Hétfői Hírek, 1979. január-június (23. évfolyam, 1-26. szám)

1979-01-02 / 1. szám

Nagy ügyünk egységbe foglalja nemzetünket Losonczi Pál újévi köszöntője Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, január 1-én a rádióban újévi köszöntőt mondott. zebb és bonyolultabb felté­telek ellenére is elértük vagy megközelítettük a magunk elé tűzött célokat. Közös ügyünk nagy tet­teket szülő egységbe fog­lalja össze a nemzetet. Életünk valósága lett a hazánk boldogulását szolgáló nemzeti egység, amelynek megteremtéséről ' a múltban annyit álmodoztak népünk legjobbjai. Jószerével már csak az emlékezetben élnek azok az ellentétek, amelyek még nem is olyan régen megosztották a társadal­mat, részekre szaggatták a nemzetet. Pártunk szövetsé­gi politikája jut kifejezés­re abban, hogy a szocializ­musért, a béke megőrzé­séért, népünk javára jó egyetértésben együtt mun­kálkodnak a párton kívü­liek és párttagok, a külön­böző világnézetű állampol­gárok. Eredményeink leg­főbb forrása a pártunk ve­zetésével megvalósuló szo­cialista nemzeti egység, a párt és a tömegek közti kölcsönös bizalom. Ez a leg­főbb feltétele annak is, hogy az 1979-es esztendőre meghatározott feladatainkat megoldjuk. Az idei népgaz­dasági terv előirányzatai va­lamivel szerényebbek az ed­diginél. Fejlődésünknek most olyan szakaszában vagyunk, amikor az a döntő feladat, hogy megszilárdítsuk elért eredményeinket., s megala­pozzuk népgazdaságunk fej­lődését, népünk életszínvo­nalának a rendszeres növe­lését. Feladataink sikeres meg­valósítása mindenekelőtt felelősségteljesebb mun­kát követel. Olyan világban élünk, ami­kor a követelmények szigo­rúbbak lettek a gazdasági életben. Általános követel­mény a gazdaságosság javí­tása, az országon belül és a határainkon túl is jól érté­kesíthető termékek részará­nyának növelése. Ez az útja az ország további általános fejlődésének, az életszínvo­nal megalapozott emelésé­nek. Társadalmunk túlnyo­mó többségének igazságér­zetével és helyeslésével ta­lálkozik az a törekvésünk, hogy a jobb, eredménye­sebb munka nagyobb meg­becsülésben, kellő anyagi és erkölcsi elismerésben része­süljön. Mindannyiunknak érdeke fűződik ahhoz, hogy a jó gazda gondosságával hasz­nosítsuk a szocialista építés POLITIK A I HE TJ L A P XXIII. ÉVFOLYAM. i s»ím ARA: 1, 1979. JANI Egy munkás évet. hagyva magunk mögött, bizakodás­sal köszöntjük az új esz­tendőt. Mozgalmas, esemé­nyekben gazdag időszakot zártunk le. Belpolitikai éle­tünknek fontos állomása volt a Központi Bizottság ta­valy áprilisi ülése, amelyen áttekintettük a XI. kong­resszus óta végzett munkán­kat. Nemcsak a párttagok, hanem egész népünk egyet­értésével találkozott az a fő következtetés, hogy a kongresszus határozatai ki­állták a gyakorlat próbáját: hogy tovább folytatjuk a népünk támogatását élvező politikai Irányvonalunkat. Az óévben — a magyar nép helytállása, szorgalmas, jó munkája nyomán — anyagiakban és szellemiek­ben gyarapodott országunk, emelkedett az életszínvonal, javultak az életkörülmények. Népünk jó politikai légkör­ben tevékenykedik szocia­lista hazánk gazdasági és kulturális felemelkedésén, a fejlett szocialista társadalom építésének nagy művén. 1978-ban, ötéves tervünk harmadik évében nem min­den sikerült úgy, ahogyan szerettük volna. De a nehe­évtizedeiben létrehozott anyagi és szellemi erőinket az ország, a közösség érde­kében. Meggyőződésünk, hogy az idei népgazdasági tervben megfogalmazott célok összhangban van­nak a helyzetünkből fa­kadó követelményekkel, lehetőségeinkkel: valóra vál­tásukkal jól szolgáljuk köz­vetlen és távlati céljainkat, elősegítjük hazánk szocia­lista fejlődését Amikor eredményeinket számba vesszük — a Magyar Szo­cialista Munkáspárt immár több mint két évtizedes be­vált politikájának és gya­korlatának megfelelően — nem hallgatunk a gondok­ról a nehézségekről sem. A párt, a kormány és a nép közötti kölcsönös bizalom tükröződik abban, hogy nyíltan szólunk problé­máinkról is. Ez a nyíltság és őszinteség élteti a társadal­munkban egyre erősödő szo­cialista demokráciát amely egyaránt jelenti a jogok bő­vülését, a felelősséget a te­vőleges közreműködést kö­zös dolgaink intézésében. Ez a szilárd alap a biztosítéka annak, hogy eredményesen elvégezhessük bonyolultabb teendőinket, amelyekhez ha­sonlókkal, sőt lényegesen nehezebbekkel is sikeresen megbirkóztunk az elmúlt év­tizedekben. Kedves Elvtársak! Szocia­lizmust építő munkánkhoz nélkülözhetetlen a béke. Külpolitikánk legfontosabb, változatlanul alapvető célja a béke biztosítása, a feszült­ség csökkentése, a fegyver­kezési verseny megfékezése, az enyhülési folyamat elmé­lyítése. A Magyar Népköz- társaság együtt halad a szo­cialista közösség országaival. A békés egymás mellett élés politikájából kiindulva, az építő együttműködés szán­dékától vezérelve, széleskö­rű, kiterjedt kapcsolatokat építünk a világnak szinte va­lamennyi államával. Erősít­jük kapcsolatainkat a fejlő­dő országokkal. A kölcsönös előnyök figyelembevételével alakítjuk viszonyunkat a gazdaságilag fejlett tőkésál­lamokkal is. Olyan világ megteremté­séért küzdünk, amelyben nemcsak mi, hanem gyermekeink, unokáink is békében élhetnek. Erre a kötelességünkre kü­lön is figyelmeztet bennün­ket az idei esztendő, ame­lyet az Egyesült Nemzetek Szervezete nemzetközi gyer­mekévnek nyilvánított. Ha­zánk, népünk, az emberiség sorsáért, békés jövőjéért ér­Pék Miklós, Baracs Dénes, Barabás János, Simó Endre és Lehel Miklós telexjelentései Öt főváros az új év küszöbén MOSZKVA. A szovjet fővá­rosban helyi mértékkel mérve is rendkívül zord az időjárás: hétfőn délelőtt 35 fokos volt a fagy. Ritka eset, de most az időjárás a legfőbb beszédtéma. Szilveszter éjjelén ugyanis mínusz 37 fokot mértek. Ezért aztán a szokásosnál keveseb­ben hallgatták a Vörös téren a Kreml toronyórájának az új esztendőt köszöntő harangjáté­kát, kevesebben nézték az óév utolsó, s az új év első ünnepé­lyes őrségváltását, és csak egy-két elszánt járókelő rótta a színes, világító fenyőfákkal feldíszített, fehér hólepelbe öl­tözött moszkvai utcákat és te­reket. A legtöbben családi kör­ben várták az új év hajnalát. A szovjet embereknek min­den okuk megvan arra, hogy derűlátással tekintsenek a jövőbe. Csaknem 16 milliárd rubellel nőtt 1978-ban a Szov­jetunió nemzeti jövedelme, amelynek a társadalmi jutta­tásokkal együtt négyötöd ré­szét az életszínvonal emelésé­re fordítják. A sokoldalúan fejlett szovjet ipar, 1977-hez képest 28 milliárd rubellel több termelési értéket állított elő. s 235 millió tonnás re­kord gabonatermést takarí­tottak be. Egy év alatt egy- millióan költöztek új lakásba. A szovjet emberek azonban jó' tudják azt is, hogy zavar­talanabb és eredményesebb lenne társadalmuk fejlődése, ha az imperialista hatalmak által kikényszerítetett foko­zódó fegyverkezési verseny nem róna újabb és újabb ter­heket népgazdaságukra. Nem a gyengeség jele, hogy éppen a Szovjetunió és a Var­sói Szerződésben tömörült szövetségesei szólítottak fel legutóbbi, moszkvai tanács­kozásukon minden államot a — FOLYTATÁS A. 2. OLDALON — zett mélységes felelősségtől áthatva, erőnkhöz, lehetősé­geinkhez mérten mindent el­követünk azért, hogy a nem­zetközi élet kedvező folya­matai még erőteljesebben bontakozzanak ki, tartóssá váljanak. Kedves Honfitársaim! Az új év nem ígér könnyű si­kereket. Küzdelem, kemény munka vár ránk. Mégis bi­zakodva és jogos reménnyel nézünk elébe. A nagyvilág­ban nem vagyunk egyedül. Szövetségeseket, baráto­kat tudunk magunk mel­lett. Hazai eredményeink jó ala­pot adnak a feladatok telje­sítéséhez. Erőink mozgósítá­sával, a nemzet egységbe fogott akaratával elérjük céljainkat. Meggyőződésünk, hogy hazánk minden állam­polgára fokozott felelősség­gel, jobb, eredményesebb munkával, öntudatos helyt­állással veszi ki részét kö­zös tennivalóink sikeres el­végzéséből. Az év első nap­ján a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottsága, a Magyar Népköz- társaság Elnöki Tanácsa és Minisztertanácsa nevében eredményes, boldog új évet kívánok egész népünknek. Hazánkat is miért* hideg ítéletidő Európában Évszázados fagyrekordok dőltek meg Viharos időjárással köszön­tött be az új esztendő a nyu­gati országrészen. A reggeli óráktól fokozatosan erősödött és dél körül valóságos orkán tört rá Sopronra és környéké­re, a Fertő tó vidékére. A legerősebb széllökések sebessége elérte az órán­kénti 120—130 kilométert. A hidegbetörés első rohama szerencsére csak kisebb zava­rokat okozott. Sokhelyütt meg­rongálta a házak tetőzetét és televíziós antennákat szagga­tott le, fákat tépázott meg. Zavarta a közúti közlekedést is. Sopron néhány körzeté­ben áramkiesések voltak. Az észak-dunántúli áram­szolgáltató vállalat és a sop­roni postaigazgatóság készen­létbe helyezte a hibaelhárító brigádokat, hogy szükség ese­tén azonnal bevethessék azokat. A hóeltakarító gépek is készen állnak az egész te­rületen. Sopron térségében hat óra alatt 10—12 fokot hűlt le a levegő. Kedden mínusz 5—10 fok Várható időjárás kedd estig: jelentősen lehűl az idő, sokfelé eső, záporeső várható, melyet később havazás vált fel. A megélénkülő szél többfelé vi­harossá fokozódik. A legala­csonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 8, mínusz 13. A leg­magasabb nappali hőmérséklet kedden mínusz 5, mínusz 10 Celsius fok között várható. ★ Évszázados fagyrékordok dőltek meg a skandináv or­szágokban. Upsalában mínusz 37, Stockholmban mínusz 26 fokot mértek. Ilyen kemény hidegre száz év óta nem volt pél­da. Dél-Svédországban járhatat­lanok az utak, még a hóekék is elakadtak. A lakott telepü­lések közelében megjelentek a farkasok. * Hasonló a helyzet Dániá­ban és Hollandiában is, ahol a vasúti forgalmat megbéní­totta a váltók eljegesedése. A dán rádió felszólította a la­kosságot, hogy lehetőleg gyalog se merészkedjer nek az utcára. Norvégiában mínusz 43 fokot mértek. Lengyelország területének nagy részén megbénítja az életet a rendkívüli hideg. A vonatok — a hóekék és láng­szórók állandó használata el­lenére is — csak nagy késés­sel közlekednek. Az északi vajdaságokban leállt a váro­sok közötti autóbusz- és te­herautó-forgalom. A villany­erőművekben és a hőerőmű­vekben tárolt »szénhegyek” Európába is beköszöntött a hamisítatlan téL Vendéglátás '79 Újabb ételbárok, automaták A vendéglátóipar előtt álló feladatokról adott felvilágosí­tást Gellai Imre, a Belkeres­kedelmi Minisztérium vendég­látás! főosztályának a vezető­je. Hangoztatta: a választék bővítése mellett az önkiszol­gáló-hálózat fejlesztése, az ételbárok számainak gyarapí­tása a legfontosabb feladat. — Budapesten januárban a Vörösvári út és Bécsi út sarkán megnyílik.az Óbuda, Pesterzsébeten, a Csarnok téren pedig az Erzsébet ön- kiszolgáló étterem. Tavasszal Kőbányán, a Zalka Máté téren és a Kőbánya-Üjhegyi lakótelepen, Újpesten a Ró­zsa utca és a Nyár utcasar­kán létesül „önki”. A Borá­ros térit átalakítják, s utá­na naponta százötvenezer adag ételt Is ki tud majd ad­ni. Az első félévben Szek- szárdon, Győrben, Gyöngyö­sön, Kaposvárott, Kecske­méten és Pakson is nyílik önkiszolgáló étterem. — Az új ételbárok közül a legfontosabb a Ferihegyi repülőtéren nyílik meg, s éjjel-nappal nyitva tart. Ezen kívül egy a József kör­út és Üllői út sarkán, egy a Tanács körúti Kis Lucullus helyén, egy pedig előrelát­hatóan a kispesti új lakóte­lepen létesül. — Az étel-ital automaták­kal még el vagyunk marad­va, de e téren is fejlesztünk. A tervek szerint a Szovjet­unióból érkező ilyen auto­maták egy részét a Utasel­látó részben budapesti köz­területen, részben vidéken üzemelteti majd. Ezen kívül a nagyobb létszámú munka­helyeken, később felsőokta­tási intézményekben is fel­állítanak automatákat. Újdonság: az éttermekben és eszpresszókban idén rendszeresítik a bor és a pezsgő poharankénti felszol­gálását is (egy pohár pezsgő olcsóbb lesz, mint egy fél­deci konyak!). összefagytak, használat előtt kézi erővel, csákánnyal kell a szenet onnan „kibányász­ni”. A hatóságok szigorú energiatakarékosságra szólí­tották fel a lakosságot. A fővárosban kikapcsol­ták a melegvíz-szolgálta­tást, hogy a lakások fűtését bizto­síthassák. Katasztrofális a helyzet Nyugat-Németország Schles­wig-Holstein tartományában, ahol sok település áram nél­kül maradt. A katasztrófa sújtott területnek nyilvání­tott térségben több ezer katona harc­kocsik támogatásával dolgozik az áramszolgál­tatás helyreállításán. A hóvihar lehetetlenné tette, hogy a fűtés nélkül maradt lakásokban didergő öregeket és gyerekeket helikoptereken elszállítsák. Az áramkiesés miatt a teljesen automatizált istállókban ezrével pusz­tul a jószág, a szabad ég alatt pedig szá­zával fulladtak meg a hó bo­rította birkák. Az NDK északi területein — FOLYTATÁS A 3. OLDALON —• Szolidaritási gyűlés A nemzetközi szilveszteri bálra érkezett olasz munkás turistacsoportok kezdemé­nyezésére, a chilei fasiszta diktatúra ellen, a chilei nép harcának támogatására, ju­goszláv és NSZK-beli turis­ták részvételével, szolidaritá­si gyűlést rendeztek január 1-én, a SZOT központi is­koláján.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék