Hétfői Hírek, 1980. július-december (24. évfolyam, 28-53. szám)

1980-07-07 / 28. szám

^aBOBcst,»*. --.a*:,fiaBifBaaaBaBacftaflBBBBBBkM<»aB«>K;iiaBBjaaaaaaBaBaBBBBBaaaiiaaaaaaBBaBaaBBaBs;i.ii**BBM&*•--*-'•aaMBBiii»aBBBBBBaBBasaaaBaB»ZB,fsBEBB> j Rendhagyó Grófi tulajdon Olimpiai nyár a XVII. kerületben? menetrend 5 ________________________________________________________._____________________| I Hi-Fi- K/S traktorok Léghajó Rock I I tornyok OTP-re Pécsről Színház \ a ■ ■ n (■■■■■BaaaBBiaaaaaaaaaaBaaiBiiaaaiaaBaaiBBaiaaaaaiaiaaBBaBBiaiaBBaaBaaiaiiaaa—°———.——— ■FonnaaaDaaaaaaaiaBaiaaaBiaaaaiaa: MOSZKVA: FeleL^tep vátet várnak A Szovjetunió késs tárgyalni a rakétafegyverek korlátozásáról ra kerülő témáknak rnaguk­XXIV. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM 1980. JÚLIUS 7., HÉTFŐ ÄRA: 1,80 FORINT Győri építők külföldi sikerei — Telex jelentésünk — MOSZKVA: Vlagyim Zagla- gyin professzor, a legismer­tebb szovjet külpolitikai szak­értők egyike, aki az SZKP KB nemzetközi osztálya ve­zetőjének első helyettese, — egy nemzetközi rádiófórumon foglalkozott azokkal az új ja­vaslatokkal, amelyeket Leo- nyid Brezsnyev terjesztett elő a közepes hatótávolságú raké­ták problémájának megoldá­sára. Mint a szovjet vezető testületek állásfoglalása is leszögezte, szovjet részről lehetségesnek tartják a tár­gyalásokat erről a kérdés­ről, azonban a megvitatás­ban keld foglalniuk az elo- revetett —, vagyis az euró­pai légitámaszpontokon, re- pülőgép-anyahajókon a szo­cialista országok közelében elhelyezett — amerikai nuk­leáris fegyverek kérdését. S minden olyan megállapodás, mely az jlyen tárgyalásokon megszületik, csakis akkor léphet ha­tályba, ha már hatályos érvényű lesz a SALT— II. szerződés is. Az új szovjet javaslat két­ségkívül sok nagy fontos­ságú elemet tartalmaz. A Szovjetunió évek óta keresi — FOLYTATÁS A 2. OLDALON — Háttal a nagykapunak, szemközt a tóval. Turistacsoport látogat a városligeti, megkapéan hangulatos Vajdahunyad-várba. A rostély felhúzva: szabad a bemenet. JELENTÉS A LAKÁSÉPÍTKEZÉSIECÜŐL X Mini-lakótelepek épülnek panelből Jó félévzárás — Új városrész Káposztásmegyeren Maxi-park Kelenföldön Az állami építőipari vállalatok terveiben az idén 38 ezer 426 lakás építése szerepel. Ezek nagy része többszintes, te­lepszerű. Finanszírozásuk részben állami célcsoportos beru­házás keretében, részben magánerőből valósul meg. dályozzák az ütemterv be­tartását. Bács megyében például azért nem adhattak át 150 lakást, mert a távve­zetékek még nem készültek JÖVŐ VASÁRNAP: VASUTASNAP Tisztavatásy kitüntetések i£a*siphb ist el sült es Helyzetjelentés a konzervgyárakból — Vállalataink jól zárták a félévet — mondja Endrő- di Sándor, az ÉVM osztály­vezető-helyettese. — Az el­ső hat hónapban tizenöt­ezer 872 lakást ajitak át, ami száztizenhattal több az elő­irányzottnál. A legtöbb Veszprém, Baranya, Somogy Nemzetközi szövetkezeti nap Ünnepség a miskolci Csanyik-völgyben KINGSTON: Michael Manley jamaicai miniszter­elnök az EFE spanyol hír- ügynökségnek adott interjú­jában figyelmeztetett a ja­maicai kormány ellen ké­szülő összeesküvésre. Mint mondotta, a külföldi és a hazai reakciós erők által kidolgozott puccsterv tartal­mazza a kormány „destabi- lizálását" célzó ismert lépé­seket és az ezzel járó nagy­szabású propaganda-kam­pány kibontakoztatását. A jamaicai miniszterelnök hangoztatta, hogy az ame­rikai titkosszolgálat irányít­ja a kampányt. A Győr megyei Állami Építőipari Vállalat dolgozói az utolsó simításokat végzik a Brnóban épülő Zetor mun­kásszálláson. Az elmúlt év augusztusában kezdték el a munkát, s az átadásra július 10-én kerül sor. Már a bel­ső munkálatokat végzik a győri építők Pozsonyban is, ahol diákszállót építenek. Hétién: 22-27 í&k Jövő vasárnap, július 13- án ünnepük meg országszer­te a. 30. vasutasnapot. Az öt vidéki vasútigazgatóságon központi ünnepségeket tar­tanak. Az országos vasutas- napi rendezvénysorozat jú­lius 11-én kezdődik a Nyu­gati pályaudvaron, ahol Ki­váló Vasutas és Kiváló Mun­káért kitüntetéseket adnak át az erre legérdemesebb MÁV-dolgozóknak. Július 12-én, délelőtt a Déli pálya­udvar előtt avatják fel az új vasúti tiszteket. (A 195 avatandóból 71 nő.) Az avatóünnepség után Szűcs Zoltán, a MÁV vezérigazga­tója díszebédet ad az új tiszteknek. Az ünnepségek képzőmű­vészeti eseményekkel egé­szülnek ki. A Déli pályaud­var utascsarnokában kiállí­tás nyílik fiatal vasutas al­kotók műveiből. A Vasuta­sok Szakszervezetének Köz­ponti Képzőművészeti Isko­láján (a Népszínház utcá­ban). rendezik meg a 30. Or­szágos Vasutas Képzőművé­szeti Kiállítást Javában tart a feldolgozá­si idény az ország 15 kon­zervgyárában. Amint az várható volt: a szokásosnál két héttel később indulha­tott meg a szezon, mivel a hűvös időjárás késleltette a növények fejlődését. A kon­zervipar nehéz helyzetét sú­lyosbítja az is, hogy kerté­szeti növények egész sora egyszerre érik be. Így a feldolgoznivaló dömpingsze­rűen kerül az üzemekbe. Dr. Biró Oszkár, a Kon­zervipari Vállalatok Tröszt­jének kereskedelmi > igazga­tója elmondta: az idén a gyárak 730 ezer tonna konzervet ké­szítenek — 6,2 száza­lékkal többet, mint egy évvel korábban. Tulajdonképpen már az eg­res feldolgozása befejező­dött. A tervezett 3500 ton­na egressel szemben 5900 tonnát vásároltak fel. So­ha ilyen későn még nem indult a zöldborsószezon. Hiszen csak a múlt héten kezdődhetek meg az átvétel. A betakarítást azóta is ne­hezíti a csapadékos időjárás. A tervezett 80 ezer tonna borsóból június végéig alig több mint 20 ezer tonnát tudtak felvásárolni. A sza­móca is vontatottan érkezik a gyárakba. Június végéig 420 tonnát dolgoztak fel. Ta­valy ilyenkor már 600 ton­és Tolna megyében készült el. További 11 ezer lakás­ban a befejező munká­latok folynak, ezeket a harmadik negyedévben vehetik majd birtokba lakóik. Sok helyen az építőipartól független körülmények aka­Sok évtizedes hagyomány, hogy július első vasárnapján világszerte seregszemlét tar­tanak, nemzetközi szövetke­zeti napot ünnepelnek a szö­vetkezetek. Az idén — az Országos Szövetkezeti Tanács döntése alapján — Miskolcon, a csanyiki Majális-parkban rendezték meg az 58. nem­nát.. A cseresznyetermés gyenge ebben az évben, ugyanez mondható el a meggyről is. Örvendetes viszont, hogy sárgabarackból .rekord­termés ígérkezik. A konzervgyárak három­szor annyit szeretnének fel­dolgozni, mint tavaly. Jú­lius második felében érkez­nek be — a számítások, sze­rint — az első uborka­szállítmányok. Még nem tud­ni, pillanatnyilag milyen szilva-, alma- és körteter­més lesz, annyi azonban bi­zonyosnak látszik, hogy jó közepes termésre van kilá­tás. m. g. 1. el. — Hosszabb távú tervek? — A hatodik ötéves terv­re vonatkozóan a legfonto­sabb feladat, hogy biztosít­suk a házgyárak kapacitásá­nak kihasználását. — FOLYTAT4S A 3. OLDALON — zetközi szövetkezeti nap or­szágos ünnepségeit. Kqpács Antal, az MSZMP KB tagja, osztályvezető, a KB szövet­kezetpolitikai munkabizott­ságának elnöke tartott ünne­pi megemlékezést. A nagygyűlés után gazdag kulturális és sportprogram kezdődött. Egymás után lép­tek színpadra Borsod megye legjobb szövetkezeti tánccso­portjai, énekkarai és együt­tesei. A sportműsorban nem­zetközi női és férfi kispá­lyás labdarúgó- és kézilabda- mérkőzések, a fiatalabb kor­osztály szórakoztatására pe­dig tréfás versenyek, vetél­kedők szerepeltek. Tüntetés Portugáliában LISSZABON: Szombaton Evorában a földreformöve­zet több ezer dolgozója bün­tetett amiatt, hogy a kisajá­tított földeket gyorsított ütemben adják vissza egy­kori tulajdonosaiknak. A tüntetők határozottan elítél­ték a csendőrségnek a tilta­kozó mezőgazdasági munká­sok ellen intézett legutóbbi támadásait. A mezőgazdasági munkások szakszervezetének szóvivő­je közölte, hogy jelenleg he­tente 10 ezer hektár földet adnak vissza a latifundiu­mok volt tulajdonosainak. Duna-parti vigasságok Gazdag program fogadta szombaton délután a Szent­endrére látogatókat. Júliusban minden hétvégén — kétnapos — Dvna-parti vigasságon, három színpadon tartanak mű­sort. Bohócok, bábosok, sportolók, népi, dzsessz- és rockegyüt- tesek, valamint színészek szórakoztatják a nagyérdeműt. A platánsor alatt megszámlálhatatlan az árusok serege, van minden, ami egy igazi vásárhoz kell. Volt mester, aki faze­kaskorongját is kivitte. Próbálkoztak elegen, de elkelt a segítség, hogy legyen is valami a „mű”-ből. (képünkön) (Apostol felv.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék