Hétfői Hírek, 1980. január-június (24. évfolyam, 1-27. szám)

1980-01-02 / 1. szám

Teljesíthető célokat tűztünk maiunk elé ■■ ..... ................­r r Fényszabályozás | Rehabilitáció- építőelemekkel 1 infarktus után Fortuna | Óesztendönk | Maxi tréfái | leg-jeirőL 1 totónyeremény j — ~ rz — .............................................. losonm Pál újét1 kösmíője Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának el­nöke, kedden a rádióban és a tévében újévi köszöntőt mondott. Az új év első napján szám­vetést készít az ország és az állampolgár egyaránt. Szá­mot vetünk az elvégzett munkával, és egyben előre­nézve, megszabjuk a jövő feladatait is. A közösségi és az egyéni számvetés jól meg­fér egymással a mi társadal­munkban, és jól össze lehet hangolni azokat a feladato­kat, amelyek a haza sorsá­nak további alakulását meg­határozzák. Milyen évet hagytunk mö­göttünk? Nyugodt lelkiisme­rettel elmondhatjuk, hogy olyan esztendőn vagyunk túl; amelyet — gondjaival egye­temben is — alapjában ered­ményesnek ítélhetünk. Fejlő­désünk kézzelfogható ered­ményei öltenek testet abban, hogy új gyárakkal, lakóhá­zak tízezreivel, iskolákkal, óvodákkal, kulturális, egész­ségügyi intézményekkel gya­rapodtunk. Népünk békében, nyu­godt körülmények között élhetett és dolgozhatott. Eredményeink értékét csak növeli, hogy nehezebb külső és belső feltételek közepette értük el azokat. Sikereink­ben népünk egészének tuda­tos erőfeszítése, akarata és Igyekezete ölt testet: a mun­kások becsületes és fegyel­mezett helytállása, a termé­szet erőivel is megbirkózó parasztok munkája; az értel­miség mind hatékonyabb erőfeszítése. Más szavakkal: népünk közös akarata és erő­kifejtése áll a teljesítmények mögött. Népünk a gazda szemé­vel nézi dolgainkat, fele­lősen mérlegel, józanul ítél. Politikai érettségéről, a szo­cializmus eszméihez való ra­gaszkodásáról tesz tanúságot, amikor fegyelmezetten és megértőén vállalja az olyan Intézkedéseket is, amelyek az országos gondok megoldásá­ra irányulnak, jóllehet ezek áldozatot is követelnek tőle. Több évtizedes tapasztalat alapján meg van győződve, hogy a párt és a kormány politikáját népünk érdekei vezérlik. A munkában edzett és politikailag' tapasztalt né­pünk jól tudja, hogy a szo­cializmus építése nem men­tes a gondoktól sem. De erő­síti hitét és bizalmát az a tu­dat, hogy országunk az em­beriség élvonalában a szocia­lizmus építésének útján ha­lad. Igaz, terveink az idén szerényebb célokat tűznek ki. de valójában nem kisebb jelentőségű feladatokat kell megoldanunk. Mindezek ar­ra irányulnak, hogy megvéd- jük eddigi eredményeinket, — FOLYTATÁS A 3. OLDALON — HETI ELŐREJELZÉS Hó és esők A hét folyamán gyengén és erősen felhős időszakok váltják majd egymást, az Országos Meteorológiai Szol­gálat központi előrejelző in­tézetének prognózisa szerint. Ismételten lehet számítani gyenge havazásra, esőre. A hőmérséklet napközben ál­talában mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul, a hőmér­sékleti minimumok mínusz S és 0 fok között várható. De a gyengén felhős derült éj­szakákon mínusz 5 fok alá süllyedhet. Szerdán a hőmér­séklet 0 és mínusz 5 fok kö­zött várható. Hagyományos trombitaha versennyel (Apostol Péter (elvétele) Jókedvű maszkos óévbúcsmtató vidéken is A legelső papírharsona már valamikor délelőtt kurjan­totta el magát a pesti kör­úton. Azonnal ráfelelt a töb­bi. Az utcai hams karnevál így idejekorán elkezdődött, az idei szilveszter nem akart lemaradni a többitől. A kel­lék es sátrakat még egy utol­só nagy osírom alá fogták, fogyott a trombita, kapós volt a csákó, kelendő a műanyag maskara. •k Nagy zenebona, emelkedő zajszint — estig így fcűyt az előszilveszter, migns-r 8 éra­kor Teievízió-nagyúr hirte­len csendet parancsolt. Mint­egy varázsütésre üres lett az utca, a tv-szilveszter szavára képernyők elé telepedett a város. A hangulat ettől kezd­ve „fedettpályán” fokozódott, folyt a borital és a műsor, a pezsgős koccintások egyre szaporodtak. Éjfél után aztán aluljáró fölött, felüljáró alatt újra bá­beli hangzavar, tömeg, az egész úttest egyetlen hatal­mas zebra, rövidzárlat a KRESZ-ben, nem közterület a közterület, alkoholszonda csendrendelet száműzetésben. ★ Filmkockák a bolondos szilveszteréjszakából. Nulla óra tíz perc: rögtön­zött hócsata a Gellert téren, tompa 'becsapódások, havas hátú kocsikról bőséggel kerül muníció. Nulla óra harminc: Az Astoriánál, a Rákóczi úti forgatagban egy pepita cilinderes negyvenes úr az édes mamáját keresi izgatot­tan. Az új év első órájának vége. Szűk, de igán kapatos körben a Széna tér szépét za­josan megválasztják. Egy óra harminc: Emke alul-felül­járó. Egy deci bor — tíz de­cibel. Ezer Louis Armstrong fújja teli tüdővel. Tettre kész férfiak rendületlen a női na­pozó után nyomoznak. Az oszlopokat már mind többen támogatják, közöttük ingázik, trombitaszervizt keresve, né­hány tizenéves. Két óra: egy úrvezetőnek sietős dolga tá­madt, Forma 1-es Trabantját az út szélére kormányozza, kiszáll, folytatja útján gya­logszerrel. . 4 Csaknem megvirradt már: a kürtösök takaródét fújnak, és félrecsapott huszárcsákók alatt aludni tér az utóvéd is. ★ Harsány trombitaszó, kom- fettis, szerpentines karnevál búcsúztatta az óesztendőt vi­déki nagyvárosainkban is. M. A. Kati lett a pesti AB-bébi Vidéken hármak az elsők Borúlátó párizsi nyilatkozat után Ghofhzadeh: „Nem biztos, hogy Khomeini fogadja" Provokáció a szovjet nagykövetség ellen NEW YORK: A Biztonsági Tanács határozatára — amely lényegében csak azt helyezi kilátásba, hogy a testület ja­nuár 7-én újból összeül az Irán elleni szankciók megvita­tására, ha addigra nem járna eredménnyel Waldheim főtit­kár teheráni közvetítése —, 11 ország szavazott. A szavazástól tartózkodott a Szovjetunió, Csehszlovákia, Kuvait és Banglades. A Biztonsági Tanács vitá­jában a résztvevők többsége hangsúlyozta, hogy békés úton kell megoldani a prob­lémákat. Kuvait ENSZ-képviselője fellépett az Egyesült Álla­mok kísérlete ellen, hogy a Biztonsági Tanácsot „Irán megbüntetésére” használja fel. Banglades állandó ENSZ-képviselője is ellenez­te a békés rendezési kísérle­teket megnehezítő akciókat. Oleg Trojanovszkij szov­jet nagykövet megállapította: a Szovjetunió elismeri a te­heráni amerikai nagykövet­ség alkalmazottainak túsz­ként tartásából fakadó prob­lémák meglétét, ezzel együtt szükségesnek tartja leszögez­ni: indokolatlanok azok az állítások, amelyek szerint Irán tevékenysége veszélyez­teti a nemzetközi békét és biztonságot. Szankciók vagy valami­lyen fizikai rendszabályok alkalmazása Iránnal kapcso­latban csak élezné a helyze­tet és veszélyeztetné a békét — mondotta Trojanovszkij. — A Szovjetunió amellett száll síkra, hogy az Egyesült Álla­mok és Irán közötti nézetel­térések mindkét fél számá­ra rendeződjenek. Ez mér­sékletet és hidegvért követel. Meggyőződésünk — mon­dotta a szovjet képviselő —, hogy nemcsak szükséges, ha­nem lehetséges is a problé­ma békés megoldása. Waldheim ENSZ-főtitkár útban Teherán felé a hétfő éjszakát Párizsban töltötte. A francia fővárosban megle­hetősen borúlátóan nyilatko­zott küldetésének kilátásai­ról. Ghotbzadeh iráni külügy­miniszter újságíróknak úgy nyilatkozott, nem biztos, hogy Khomeini ajatollah fo­gadja az ENSZ főtitkárát. Az amerikai nagykövetséget megszállva tartó diákok Waldheimhez intézett üzene­tükben megerősítették: a tú­szok szabadon bocsátására csak a sah kiadatása ellené­ben fog sor kerülni. TEHERAN: Kurt Wald­heim, az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára ked- den délben Teheránba érke­zett Az ENSZ főtitkárát a teheráni repülőtéren Ghotb­zadeh iráni külügyminiszter fogadta. ★ Kedden huligánok egy cso­portja provokációt hajtott végre a Szovjetunió teheráni nagykövetsége ellen. A cso­port behatolt a nagykövet­ség területére, de a diplomá­ciai képviseletet őrző iszlám forradalmi gárdisták eltávo­lították őket onnan. A huli­gánok nem voltak hajlandók közölni nemzetiségüket. Mint a TASZSZ szovjet hírügy­nökség jelentése megállapít­ja, feltételezhető, hogy a cso­port tagjai között Afganisz­tánból szökött, az afgán for­radalommal szemben ellen­séges személyek is voltak. Km.fa Szovjet ikdvözlet Dmitrij Usztyinov marsall, a Szovjetunió honvédelmi minisztere Kuba nemzeti ün­nepe, a felszabadulás napja alkalmából üdvözlő táviratot küldött Raul Castro Ruznak, a Kubai Forradalmi Fegyve­res Erők miniszterének. Kezdődik a népszámlálás A Központi Statisztikai Hivatal január 2-án megkezdi az általános népszámlálást hazánkban. E nagy munkában 60 ezer ember vesz részt A számlálóbiztosok január 2. és 15. között végzik el az összeírást. A lakosságot előre értesítik, mikorra várhatók az adatgyűjtők Az ország 44 ezer szám­lálókörzetéből beérkező adatokat a Számítástechnikai Igaz­gatóság IBM számítógépein dolgozzák majd fel. 17 lány és 12 fiú született Budapesten és vidéken az esztendő első órájában. Hagyományaihoz híven közülük sorsolta ki az Állami Biztosító azt a két szerencsés bébit, akiknek 20—20 ezer forintos életbiztosítási kötvényt ajándékozott. A pesti nyertes Tesch Katalin lőrinci kislány, aki 0 óra 2 perekor, 3,6 kilóval született az István Kórház II. szülészetén. (Képün­kön a boldog mamával.) Vidéken nyertes helyett nyertesek születtek: a szegedi hármas ikrek — Deák Emese, Hilda és Dóra — 0 óra 30 másodperctől két perc alatt jöttek a világra. (Apostol Péter íelv.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék