Hétfői Hírek, 1982. július-december (26. évfolyam, 27-52. szám)

1982-07-05 / 27. szám

Repül a Ciklon! Egymillió kétszázezer lá­togatója volt az első félév­ben a Vidám Parknak. Ez valamivel kevesebb, mint az elmúlt évben volt. Érezteti hatását a kétnapos hétvége. Az iskolai szünet kezdetét azonban mostanság naptár nélkül is észrevették, mert egyik napról a másikra nőtt meg a forgalom. Szezonra minden játék megújult, a go-kartok új motort kaptak, a Ciklont megerősítették és újrafes­tették, a játékterembe új automatákat vettek. Mese­alakok, úrlények küzdenek a masinák színes képernyő­jén. Az alkalmazottak ma­guk között csak „ham-ham”- nak hívják a gépeket — a figurák eltűnésére célozva —, de (szerintünk) abban is lehet valami, ahogy „ham- ham” eszi a bedobott öt­forintost! A játékot csak el­kezdeni nehéz, folytatni an­nál könnyebb. Ezt bizonyít­ja: innen veszik el a leg­több gyerek; míg a papa ját­szik, a srác elkóborol. Hét­nyolc gyermeknek kell na­ponta megkeresni a szüleit a hangosbemondón. A másik népszerű játék a Ciklon, a viharos sebességgel száguldó kocsik utasainak száma több, mint a jó öreg hullámvasúié. Hiába, a tech­nika itt is győz. Mint az űrrakétánál is, ahol már magyar filmek is „kísérik” a rázódni vágyókat. Hétköznap 10—20-ig, szom­baton és vasárnap 10—21-ig tart nyitva a Park. S hogy érdemes kimenni a gyere kekkel: bizonyíthatja az a húszezer ember, aki most, vasárnap itt szórakozott. (a. p.) 28 millió példányban Új tankönyvek nyomdából • • Tanévkezdet augusztus 30-án ® Ötnapos oktatás • Megyedilésn is: nyék Csak a napokban kezdődött meg a vakáció, a művelődés- ügy irányító szervei azonban már a jövő tanév előkészületein dolgoznak. Az 1982/83-as tanítási esztendő tanévnyitó ünnep­ségeit az alsó és a középfokú nevelési-oktatási intézmények­ben augusztus 28—29-én tartják, az első tanítási nap pedig augusztus 30-a — hétfői nap — lesz. Az első félév 1983. ja­nuár 30-ig tart, a félévi értesítőket február 4-én kapják kéz­hez a tanulók. Jövőre az utolsó tanítási nap az általános is­kolákban és a középiskolák I—III. osztályaiban: június 17. A téli szünet első napja december 23., utolsó napja január 3. A tavaszi szünet április 5-től 9-ig tart. Május 15-én kezdődnek a gimná­ziumokban és a szakközép- iskolákban az írásbeli érett­ségik, a közös érettségi-fel­vételi írásbeliket pedig má­jus 23-tól tartják. Javában készülnek az új tanév könyvei is. A Tan- könyvkiadó Vállalat az idén is 1200 fajta tankönyvet je­lentet meg; többségük után­nyomás. 550 új könyv is sze­repel a programban, ezek közül 180 először lát napvilá­got. A könyvek nagy többsé­ge várhatóan elkészül tanév­kezdetre, néhány késéssel azonban számolni kell. Nyár végére várhatóan kikerül a nyomdából a régóta várt harmadik gimnáziumi iro­dalomkönyv. Átdolgozott és javított formában kapják kézhez az általános iskolai III. és IV. osztályos környe- «etismeretet. A negyedikes croszkönyv vadonatfriss új­donság: jelzi, hogy ősszel már a negyedikesek is nyel­vet tanulnak. Az ötödikesek részére újdonság lesz az ének-zene és a technikai is­meretek tankönyve. A gimnáziumok számára több új idegen nyelvi könyv készül. Megkezdődött — a nyolcéves kiadási program fontos részeként — a szak munkásképzés és a felnőtt oktatás új könyveinek ki­adása is. Óriási munkát keli végeznie a kiadásnak és ter­jesztésnek: a most sorra megjelenő könyvek összpél- dányszáma több mint 28 millió. Tizennégy nyomda szorgoskodik az előállításu­kon.. S mivel az ötnapos ta­nítási rend miatt az elmúlt éveknél korábbi a tanévkez­dés, fontos feladat, hogy augusztus elején-közepén már eljussanak rendeltetési helyükre az új tankönyvek. Nem érheti el célját az embargó Rendben beled a szovjet gázvezetékek építése — Telexjelentésünk — MOSZKVA. Egész oldalas összeállítást közölt az Izvesz­tyija a Szovjetunióban épülő hat- óriás gázvezeték építésé­ről. Az összeállításban egyet­len szó sem csík a Reagan ál­tal elrendelt újabb embargó- rendelkezésekről, amelyek megtiltották az amerikai cé­geknek és európai leányválla­latainak, sőt más európai cé­geknek is az amerikai licen- szeken alapuló berendezések szállítását a szovjet gázveze­tékek számára. Részletes beszámolót ol­vashatunk arról, hogy siker­rel próbálták ki a leningrádi „Nyevszkij Zavod” GTN—25 jelzésű, 25 ezer kilowatt ka­pacitású kompresszorberen- dezést, amelynek sorozat- gyártása rövidesen megindul, s az első három példány már szállításra kész. Ez a tí­pus váltja fel az eddigi 10 ezer kilowatt kapacitású be­rendezést, mégpedig úgy, hogy súlya nagyjából azonos a két és félszer kisebb kapa­citásúéval. Kevesebb építő- és s zerelőmunkát igényel üzembe helyezése, s kifeje­zetten a nagy átmérőjű csö­vekből készülő vezetékek üzemeltetésére hoztak létre. Egy másik riport az úgyne­vezett „exportvezeték”, a nyugat-szibériai Urengojtól Ungvárig haladó vezeték épí­téséről számol be, a harma­115 kilométeres sebességgel érkezett Orkánszerű szél a Pynáiifűlen Kidőlt fék, leszakadt vezetékek felelőtlen fürdemk — Késtek a vonatok A strandotokat, kiránduló­kat vasárnap a déli órákban az ország nyugati részén vi­haros erejű szél, zivatar, sőt .helyenként jégeső zavarta fedél alá. A Kisalföldön, Sopron környékén a széllö­kések óránkénti sebessége el­érte a 110—115 kilométert. Az orkánszerű szél fákat döntött ki, s megrongálta a villamos- és telefonvezetéke­ket. Több helyütt kárt tett a házak tetőzetében, és le­szaggatta a televíziós anten­nákat is. Rendkívül erős volt a vihar ereje a Fertő-tón, ahol az osztrák és a magyar oldalon egyaránt számos vi­torlás csónakot borított fel. A vihar Vas megyén is végig­vonult. Az erős szél derék­vastagságú fákat tört ketté, Rönök községnél a vasúti sí­nekre dőlt fák miatt két vo­nat csak jelentős késéssel folytathatta útját. A MÁV szombathelyi igazgatóságá­nak egész területén gondo­kat okozott a közlekedésben a szélvihar, több vonat ké­sett'. „Kisöpörte” a szélvihar a velencei-tavi strandolókat is. Alig egy óra alatt szinte tel­jesen elnéptelenedtek az üdü­lőtelepek, több száz gépkocsi indult útnak Székesfehérvár, illetve Budapest irányába, megteltek a vonatok is. Ve- lencefürdőnél egy vastag fa rádőlt a 70-es főközlekedési útra, amelyet a tűzoltók tá­volítottak el. A siófoki meteorológiai ob­szervatórium mérései szerint a tomboló szélvihar 12 óra 50 perckor érte el a Balatont. Annak ellenére, hogy piros jelzés volt érvényben, többen a vízben maradtak, gumi­matraccal, vitorlással, és több felelőtlen széllovast is a vízen talált a vihar. Men­tésükre úgyszólván a vihar­ral egy időben vízen volt va­lamennyi mentőhajó. A déli part fás és erdős részein a vihar több helyen, köztük Szántódpusztán tövestől té­pett ki fákat. Zavar keletke­zett a déli part több telepü­lésén az áramszolgáltatásban is. A kikötőkben veszteglő ví­zi járművek csak a kora esti órákban indulhattak el újra menetrend szerinti útjukra Emlékszoba Kálmán Imrének mmm „Ha ez így megy tovább, én valami retteneteset csinálok!” — jelentette ki ejry fiatalember, 1907-ben, sikertelen szimfo­nikus költeményei után. ,,De mit?” — kérdezték a szörnyül- ködő barátok. „Operettet fogok írni!” így kezdődött a Csár­dáskirálynő, a Marica grófnő, a Cirkuszhercegnő, A bajadér, A montmartrei ibolya szerzőjének világraszóló karrierje. Siófok most emlékszobával tiszteleg százéves szülöttének emléke előtt. A Beszédes József Múzeum kiállításán sze­mélyes tárgyait, az első színlapokat, s az ősbemutatók sze­replőinek fotóit láthatjuk (Apostol Péter felv.) dik a vezetéképítés különbö­ző szakaszain elért eredmé­nyekről. Az összkép viszont teljesen egyértelmű: a vezetéképítés az ameri­kai tilalom ellenére rendben, sőt a tervezett­nél gyorsabban halad, mégpedig nemcsak a Nyu- gat-Európába tartó export­vezetéken, hanem a többi ötön is, amelyek a Szovjet­unió más Ipari körzeteibe juttatják el a szibériai föld­gázt. Igaz, a vasárnapi lapok egy része egy másik összeállítást is közöl: a TASZSZ tudósítói több üzemből arról számol­nak be, miként szándékoz­nak a szovjet dolgozók pó­tolni az esetleges kieséseket, amelyeket az amerikai em­bargó okozhat — s egyúttal arról is képet adnak, hogy a szovjet közvélemény elítéli, értelmetlennek is tartja a Reagan-féle rendelkezéseket. Persze, a vezetéképítés kö­rüli nyugati vita azért két­ségkívül politikai kérdés a szovjet sajtó számára. A la­— folytatás A 2. OLDALON — Változékony idő A héten is változékony ma­rad időjárásunk. Eleinte több-, feié kell számítani záporra, zivatarra. Később csökken a felhőzet, és a több órás nap* sütés hatására a nappali fel- melegedés erősödik. A bét második felében átmenetileg megnövekszik nyugat felni a felhőzet, és ismétlődő zápo­rok, zivatarok várhatók. A legmagasabb nappali hőmér­séklet 22 és 27 fok között, a legalacsonyabb éjszakai hő­mérséklet 12 és 17 fok között várható. Orvosmeteorológiai szem- pontból mozgalmasnak ígér­kezik a hét. Előbb hideg­fronthatás, majd a hét má­sodik felében hideg- és me­legfront egyaránt várható. Csupán a hét közepén lesz egy-két nap zavartalan csen­des idő. A frontra érzékenyek jól teszik, ha ennek megfe­lelően tervezik programjai­kat, tevékenységüket, és eh­hez igazítják étrendjüket, pi­henésüket XXVI. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM ARA: 2,20 FORINT 1982. JÜLIUS 5., HÉTFŐ ;rssss/sssssssssssssssssssssssssssssssssss^ % I | Szanálás után | a gyárban 1 $ j’--------------------1 | Műholdról, j | parabolával | I I | Pereskedő nemzet I § . * s vagyunk! % is | Táblás házak, | Sztankayval 8 Vasutas i generációk | I--------------------1 ^ N | „Drótszamarak” | reneszánsza Hétfőn: 23—27 fok. mró or f. &Mssioni — wssssyssyyyLr/syyyyrssyxrssssyssssssssss*> Volán mögött mncs szabadság Több konfüktushelyzet - Túlterheltség: balesetveszély - Fontos a pihenés Lovas nemzetből lassan „lóerős nemzetté” válik a ma­gyar. A forgalom nyaranta a hétvégéken, a szabadságok idején ugrásszerűen növek­szik. Megjelennek az utakon az ún. „vasárnapi vezetők"; és alakulnak a „fekete hét­végék". (Az egyik júniusi ví- kenden például 126 sérüléses közúti közlekedési baleset történt, ebből 9 halálos kime­netelű és. 55 súlyos volt.) A vakáció is sokféle közlekedé­si veszély forrása. A veszélyek elkerülését szolgáló tapasztalatokból és tanácsokból gyűjtöttünk ősz- sze egy csokorra valót. Be- szélgetőoartnereink: dr. Váry László rendőr őrnagy, a Bu­dapesti Rendőr-főkapitányság baleseti osztályának vezetője, Orbán Sándor rendőr száza­dos a BM közlekedési osztá­lyának munkatársa, dr. Ná­dast Antal, az Igazságügyi Műszaki Szakértői Intézet közlekedési osztályának ve­zetője és dr. Dallos György főorvos, az OKBT orvosi bi­zottságának titkára. DR. VARY LASZLŐ: „Nyár? Több autó, nagyobb forgalom, sok tapasztalatlan vezető és sok-sok gyerek az utakon. Ilyenkor sokkal több konfliktushelyzettel kell szá­molnunk. Ebben az időszak­ban lezserebbé válnak a „pi­lóták”, kiengednek — szabad­ságon vannak — pedig ve­zetés közben nincs szabadság. Baleseti okok? Egy kevésbé ismert közülük: a papucs, az autót vezető nőknél pedig a tűsarkú cipő ugyanilyen ve­szélyforrás. A gyalogos átfut az úttesten, a papucs leesik — FOLYTATÁS A 6. OLDALON —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék