Hétfői Hírek, 1976. július-december (20. évfolyam, 27-52. szám)

1976-07-05 / 27. szám

Helyszíni tudósítás az olimpia városából ♦ Totó a 8. oldalon XX. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM AB A: 1,50 FORINT 1976. JÜLIUS 5., HÉTFŐ * Egyesült Államok Kétszázadik évforduló WASHINGTON: Nagysza­bású ünnepségekkel és lát­ványos felvonulásokkal em­lékeztek meg vasárnap az Egyesült Államokban a füg­getlenség kivívásának 200. évfordulójáról. New York­ban 225 hajó részvételével nemzetközi vitorlásversenyt tartottak, Washingtonban a turisták százezrei nézték végig a felvonulásokat, Chi­cagóban pedig ünnepélyesen megadták az amerikai ál­lampolgárságot 1776 beván­dorlónak. MOSZKVA: Az utóbbi években a Szovjetunió és az Egyesült Államok új erőfe­szítéseket tettek, hogy az egész emberiség számára létrehozzanak egy jobb jö­vőt, korábbi és jelenlegi kö­zös eredményeink alapján — jelentette ki Walter Stoessel az Egyesült Államok függetlenné válásának 200. évfordulója alkalmából a központi szovjet televízió­ban elhangzott nyilatkozatá­ban. Üdvözlő táviratok A Venezuelai Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából, Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke táviratban üd­vözölte Carlos András Pé- rezt, a Venezuelai Köztársa­ság elnökét. Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke és Lázár György, a Minisztertanács elnöke, a Zöldfoki Köztársa­ság nemzeti ünnepe alkal­mából táviratban üdvözölték Aristides Pereirat elnököt és Pedro Pires miniszterelnö­köt. KGST—Közös Piac Szovjet tervezet az energiarendszerek együttműködéséről — Telexjelentésünk — MOSZKVA: „Harcos és szenvedélyes felhívás az em­beriség értelméhez és lekiis- meretéhez” — így jellemezte a moszkvai Izvesztyija a kom­munista és munkáspártok berlini dokumentumát, amely­nek egyik legfontosabb meg­állapítása a szovjet sajtóban és a munkásgyűléseken el­hangzó vélemények szerint az, hogy az enyhülés szilárdságá­nak és elmélyítésének biztosí­tásához elengedhetetlen a nép­tömegek kiállása a helsinki biztonsági konferencia dönté­sei mellett. Néhány órával a berlini tanácskozás lezárása után érkezett a szovjet fővárosba a hír arról, hogy a genfi leszerelési konfe­rencián szovjet—ameri­— FOLYTATÁS A 2. OLDALON — Folytatódik a földgázprogram Szél alá fordíts...! Vasárnap már javában folyt az oktatás a Velencei tavi Vízi Sportiskola elökcszítő- táborában, ahol mint minden nyáron, idén is egyhetes tanfolyamokon tanítják vitorlázó­alapismeretekre a szép vizisport iránt érdeklő dő környékbeli, székesfehérvári és budapesti gyerekeket. Képünk: Stéger József oktató manőverezni tanítja a hajósnebulókat. Év végéig 22500 új fogyasztó A főváros gázfogyasztóinak száma a múlt év végén meg­haladta a 405 ezret, és 155 ezer lakásban volt már gázfűtés. Hogyan tovább, mit ígér a la­kosságnak a Fővárosi Gázmű­vek ez évi és ' 1980-ig terjedő középtávú terve? A kérdésre Stadinger István vezérigazga­tó válaszolt a HH-nak. — Öt év alatt 2,5 milliárd forintot fordítunk a gázellá­tás fejlesztésére. Összesein 400—500 kilométer hosz- szú vezetékrendszert épí­tünk, nagyobbrészt a XI., a XIV., a XVII. és a XX. kerületben. A főváros lakásépítő tervei­vel összhangban kívánjuk biztosítani az új lakótelepek és a telepszerűen épített OTP- és magánlakások gáz­ellátását. A nyári időszakok­ban korszerűsítjük a bizton­sági berendezéseket és a gáz- szabályozó rendszert, felújít­juk az elavult vezetékek egy részét, hogy minimálisra csökkenjen az üzemzavarok száma. — 1980 december végéig 70 000 lakást kötünk be a gázhálózatba. Ebből 50 000 új fogyasztó már földgázt, 20 000 még városi gázt kap. Az új fogyasztók száma azonban csak 55 ezerrel növekszik, mivel a szanálások, épület­— FOLYTATÁS A 3. OLDALON — ¥sakmerő vállalkozás Kisiahűé'tották 0104 entebbei Tűzharcban lelőtték a terroristákat TEL AVIV: Egy izraeli kü­lönítmény vasárnapra virra­dóra három repülőgéppel le­szállt az Entebbe légikikötő­jébe és kiszabadította a ter­roristák által túszként fogva tartott 101 utast, valamint a múlt héten elrabolt Air France-repülőgép személyze­tét. Az izraeli gépek leszállás előtt bombákat dobtak a re­pülőtér távolabbi kifutóira, hogy eltereljék az őrség és foglyaikkal az egyik épület­be zárkózott terroristák fi­gyelmét. Ez sikerült is, mint­hogy levegőbe repült egy üzemanyagraktár és meg­semmisült néhány ugandai gép. A zűrzavarban az izrae­liek földet értek, váratlanul megtámadták és lelőtték a túszokat őrző terroris­tákat. Tel Avivbol érkezett jelen­tések szerint a tűzharcban két túsz is életét vesztette, egy harmadik pedig oly sú­lyosan sebesült, hogy — út­közben az izraeli főváros fe­lé — meghalt. A különít­mény ugyanis rövid csata után a megmentett foglyok­kal együtt gépre szállt, elrepült, s vasárnap reg­gel megérkezett Tel Avivba. Lapzártakor érkezett el­lentmondó jelentések sze­rint az akció során húsz— száz ugandai katona is el­esett Amin ugandai elnök bejelentette: panasszal for­dul a Biztonsági Tanácshoz. Az AESZ csúcsértekezlet résztvevői nagy megdöbbe­néssel fogadták a hajnalban végrehajtott támadás hírét és rokonszenvükről, részvé­tükről biztosították Idi Amin ugandai államfőt. A Palesz­tin Felszabadítási Szervezet szóvivője is elítélte az izraeli támadást. Népvándorlás a vizekhez Enyhülés, eső, talán a hét közepén9 Sok a figyelmetlenségből eredő haleset A hét végén sem csökkent a hőség, s aki csak tehette, már péntek délután és szom­bat reggel elmenekült az iz­zó falak közül. így országszerte telt ház volt a vizek mellett, s a kirándulóhelyeken. Bu­dapesten, az ítthonmaradot- tak közül, mintegy másfél- százezer embernek jutott hely a strandokon. A Buda­pesti Közlekedési Vállalat megszaporította járatait. így vasárnap reggel a Jászai Mari tér és Pünkösdfürdő között öt gyorsjáratúi hajót közlekedtetett, amelyek nem álltak meg a közbenső állo­másokon, s két óra helyett egy óra húsz perc alatt tet­ték meg az utat. A BKV összesen 105 mentesítő au­tóbuszt és 35 HBV-szerel­vényt állított forgalomba a menetrend szerint közlekedő járatokon kívül. A fővárosi strandokon már kora délelőtt kite- hették a „megtelt” táb­lát. A Rómain hasonlóan a szombati csúcsforgalomhoz, vasárnap már 10 órakor nyolcezren voltak. A Palatí­nus pázsitján és medencéi­ben délre 20 ezren szorong­tak. Budapest vízellátása né­mileg javult a hét vé­gén, ugyanis jóval keve­sebb üzem működött s fogyasztott vizet. 5» Történelmi hiba!” Suarez nem a spanyol ellenzéknek MADRID: A spanyol ellen­zék elégedetlen Adolfo Sua­rez, a Falange minisztere kormányfői kinevezésével. A Spanyol Kommunista Párt nyilatkozata szerint Arias Navarro miniszterel­nök távozása megnyitotta az utat olyan kabinet megala­kítására, amely párbeszédet folytathatott volna az ellen­zékkel. Suarez kinevezésével ez a lehetőség elesett. Marcelino Camacho, a spa­nyol munkásbizottságok el­nöke „érthetetlennek és tör­ténelmi hibának” nevezte a király választását. Rámuta­tott, hogy Suarez kinevezése a francoizmus folytatásának jele. Antonio Garcia Trevi- jano, a Demokratikus Koor­dináció „függetlenek csoport­jának” vezetője szerint, a ki­nevezés visszatérési kísérlet a 60-as évek francoista poli­tikájához és hátráltatja a ha­ladást a demokrácia felé. Vasárnap sehol sem volt víz­hiány, de azért az összes be­rendezésnek dolgozni kellett, s töltötték a tároló meden­céket is. így hétfőn még va­lószínűleg nem lesz vízhiány, de kedden ismét akadozhat az ellátás, ha1 nem emel­kedik a Duna vízszintje vagy nem esik eső. A tömlős kertlocsolás tilal­ma továbbra is érvényben van. Egyébként a hétközben szokásos egymillió helyett a hét végén csupán 800 ezer köbméter vizet fogyasztott Budapest lakossága. A nagy hőség szerencsére nem adott több munkát a tűzoltóknak, a mentők vi­szont a szokásosnál többször szálltak ki. A főorvos el­mondta: a balesetek rásszerűen szama ug- emelkedett, mert a nagy hőség miatt figyelmetlenebbek a jár­művezetők, s a gyalogo­sok. Napszúrás kevés volt. A meteorológia a követke­ző napokra is kánikulát ígér. Európa-szerte példátlan hő­ség van. Biztató jelek is vannak: Franciaország fölött hajnal­ban már jelentkeztek a ziva­tarok, Európa közepe fölül Skandinávia felé vonulnak a kánikulát okozó légrétegek, de hazánk fölé csak 2—3 nap múlva érkezhetnek az esőt hozó áramlatok. Hétfő estig várható időjá­rás: időnként kissé megerősö­dik a felhőzet, egy-két helyen, legfeljebb a Dunántúlon átfu­tó záporeső. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 3# fok körül lesz. Kánikulától élénkek a bogárfelhök MuiTicafelhőkben járunk ut­cákon, tereken. Mi az oka en­nek a sohasem látott bogárin­váziónak? A KÖJÁL fertőtlenítés: osztályának biológusa, Gál Ferenc: — A bogárinvázió oka az időjárásban keresendő. — A tavaszi, koranyári sok csapa­dékot párás meleg, majd szá­raz kánikulai napok követték, s mindez rendkívül kedvező feltételeket teremtett a levél- tetvek, levélbolhák és musli­ca fajok elszaporodására. Je­lenleg mintegy 150 fajta röp­köd körülöttünk, köztük szár­nyas levéltetvek és szárnyas levélbolhák milliárdos rajai. Az ember egészségére nem ártalmasak ezek az apró bogarak, viszont a növényzetet károsít­Aratóvasárnap Országszerte vasárnap is dolgoztak az aratógépek. Borsodban most tartották az első nyári aratóvasárnapot, a tsz-ek sok helyütt mezei éttermeket létesítettek, s meleg ételeket szolgáltak fel a dolgozóknak a tarlón fel­állított sátrakban. Győr- Sopron megyében az őszi ár­pa egynegyedét már learat­ták. Somogybán, ahol koráb­ban érett, néhány üzem és gazdaság tábláin már befe­jezték az árpa. sőt a repce aratását is. s hétfőn fognak hozzá a búza vágásához, Csongrádban több mint 100 kombájn dolgozott a földe­ken, Bács-Kiskun megyében ezen a vasárnapon főleg gyümölcsöt, meggyet, kajszi­barackot és körtét szüretel­tek. A bábolnai tangazdasá­gok kukorica kombájnjait is bevetették: több mint 250 nagy teljesítményű géppel arattak árpát és sok helyütt már búzát is. ják, mert kiszívják a fiatal fák, cserjék nedveit. A Fővárosi Kertészeti Vál­lalat parkfenntartási osztá­lyán, Kaszás Imréné: — Nyolc nagy teljesítmé­nyű permetező kocsink dolgo­zik éjjel-nappal a fővárosban, s egy műszak alatt mintegy 5000—6000 liter foszfotiont juttatnak a lombokra. Mindaddig folytatjuk a permetezést, míg a bogár­invázió meg Dem szűnik. Az elmúlt héten megtörtént a repülőgépes szúnyogirtás is a Római-part felett, a Palotai­szigeten, a Nép-szigeten, az Óbudai-szigeten és a Margit­szigeten. (k. é.) Befejeződött a Weiner leó emlékverseny A győztesek hangversenyé­vel, s díjkiosztással ért vé­get vasárnap este a Zene- akadémián a III. Weiner Leó emlékverseny. A szonáta kategóriában két I. díjat ad­tak ki, s a győztesek: Barta Mihály és Szelecsényi Nor­bert, illetve Ligeti András és Gulyás Márta. A vonósné­gyes kategóriában az Éder vonósnégyes szerezte meg a? első helyet.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék