Hétfői Hírek, 1981. július-december (25. évfolyam, 27-52. szám)

1981-07-06 / 27. szám

Nyári ellenőrzés Találmány­mérleg Pillantás a kocsiba Egyetemi remények Reflektorok — évközeiből ö IBUSZ­kockák Eromiko varsói megbeszélései XXV. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM • ARA; 2,20 FORINT • 1981. JÜLIUS 6., HÉTFŐ VARSÓ. Andrej Gromiko, az SZKP KB Politikai Bi­zottságának tagja, szovjet kül­ügyminiszter, aki baráti láto­gatáson tartózkodik Varsóban, szombaton este találkozott a Lengyel Egyesült Munkáspárt KB Politikai Bizottságának és a LEMP Központi Bizottsága titkárságának tagjaival. Szombaton Andrej Gromi­ko megbeszéléseket folytatott Stanislaw Kaniával, a LEMP Központi Bizottságának első titkárával, Wojciech Jaruzels­ki hadseregtábornokkal, a LEMP KB Politikai Bizott­ságának tagjával, a lengyel Pályaudvar félidőben Új állomásformáció Kelenföldön Világítótornyok ;i vágáuyer lelett • Csőben a bányász • Vonatbújtató • Átadásprentier 1983-ban Évek óta ,.tart” a Kelenföldi pályaudvar rekonstrukciója. Mi történik a palán kok mögött? — Az 1,7 milliárdos jelen­tős áilami beruházás túlju­tott a félidőn — közölte Pintér István, a MÄVBER 2. sz. felügyelőséglének vezető­je. — Az eredeti program azonban némileg módosult. Nem épül meg például eb­ben az ötéves tervben az ál­lomás kör alakú utasforgal­mi csarnoka, amely az ide tervezett, de később megva­lósuló dél—nyugati metróvo­nal végállomásához kapcso­lódik majd. Munkálataink több helyszínen folynak A legnagyobb létesítmény, a pályaudvart átszgjő, egy­részt a vágányokhoz vezető, másrészt egyúttal a Kelen­földi és Őrmezői lakótelepet összekötő 200 méter hosszú aluljáró felehosszban már el­készült. (Tíz vágány alatt megépültek a betonalagút-£a- lak.) Hogy a majdani utas- forgalmat ne zavarják, ha­sonló — de kisebb alagút készül a csomagszállító tar­goncáknak is. A Rimaszom­bat utca vonalában lévő ré­gi aluljárót közműalagúttá alakítják át. Jelenleg ©gy ideiglenes felüljárón, a pá­lyaudvar felett közlekedhet­nek. Folyik a pályaudvar ha­talmas területének Őr­mező irányában történő kiszélesítése, a vágány- hálózat átépítése. Különösen a levelező tagozatra jelentkeztek sokan a Gyógy­pedagógiai Főiskolán. Érdekesség: sokan már egy diplomával a zsebükben várták a folyosón a felvételi bizottság „behí­vóját”. minisztertanács elnökével, és megbeszéléseket folytatott Józef Czyrek lengyel külügy­miniszterrel. Előrejelzés Sok lesz a napsütés Hétfőn 25 fok körül Általában kevés lesz a felhő, sok a napsütés a hát folyamán az Országos Me­teorológiai Szolgálat közép­távú előrejelző osztálya és az o.rvosmeteorológus sze- rint. Időnként azonban el­szórtan záporok is kialakul­hatnak. A hőmérséklet csúcsértékei az első napok­ban 22 és 27, később általá­ban 26 és 31 fok között ala­kulnak. Ilyenkor hosszúak a nap­palok, a napsütés időtarta­ma megközelítheti a 16 órát. Aki tehát huzamosan a sza­badban tartózkodik, igen sok napsütés éri. A közvet­len napsugárzásnak kitett felületek, testek, így az em­berek is nagyon erősen fel- hevülnek. E túlmelegedési szervezetünknek csak nagj» munka árán sikerül ellensú­lyoznia. Másik lehetséges nehézség: ha a kontinens déli tájairól érkező légtöme­gek nedvességtartalma ak­kora, hogy fülledtté és szin­te mindenki számára elvi­selhetetlenné válik az idő. „Ellenszer”: az árnyékos, gyenge légmozgásé helyeket keressük, mert egyedül ott tudjuk kissé lehűteni ma­gunké , Hétfőn 25 fok körül. 29 éves nagymama Carmen Ascelona, tízéves venezuelai kislány 2,6 kiló súlyú fiúgyermeknek adott életet. A császármetszéssel végzett szülést követően az anya és gyermeke állapota kielégítő. A nagymama, Car­men édesanyja 29 éves. (AFP) „Milyen csikósné lennek”? Mihalkó Zoltán kalaposmester portékáit nemcsak csodálták, vették is a turisták a hortobá­gyi parádén (Apcstol Péter felv.) 5 SEMMI-E A SEMMI? Nagy pa rádé Hortobágyon Világbajnokok és bojtár versenyzők Látványos programok Pénteken, szombaton és vasárnap Hortobágyon volt a világ közepe. A lovasna­pok meg a vásár. Miértek­kor? Dr. Angyal László, a Hortobágyi Idegenforgalmi Bizottság ügyvezető elnöke a mádi stadion előtt így magyarázza: — Két héttel korábban tartottuk eladdig, amíg Ve­res Péter bátyám meg nem rótt bennünket: „Hát, édes öcsém, minden jóravaló pásztor tudja, bogy július elején szárazabb az idő, mint június közepén!... A nagy író hamvai már régóta a földiben nyugod­nak, ám a lovasnapok idő­Demkráda — guatemalai módra 70 ezer gyilkosság Miközben az Egyesült Álla­mok felújította hadifelszerelé­sek Guatemalába való szállí­tását, azon fáradozik, hogy a hazai és nemzetközi közvéle­mény előtt szalonképessé te­gye egész Latin-Amerika egyik legvéresebb rémuralmi rend­szerét. Wernon Walters, a GIA volt igazgatóhelyettese, a múlt hónap elején titkos lá­Peking Folytatódik a harc MOSZKVA: A TASZSZ részletesen kommentálja a Kínai Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának VI. plé­numát. Az ott elfogadott ha­tározatról megállapítja, hogy abban tükröződik az az éles belső politikai harc, amely a határozat alaptételeinek kidol­gozását kísérte. A jelenlegi kínai vezetők, megőrizve a maoizmus na­cionalista, kispolgári voná­sait, továbbra is úgy tekin­tenek a maoizmusra, mint a párt és az állam ideológiájá­nak és politikájának alap­jára. — FOLYTATÁS A 2. OLDALON — togatást tett Guatemalában. Ezután ismeretessé vált, hogy az Egyesült Államok sürgősségi jelleggel 100 ka­tonai terepjárót és 50 kato­nai szállítójárművet küld a guatemalai hadseregnek. Jól értesült latin-amerikai körök szerint az ügylet a washingtoni kormány és a guatemalai katonai vezetők között létrejött titkos meg­állapodás negyedik tételét képezi. E megállapodás kere­tében az Egyesült Államok állítólag kötelezte magát ar­ra, hogy ha szükséges, kato­nai beavatkozással akadá­lyozza meg a guatemalai rendszer bukását. Huszonhét évvel azután, hogy amerikai támogatást élvező zsoldosok megdöntöt­ték Jacobo Arbanz haladó kormányát, a katonák ebben az országban 70 000 embert gyilkoltak meg. Ehhez a számhoz Romeo Lucas Gar­da tábornok, aki 1978-ban választási csalások révén ke­rült hatalomra, 8000 gyilkos­sággal „járult hozzá”. pontja szerencsésen válto­zott. No, ilyentájt is borul az ég — olykor esik is —, süt a nap és jár a szél... A német, osztrák, román és a hazai lovasokat ez mit sem zavarta. Meg azt az ötven-hatvan ezer embert sem, aki kül- és belhonból idelátogatott. Volt itt díj­ugratás, ménesvágta, fogat­hajtó verseny (a Bárdos— Fülöp—Finta) világbajno­kokkal, világattrakció az egyes- és hetesfogattal, (lő- csös szekerekkel) népi együttesek színpompás tán­caival, csikósbojtárok ver­senyévé parasztkórusok énekével. Aztán a látványos prog­ramok közben és után víg mulatás a csárdákban, a fo­gadóban, a pavilonok előtt. Mire e sorok megjelennek, teljes iesz a „zárókép”: a mádi stadionba nagy os- torpattegtatás közepette be­hajtják a ménest, megáll­nak középen, akár meg­annyi szobor... Nyílik az „ajtó” s porfelhőt vág 800 racka juh^ hegyes szarvaik az eget ■ kémlelik. Körbeveszik őket a foga­tok, s a piros ruhás lova­sok: ki is feledné ezt a csodálatos jelenetet!? — FOLYTATÁS A 3. OLDALON — POLGÁRI RIPULCS Új rendelet Július 1-én lépett életbe az Elnöki Tanács törvényerejű rendele te a polgári repülés újraszabályozására. A jogsza­bály a repülés biztonsága ér­dekébei minden légi jármű­re kiterjedően meghatározza a légkor használatát, kötele­zően előírja a légi járművek, a biztonsági felszerelések és berendezések előzetes típus- vizsgálatát és szigorú előírá­sokat iartalmaz a szaksze- mélyze: alkalmassági feltéte­leire. A korábbi 17 helyett 24 vá­gányra futhatnak majd be a szerelvények. Hét, egyen­ként 45 méter magas acél­torony is létesül, melynek lámpái — a Népstadionéhoz hasonlóan —, fényárral bo­rítják majd be a pályaudvar teljes területét. Különleges munkát végzett Kelenf öl dön. a Bányászati Aknamélyítő Vál­lalat: egy NSZK-beli West- falia-géppea 2—3 méteres mélységben keresztben át­fúrtak, s a furaton átprésel­tek egy 140 centiméter át­mérőjű csövet a pályaudvar alatt. A csőben mindössze egy bányász dolgozott: hol guggolva, hol ülve, hol pe­dig kúszva s egy kis csillé­be rakta a kitermelt föl­det. Levegőt tömlőn át ka­pott és a feje fölött szinte szünet nélkül robogtak a vonatok.,. Megkezdődtek a pályaud­vartól délre fekvő, két egy­mástól független vasúti fe­lüljáró fökkmmkálaitai. Alat­tuk bújik majd át az M7-es autópálya úgynevezett „egér- út’’-ja. A Budapestre vezető autópályaszakaszon előfor­duló balesetek, vagy torló­dások esetén ezen a 2x2 sá­vos útvonalon majd köny- nyehben lehet bejutni a fő­városba. A pályaudvartól és zakra már jő ütemben épül a Déli és a Ferencvárosi pálya­udvarok forgalmát elvá­lasztó „vonatbujtató”: ez lehetővé teszi, hogy a Pest felé haladó, s onnan jövő szerelvények alul, a Buda fe­lé, illetve onnan jövők pe­dig felül haladhatnak majd. Az első létesítmén veket 1983-ban adják át. (tőke)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék