Hétfői Hírek, 1976. január-június (20. évfolyam, 1-26. szám)

1976-01-05 / 1. szám

Tájékoztatás a felvételi újításokról, változásokról Javaslat készül korszerűbb vizsgarendszerre XX. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ARA: 1,50 FORINT 1976. JANUAR 5., HÉTFŐ A napokban jelent meg az Oktatási Minisztérium hiva­talos tájékoztatója, amely többek között közli a felsőoktatási intézmények felvételi rendjét is. Melyek a legfontosabb tud­nivalók, változások a múlttal szemben — erről informálták a HH-t a minisztériumban. — Az egyetemek, főisko­lák az idén mintegy IS 000 hallgatót vesznek fel — mondta Karsai Lajos, a Tá­jékoztató szerkesztője. — A felvételi kérelmeket a kö­zépiskolák február 10-től 25- ig, a felsőoktatási intézmé­nyek pedig március 30-ig fo­gadják el. Újdonság az idén, hogy a matematika és a fizika mellett biológiából is közös írásbeli érettségi és felvételi vizsgadolgo­zatot írnak a pályázók. Az idén — a Műszaki Egye­tem mellett — az Eötvös Loránd, a József Attila és a Kossuth Lajos Tudomány- egyetemre jelentkezők is él­hetnek azzal a lehetőséggel, hogy ha sikeres felvételi vizsgájuk ellenére sem vették fel őket helyhiány miatt, úgy kérhetik átirányításukat a lakhelyükhöz legközelebb eső tanárképző főiskolára, ha magyar—történelem, magyar —orosz, történelem—orosz, matematika—fizika, népmű­velés—történelem, népmű­velés—magyar és könyvtár— magyar szakra jelentkeztek. A tanárképző főiskolákra és a tanítóképzőkbe egyébként csak azokból a városokból, községekből lehet jelentkez­ni, amelyek körzetébe az in­tézmény ta'rtozik. Űjdonság az is, hogy a fakultatív tantár­gyiak érdemjegyét is be lehet számítani a vizsga eredmé­nyébe, ha az felvételi tárgy: Első ízben közöl a tájékoz­tató táblázatokat az előző évi felvételi arányszámokról és azokról a pontszámokról, amelyekkel még felvételt le­hetett nyerni. Legnagyobb —■ huszonkétszeres — túljelent­kezés a Képzőművészeti, hu­szonegyszeres a Színház- és Filmművészeti Főiskolán volt. Legkevesebben a Gépipari Automatizálási Főiskolára, az Erdészeti és Faipari Egyetem székesfehérvári főiskolai ka­rára, a 'Nehézipari Műszaki Egyetem kohómémöki és az Ybl Miklós Műszaki Főisko­la gépészeti karára jelentkez­tek. A tanítóképző főiskolá­kon megszüntették az al­kalmassági vizsgát és át­tértek a differenciált ta­nítóképzésre. Ez azt jelenti, hogy minden hallgató köteles egy szakkol­légiumot választani orosz nyelvből, énekből, zenéből, rajzból, vagy egy testnevelé­si tárgyból, egy másik szak- kollégiumot pedig pedagógiá­ból, közművelődésből, vagy könyvtárszakból. Az idegen nyelvi szakoknál a felvételi­nél beszámítják a középisko­lákban szerzett érdemjegye­ket is. Egyetemek, főiskolák ELSŐK... A Lenin körúti központi há­zasságkötőteremben kötöt­ték 1976 első házasságát. Az ifjú pár: Waldner Már­ton és Lengyel Erzsébet. Mindketten könyvkötők. Január 3-án az év első köi- iözőjeként foglalta el új otthonát negyed inasával Lugosi Sándor hűtőgépsze­relő, a Szakasits Árpád út 203-as épületének 57-es la­kásában. Az első Idei 2S9-as és 3E0- as típusú autóbuszok az Ikarus udvarán. (Esztergály Keve felvételei)-----telex O 1500 walesi munkás va­sárnap elfoglalta munkahe­lyét a British Steel Corpo­ration két acélgyárában, hogy így tiltakozzék a nagyarányú elbocsátások terve ellen. (AFP) • Kigyulladt és elsüllyedt egy folyami komphajó Bur­mában Ramgjoonitól 128 ki­lométerre nyugatra. A 170 utas közül csak ötvemnek sikerült ki jutnia a partra. (UPI) • Bomba robbant vasárnap hajnalban a stuttgarti ju­goszláv főkonzulátu# épüle­tében. Áldozat nem volt, anyagi károk keletkeztek. (DP A) • Kalevi Sorsa, finn mi­niszterelnök-helyettes és külügyminiszter kedden hi­vatalos látogatásra a Szov­jetunióba érkezik. (TASZSZ) 49 Szovjet gazdasági kül­döttség utazott Lisszabon­ba, hogy részt vegyen a szovjet—portugál vegyes­bizottság első ülésén. (TASZSZ) © Angol csapatok harcol­nak Ománban, hogy támo­gassák Kabusz szultán pró­bálkozásait a dhofári (dél- ománi) nemzeti felszabadító mozgalom elnyomására — írja a londoni Daily Express. (TASZSZ) ÜGETŐ Víí. futam: 1. Ámbróziá (6), 2. Veltelíni (4), 3. Akka (1). Tot: 55, 25. 50, 22. Bef.: 243, 131. VHi: futam: 1. Sheriff (6), 2. Vacogó (8), 3. Vadrózsa (2). Tot.: 64, 15, 40, 14. Bef.: 98, 51. IX. futam: 1. Talán (5), 2. Valéria Í4), 3. Vigyázó (6). Tót: 17, 13, 24, 13. Bef.: 158,27. X. futam: 1. Andalúzia (1), 2. Aratás (2), 3. Zsombék (3). Tot: 51, 36, 23, 85. Bei.: 289.. 454. (Az l—«. futam eredményei a 7. oldalon.) . TŐID a 8. oldalon Égés* Európában pusztított ti szélvihar Nyugaton eddig 40 halott • Magyarországon házakat T ’ V""’ ——- ■ ■■■■' - ■■■ — -™ ......................-—................................ döntött az orkán ® Megkezdték a helyreállítást Negyven halott, több tuc.eí súlyos sebesült, sok eltűnt és felbecsülhetetlen anyagi kár: ez a példátlan hurrikán vasár­nap esti mérlege. A nyugati sajtóügynökségek jelentései sze­rint a legsúlyosabb károk Nagy-Britanniában keletkeztek, s az áldozatok száma —- egyelőre 24. A holland gátak még jól állják a tenger ostromát, Belgiumban azonban a szökőár be­tört az antwerpeni főtérre; két felnőtt és egy gyermek esett az áradat áldozatául. Az NSZK-ban víz alatt állnak Ham­burg, Bréma ,és Bremenhaven kikötői. A dán partok men­tén tucatnyi hajó elsüllyedt, Koppenhága kikötője és egyik kerülete víz alatt van. Súlyos károkat jelentenek Francia- országból és Ausztriából is. Njémileg megszelídülve ér­kezett meg a Nyugat-Euró- pában nagy pusztítást végző viharos szél szombat e&te a Kárpát-medencébe. Az Or­szágos Meteorológiai Intézet jelentése szerint hazánkban , csupán’’ 100 kilométer óránkénti sebességgel szá­guldott, de így is rendkívül sok kárt okozott. Budapesten is fákat döntött ki, elektromos vezetékeket, házakat rongált meg, s fennaka­dást okozott a közleke­désben is. Vasárnap hajnalban Kő­bányán faágak zuhantak a vezetékre, amely zárlatos lett, s emiatt másfél óráig nem jártuk a villamosok. A Maglódi úton szintén a vi­har okozott zárlatot a ve­zetékben és háromórás fennakadást, a 13-as, 28-as és 37-es villamosok forgal­mában. A csepeli gyorsvasút reggeli négy órától délelőtt csaknem 11-ig nem, illetve egy vágányon közlekedett, mert reggel az összekötő híd utáni szakaszra a szom­szédos MAHART-telepről vszálytető lemezeket hor­dott a szél, s eltörte a veze­téktartókat, leszaggatta a vezetékeket. Vasárnap délig húsz be­jelentés érkezett: a há­zak megrongálásával ennyi helyen vált élet- veszélyessé a lakók helyzete. A segélyszolgálat 15 kocsi­val járta a helyszíneket, s a szakemberek a legfontosabb munkákat végzik. A VIII. és a IX. kerület öreg bérhá­zai bírtak legkevésbé a vi­haros széllel, s két helyen is tűzfalomlás következett be. A Vili. kerületi Vajdahu- nyad utca 32-ben egy öt­emeletes lakóház tűzfala omlott a szomszéd egyeme­letes házra. Az IKV segélyszolgála­tának szakemberei vasárnap délután hozzáláttak a meg­repedezett, s rendkívül ingó fal lebontásához. Hétfőn is folytatják a helyreállításo­kat, és segítséget kapnak a tűzoltóságtól, az Elektromos Művektől is. A MAV-nak nem oko­zott fennakadásokat a szélvihar, csupán 5—10 percet késtek a vona­tok, a mentők ügyeletén pedig közölték, hogy vihar okozta sérüléssel senki sem szorult elsősegélyre. Az utóbbi idők leghevesebb vihara tombolt o Kisalföldön is: a rendkívül nagy erejű szél fákat csavart ki tövestül, és egész erdőrészeket tépá­zott meg. Több helyütt el­szakadt Győr, Mosonmagyar­óvár és Pannonhalma térsé­gében a nagyfeszültségű táv­vezeték, Veszprém és Cso­pak között a nagy- feszültségű vezeték sza­kadása erdőtüzet okozott, s egy hektár feketefenyő le. égett. A tűzoltók gyorsan lo­kalizálták a tüzet. Pápa kör­nyékén ugyancsak megrongá­lódott a 20 ezer voltos veze­ték, s emiatt zavarok kelet­keztek Várpalota, Pét, Tapol­ca, Balatonalmádi és Ajka térségében. Üzemzavar volt vasárnap délelőtt, a Itabhegyi tv-adóállomáson is. Sok gondot okozott vasár­nap estig Komáromban is a szélvihar: a tatabányai tűz­oltókat vasárnap 5 alkalom­mal riasztották, mert az időnként 100 kilométeres se­bességet is meghaladó szél­lökések háztetőket rongáltak meg, fákat döntöttek ki. Ami­kor a tűzoltók Oroszlány fe­lé tartottak, Majknál egy fát döntött o tűzoltókocsi elé a szél: csak ennek eltávolítása után folytathatták útjukat Oroszlányba, ahol a Jósze­rencsét Tsz pajtájának tető- szerkezetét a vihar rásodorta egy lakóházra: a gazdaság­nak 40 ezer forint, a lakóház tulajdonosának 30 ezer forint kára keletkezett. Várható időjárás hétfő estig: felháátvonulások, szórványo­san előforduló havas esővel, hózáporral, t'utó havazással. A sokfele viharos nyugati, észak nyugati szél hétfőre kissé mér­séklődik, de még mindig erős marad. A várható legma­gasabb nappali hőmérséklet hétfőn 0 fok körül lesz. A jelenlegi felvételi vizs­garendszer 8 éve van érvény­ben és azt várhatóan korsze­rűsítik. Nemrég bizottság ala­kult az Oktatási Minisztéri­umban, amely az idén az első félévben részletesen tanulmányoz­za a mostanit, s a tapasz­talatok alapján javasla­tot tesz az újabbra. Az eredményről már szep­temberben tájékoztatják az ,.u. ... „ — a 1'>...... T. P. Szovjet segítség Vietnamnak Vízi erőmű, szénbánya, ipartelepek MOSZKVA: A Szovjetunió és a Vietnami Demokratikus Köztársaság megállapodást Rázuhant a tűzfal egy darabja a vasárnap hajnali viharban Papp László, Vili. kerület, Vajdahunyad utca 32. szám alatti lakos udvaron levő, földszintes lakására és áíszakíletía a te­tőt. A padlástérbe beépített kis sufni mentette meg a Papp családot. Képünkön a vasárnap délutáni helyzet. kötött arról, hogy a szovjet fél az 1976—80-as időszakban gazdasági és műszaki segítsé­get nyújt a VDK-nak több ipa­ri üzem és más létesítmény építéséhez. Vitalij Morozov, a , kül­gazdasági kapcsolatok állami bizottságának elnökhelyette­se a TASZSZ tudósítójának elmondotta, hogy a Szovjet­unió az előttünk álló ötéves tervidőszakban körülbelül 40 létesítmény építésében nyújt segítséget a VDK-nak. Ezek között megemlítendő egy ví­zierőműi, egy 2,4 millió ton­na évi kapacitású szénbánya, továbbá hőerőmű és maró­szóda-gyár. A Szovjetunió kamatmentes hitelt nyújt a VDK-nak és térítésmentes segéllyel mozdítja elő az egészségvédelem fejlesztését. Műszaki támogatást nyújt kompenzációs alapon több fémkohászati és vegyipari létesítmény építéséhez, a mezőgazdaság fejlesztéséhez. Gromiko Japánba utazik MOSZKVA: Andrej Gro­miko, a Szovjetunió külügy­minisztere, a japán kor­mány meghívására, január első felében hivatalos láto­gatásra Japánba érkezik — jelentették be Moszkvában.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék