágnás az áldozata az újabb, idén immár har- minckettedik olaszországi emberrablásnak. Giuseppe Damico múlt vasárnap tűnt el lakásáról és szer­dáig semmit sem tudtak róla. Szombaton egy isme­retlen telefonáló közölte Damico üzlettársával, hogy a gazdag hajómágnást el­rabolták és rekordösszegű váltságdíjat, 8 milliárd lí­rát (12,8 millió dollár) kö­vetelnek szabadon bocsá­tásáért. Délelőtt is dolgoztak a viharkárok helyreállításán A szombat délutáni vihar fennakadásokat okozott Bu­dapest több pontján a tö­megközlekedésben és az áramszolgáltatásban. Aluljá­rókat, villamosvonalakat ön­tött el a hirtelen lezúdult esővíz, s több helyütt is vil­lám csapolt a vezetékekbe. Óbudán és Angyalföldön transzformátorállomásokat öntött el a víz, s ezért több helyütt szünetelt az áram­szolgáltatás. A Budapesti Közlekedési Vállalat és az Elektromos Művek szerelői egész éjszaka dolgoztak a helyreállításon. A BKV ügyeletén elmondták: 150 műszald szakembert si­került hirtelen összeszedniük, s vasárnap reggelre minden vonalon helyreállították a közlekedést. Az Elektromos Művek ügyeletesei is dol­goztak éjszaka, s vasárnap délelőtt már csak egy transz­formátorállomás — XIII. kerület Révész utcai — kör­zetében dolgoztak, de kora délután már ebben a körzet­ben is lesz villany. Elöntötte az áradó Duna a budapesti rakpartokat. A folyam — mint azt jelentésünkben, külön is említjük — kedden tetőzik. Képünkön: víz alatt a Vigadó téri hajóállomás (Dotózsál íelv.) Találkozó lent a földön és fent az űrben Július 10: Gromiko-Kissinger Július 15: Szojuz-Apollo Politikai realizmust várnak a szovjet vezetők Szombaton és a vasárnap­ra virradó éjjel kisebb esők voltak a folyók vízgyűjtő te­rületein, s ez is hozzájárult az áradáshoz. A Duna tegnap este Duna- remeténél tetőzött 68S centi­méterrel, s ez 4 centiméter­rel volt alacsonyabb az ed­dig mért 1965-ös maximum­nál. Ásványrárónál viszont 19 centiméterrel meghaladta a vízállás a maximumot, de a kiépített védővonalak, a megemelt töltések eddig jól bírták a terhelést. Rajka alatt végig árad a Duna. Budapesten jelenleg 696 centméter a vízállás, s kedden lesz a tetőzés 760—770 centiméterrel, amennyiben a folyó nem kap a vízgyűjtő területről jelentősebb utánpótlást. (Az 1965-ös maximum: 845 cen­timéter volt.) Árad a többi folyó is, így a Duna mellékfolyói közül a Lajta, a Rába, a Rábca, és a Marcal. A Dráva és a Zala folyók alsó szakaszain is ár­hullám vonul végig. A Tisza mellékfolyói közül a Maro­son és a Krasznán vonul le árhullám, de a víz magas­sága nem éri el az eddig mért maximumot. Az Országos Vízügyi Hi­vatal jelentése szerint, egy nap alatt újabb 140 kilométer hosszú folyó­szakaszon rendeltek el — Meddig tart a zivata­ros, „trópusi” időjárás? — Vasárnap még ország­szerte, hétfőtől várhatóan már csak a keleti országré­szeken — mondották. — Az­után lassú javulásra vannak kilátások. Egyelőre a Szov­jetunió európai területének északi részéből érkező ala­csony légnyomású rétegek éppen a Kárpát-medence és a Balkán félsziget felett ta­lálkoznak a Földközi- és Fe­kete-tenger fölött levő eny­he, nedves légrétegekkel. Ez ebben a találkozási zónában többnyire felhős, többfelé záporos, zivataros időjárást okoz. Az elmúlt 24 órában az ország minden területén esett, de rendkívül szeszé­lyes területi eloszlásban. Bu­dapesten átlagosan a nagy, szombat délutáni zivatar 12 milliméteres csapadékot ho­árvízvédelmi készültsé­get, s vasárnap délelőtt már 1240 kilométer hosszan védekez­nek. Harmadfokú készültség 490 kilométer hosszú folyó­szakaszon van: a Duna Raj­ka és Esztergom közötti sza­kaszán, a Rábca, a Rába, a Marcal és a Mosoni-Duna torkolati szakaszain, vala­mint a Lajtán, a Murán és a Dráván. Másodfokú készült­ség 280, elsőfokú pedig 470 kilométer hosszú szakaszon van. Vasárnapra virradó éjjel háromezer ember, 360 gcp és jármű dolgozott a védelmi vonalakon. A legjelentősebb védekezés Győr térségében, a Lajta mentén és a Dráva alsó sza­kaszán van. A Duna felső szakaszán megerősített őr­szolgálat figyeli a folyót. Néhány helyen kisebb buz­gár keletkezett, de a szak­embereknek még időben si­került elfojtani a vízszivár­gást. A magas vízállás és a ko­rábbi esőzések hatására az ország területén 76 ezer hektár földet borít belvíz. A szivattyúk másodpercenként több mint 160 köbméternyit juttatnak vissza a vízfolyá­sokba. Harmadfokú belvíz­védelmi készültséget tarta­nak az Alsó Tisza-vidéki és a Kőrös-vidéki Vízügyi Igaz­gatóság egyes területein. zott, de például Bakonybél és Kiskőrös körzetéből 40— 50 milliméteres felhőszaka­dásokat is jelentettek. A nappali felmelegedés is je­lentős eltéréseket mutat a váltakozó felhőzet és napsü­tés miatt: Ausztriában, Nyu- gat-Magyarországon szom­baton 20 fok körüli volt a csúcshőmérséklet, a Tiszán­túlon pedig 25—29 fokig emelkedett a hőmérő higany­szála. _ Várható időjárás hétfő es­tig: Több napsütés. Időnként, általában a délutáni órákra megnövekszik a felhőzet, és is­mét több helyen lesz zápor, zivatar. Napközben folyamato­san megélénkül az északkele­ti, északi szél. Várható legala­csonyabb hőmérséklet vasár­nap éjszaka: 14—18, legmaga­sabb hétfői hőmérséklet: 22— 27 fok között. — Telefonjelentésünk — MOSZKVA: Bajkonurban az utolsó helyszíni ellenőrzése­ket végzik a Szojuz—Apollo kísérletben részt vevő szovjet fő és tartalék űrhajókon, a Cape Canaveral amerikai űrrepülőtéren pedig megkezd­ték az Apollo üzemanyaggal való feltöltését. Rohamosan közeledik július 15-e, az a nap, amikor megkezdődik minden idők egyik legjelentékenyebb nemzetközi tudományos kí­sérlete, amely a tisztán tudo­mányos eredmények mellett politikai szempontból sem kö­zömbös: azt mutatja, hogy a különböző társadalmi rend­szerű országok hasznos együtt­működésének határai jóval szélesebbek és rugalmasabbak, mint az enyhülési korszak kezdetén, alig néhány évvel ezelőtt feltételezni lehetett. A szovjet—amerikai vi­szonylatban, mint moszkvai megfigyelők ezekben a na­pokban tapasztalták, egyéb­ként is újra élénkülőben vannak a kapcsolatok, ami teljesen egybevág a szovjet külpolitika egyik állandó és legfőbb törekvésével, de ösz- szefügg Leonyid Brezsnyev idén őszre tervezett egye­sült államokbeli látogatásá­val is. Nyilvánvaló, hogy a csúcstalálkozó sikeréhez elengedhetetlen mindkét fél számára az érintke­zési felületek további bővítése mind a politikában, mind a kereskedelemben, mind pe­dig (ezt hangsúlyozta Walter Stoessel, az Egyesült Álla­mok moszkvai nagykövete) az emberek és eszmék cse­Mint a világon mindenütt, nálunk is nagy szüksége van a taxinak a gyors hírközlési lehetőségre. Mi történik eb­ben a vonatkozásban? A Fő­városi Autótaxi Vállalat hír­közlő rendszerének fejlesz­téséről Gavacs György for­galmi igazgató tájékoztatott. A vezetők védelmét szol­gáló vészjelzőt minden gép­kocsiba beépítették — kö­zölte. Ennek segítségével már körözött bűnözőket fogott el a rendőrség. URH adó-vevő készülék­kel 230 kocsit láttak el, s az idén további 200 kocsiba szerelik be a rá­diót, így a vállalat min­den negyedik taxija ÚRH-s lesz. A következő ötéves terv vé­gén 1000—1200 kocsiban lesz URH-készülék. A forgalom- irányító központ így menet­közben is le tudja adni a ren­deléseket a gépkocsivezetőnek, kisebb lesz az „előállási díj”. Fontos újítás: a kormány­mikrofon. Most a vezetők­nek beszélgetés közben ke­zükben kell tartaniuk a mik­rofont, s ez vezetés közben, nehéz forgalmi helyzetekben balesetveszélyes. Néhány or­szágban a KRESZ már tiltja is az ilyenfajta mikrofont. Az új — a Budapesti Rá­diótechnikai Gyárral közösen kikísérletezett — kormány­mikrofon biztonságos lesz. Ha veszélyes helyzetben a gépkocsivezető észrevétlen bekapcsolja a készüléket, az egész beszélgetést hallhatja a tejének bővítésével, egymás jobb megismerése érdekében. Ezekben az alapkérdések­ben szovjet és amerikai kor­mánykörökben többnyire egyetértés van, de mint a legutóbbi szovjet kommentá­rok egyöntetűen rámutatnak, — FOLYTATÁS A 2. OLDALON — központ vagy akár a rend­őrség központi ügyelete is, mert oda egyetlen gombnyo­mással át lehet kapcsolni. A kormánymikrofonokat egy éven belül beszerelik va­lamennyi URH-s taxiba. Jön a járműazonosító: remélhetőleg még az idén beépítik a gépko­csikba. A gépkocsivezető benyom egy gombot, mire a központ­ban olvasható lesz egy táb­lán, hogy melyik számú ko­csi jelentkezett. A kocsik hívószáma révén pillaiíatok alatt „elérhető” majd akár­melyik. A jövőben minden URH-beszélgetést magnóra tudnak venni és visszajátsza­ni. Nő a kórházi „forró dró­tok” száma is. Eddig négy kórházi porta volt közvetlen telefonössze­köttetésben a forgalomirá­nyító központtal: a Hon­véd-kórház, a Traumatológiai Intézet, a Szabolcs utcai kórház és az Uzsoki. Tervek szerint hamarosan további héttel létesül ilyen kap­csolat. Közvetlen összeköt­tetés lesz valamennyi buda­pesti szállodával is: a Hotel Európában és a Hotel Wien- ben már szerelik a telefont. Végül nem árt tudni: a 888—888-as új telefonszámon bármilyen taxiügyben fel­világosítást lehet kapni, s tájékoztatást adnak elveszí­tett csomagokról, holmikról is. P. J. Újabb 500 lakást készit el év végéig a XI. kerületi Szakasils Árpád úton a 43-as Építő­ipari Vállalat. A tízszintes, egyenként 100 lakásos épületek kényelmes otthont nyújtanak a beköltözőknek. Képünkön: az öt új óriásház közül az egyik már befejezés előtt áll, a má­siknál az első szint „alapozását” végzik az építők. Több napsütés Hétfőn: 22—27 fok Taxiújdonságok Több URH-s gépkocsi, jön a járműazonosító Közvetlen összeköttetés kórházakkal, szállodákkal Vasárnapi jelentés az áradásról

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék