Hétfői Hírek, 1983. július-december (27. évfolyam, 27-52. szám)

1983-07-04 / 27. szám

Mérleg a csúcstalálkozó Helmut Kohl holnap utazik a szovjet fővárosba XXVII. ÉVFOLYAM, 27. SZÄM • ARA: 2,20 FORINT • 1983. JÚLIUS 4., HÉTFŐ Shultz utazása SANTA BARBARA: Rea­gan elnök szombaton reggel telefonon megbízta az ázsiai kőrútjának utolsó állomásán, Pakisztánban tartózkodó Shultz külügyminisztert, hogy utaz­zék a Közel-Keletre és tegyen erőfeszítéseket a libanoni hely­zet rendezéséire, az izraeli- libanoni megállapodás végre­hajtásának elérésére. Egyelőre nem közölték, hogy melyik közel-keleti országokba kell látogatnia. BONN: Helmut Kohl, a Német Szövetségi Köztársaság kancellárja, hétfőn délelőtt négynapos látogatásra a Szovjet­unióba utazik. Szerte a világon feszült várakozás előzi meg a szocialista világ nagyhatalmának és Nyugat-Európa legerő­sebb tőkés országának csúcstalálkozóját. — Telexjelentésünk — Ezért talán az első pillan­tásra meglepőnek tűnhet an­nak a kijelentésnek a meg- kockáztatása, hogy a moszk­vai tárgyalások eredményé­nek mérlege a találkozó után, várhatóan nem tér el lényegesen, a már a talál­kozó előtt megvonható mér­legtől. Egy — nem lebecsü­lendő — különbséggel: a személyes tárgyalásokon, mindenekelőtt Jurij Andro­pov és Helmut Kohl három találkozóján, mindkét fél „első kéz­ből” győződhet meg róla, hogy a másik fél politi­kai gyakorlata és propa­gandája között nincs nagy eltérés. A találkozó előtt megvon­ható mérleg első eleme: Moszkva nem könnyű tárgyalásokra — Telexjelentésünk — ' MOSZKVA: Helmut Kohl nyugatnémet szöVelségi kan­cellár és Hans-Dietrich Gen­scher alkancellár, külügymi­niszter látogatását nagy érdek­lődés előzi meg Moszkvában, mert bár az NSZK új kor­mányfője ez év januárjában Bonnban találkozott Andrej Gromiko szovjet külügymi­niszterrel, ez lesz az első leg­magasabb szintű kapcsolatfel­vétel a két ország között az új bonni kormánykoalíció ha­talomra jutása óta. A Szovjetunióban mindig hagy figyelmet szenteltek a Német Szövetségi Köztársa­sághoz, mint a tőkés világ egyik vezető hatalmához fű­ződő viszonynak, amely a hetvenes években, a keleti szerződések megkötése után egészében kedvezően alakult. Gyorsan fejlődtek a mindkét fél számára előnyös gazdasá­gi kapcsolatok, s az NSZK a Szovjetunió legjelentősebb tőkés ke­reskedelmi partnerévé vált, akit az összesített áruforgalom szempontjá­ból csupán öt szocialista ország előz meg a Szov­jetunióval kapcsolatot tartó országok listáján. Kiteljesedtek a politikai kap­csolatok is, rendszeressé vált a legfelsőbb szintű kapcso­lattartás. A szovjet—nyugat­német csúcstalálkozók min­dig jelentős eseményei vol­tak a nemzetközi életnek, s a két fél álláspontjában meg­levő minden különbség elle­nére elősegítették az enyhülési folyamatot, a kelet—nyugati kapcsola­tok javítását. A jelenlegi kiélezett, fe­szültségekkel terhes nemzet közi helyzetben tehát nyil­vánvaló, hogy a szerteágazó kapcsolatrendszernek ezek a politikai összetevői állnak majd a jövő heti moszkvai tárgyalások középpontjában. Mint a szovjet sajtónak a látogatást megelőző cikkei­ből, tudósításaiból kitűnik, komoly, nagy jelentőségű, de a meglevő nézeteltérések miatt nem könnyű tár­gyalásokra számítanak a szovjet fővárosban. A problémák gyökerét moszkvai megfigyelők abban látják, hogy a jelenlegi kor­— FOLYTATÁS A 2. OLDALON — alapvető — szinte kibékít­hetetlen — ellentét van a Szovjetunió és az NSZK kö­zött az európai közép-ható­távolságú fegyverek ügyé­ben. A Kohl-kormány felté­tel nélkül támogatja az új amerikai nukleáris fegyverek nyugat-euró­pai telepítését. Beleértve azt a 108 Per­shing—2 rakétát is, amely kizárólag az NSZK területé­re kerülne, s ámely nagy ta­lálati pontosságával és rend­kívül gyors (5—7 perces) „menetidejével” első csapás veszélyét, a stratégiai egyen­súly megingatását jelentené a szocialista országok szá­mára. A bonni vezetés egye­lőre hallani sem akar arról a jogos és lényegi szovjet követelésről, hogy a genfi tárgyalásokon vegyék figye­lembe a mintegy másfél száz francia és brit rakétát is. így a rakétakérdésben aligna lehet számítani köze­ledésre. A nyugatnémet keresz­tényliberális koalíció azon­ban csökkenteni szeretné a telepítéssel járó kocká­zatokat, s ezért általá­ban igyekszik jó szándé­kot mutatni. Ennek jegyében szorgalmaz­za majd Kohl Moszkvában is egy Andropov—Reagan csúcstalálkozó megtartását. Bonni kormánykörök abban is bíznak, hogy a rakétael­lentéteket sikerül enyhíteni Moszkvában az NDK-nak nyújtott egymilliárd márkás hitellel és a madridi konfe­rencián kibontakozó komp­romisszumot elősegítő, konst­ruktív nyugatnémet maga­tartással. A mérleg második eleme: mindkét fél érdekelt an­nak a gazdasági együtt­működésnek a folytatá­— FOLYTATÁS A 2. OLDALON — Félidejéhez érkezett az aratás az abonyi József Attila Mgtsz- ben. A hét vegére már a kenyérgabona felét a magtárakba vitték. Szolnok megyében egyébként naponta több ezer hek­tárról takarítják be a búzát. (Apostol Péter felv.) Hogyan vehetők meg az állami lakások? Egy személy, több ingatlan — Fizetés részletre is Üzlethelyiségek, panelos házak — És a tilalmi lista A Fővárosi Tanács elmúlt héten megtartott ülésén rendeletet alkotott az IKV-k kezelésében levő állami in­gatlanok eladásának feltételeiről. Az ingatlankezelő vál­lalatok kezelésében levő 423 631 budapesti állami bérla­kásból elvileg 344 ezer adható el, a tilalmak pedig mint­egy 60—65 ezer lakást érintenek, közülük 55 ezer az utóbbi tíz évben épült. Az egyéb központi és helyi kor­látozások további 15—20 ezei;, bérleményt érintenek. Az új jogszabállyal kap­csolatos kérdéseinkre dr. Kovács Ilona fővárosi főta­nácsos válaszol: • Egy személy megvásá­rolhat-e több.lakást is? — Igen, a hatályos jogsza­bályi rendelkezések nem zár­ják ki, hogy egy személy magának és 16. életévét be­töltött gyermekeinek is vá­sároljon lakást. A heten megnyílik az ország legnagyobb és legkorszerűbb ipari Vállalat Szabolcs utcai üzeme. Lada, Skoda, Polski nosoknak jelent majd gyorsabb szolgáltatást. autószervize, a IV. sz. Autó- és Trabant gépkocsi-tulajdo- Apostol Péter felv. • Hogyan történik a vé­telár kifizetése? — A bérlő maga döntheti élt részletre, vagy egy ősz- szegben kíván vásárolni. Az előbbi esetben a vételár 10 százalékát kell egy összegben kifizetnie, a többit, ha benn­lakó: 25 év, ha kívülálló: 15 év alatt kell megfizetnie. Különlegesen méltányos eset­ben (ezt a szociális körülmé­nyek indokolhatják) 30 év lehet a törlesztési idő. • Egy feltétel van: a havi részlet nem lehet kevesebb, mint a lakás­nak az adásvételi szer­ződés megkötésének idő­pontjában megállapított lakbére, az úgynevezett közölt lakbér. (Amit gyakorlatilag 1988-ban kell majd fizetni.) Aki vi­szont készpénzért vásárol, az a lp százalék feletti többlet­fizetés után 25 százalékos ár­engedményt kap. ® Még mindig vannak Bu­dapesten társbérletek. Mi történik akkor, ha az egyik fél megveszi az egész la­kást? — A tulajdonjog és a la­káshasználati jog két külön­böző dolog. Az immár tulaj­donossá vált fél, csak akkor veheti birtokba a másik lak­részt, ha az illetőnek megfe­lelő cserelakást biztosít. • Lehetséges-e, hogy va­laki „kinéz” magának egy lakást valahol, s mivel van rá pénze, vásárlójelöltként jelentkezik. Megveheti-e? — A jogszabály pontosan megfogalmazza, mikor lesz egy házingatlan eladó. (Természetesen, csak ha nem esik egyéb központi vagy helyi tilalom alá.) Akkor, ha a lakók 66 százaléka kéri ezt, a kerületi tanács végrehajtó bizottsága el­adásra kijelölheti. Ha viszont már a lakók 75 százaléka kéri, akkor csak rendkívül indokolt esetben tagadható meg az épület el­adásra való kijelölése. (Pél-, dául: olyan esetben, ha a házban levő lakások korsze­rűtlenek, és a korszerűsítés csak egyes lakások meg­szüntetésével oldható meg; ha a nagy lakásszámú épü­let még nem volt felújítva, és ez csak a födém cseréjé­vel, az elhasználódott veze­tékek teljes cseréjével, a la­kók átmeneti kiköltöztetésé­. — FOLYTATÁS A 3. OLDALON — Előrejelzés Tovább tart a meleg A következő héten folyta­tódik a változékony, nyári időjárás. Tartós csapadék nem valószínű, de az időn­ként megnövekvő felhőzet­ből záporokra, zivatarokra több alkalommal is számíta-1 ni lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23—28 fok között valószínű. Haj­nalban 12—16 fok közötti hőmérséklet várható. Hétfőn: 25—30 fok. | Bútorok hibákkal | Salytóhihák |Ennek is | és garanciával f miniben f lőttek f ^ V 4 ^ Pótmérkőzés következik Búzamezőn I Hippokratész óta: psoriasis Medve a koncerten Hatvanhat dühös ember

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék