Hétfői Hírek, 1984. január-június (28. évfolyam, 1-26. szám)

1984-01-02 / 1. szám

Losonczi Pál újévi köszöntője Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, i Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke újév alkalmábó köszöntőt mondott, amelyet vasárnap közvetített a rádió. A kö szöntő így hangzott: — Az új esztendő küszöbén, amikor jókívánságokkal kö szöntjük egymást, szokásunkhoz híven megállunk egy pillanat ra, hogy visszatekintsünk az elmúlt esztendőre. Röviden össze Jogialva elmondhatjuk, hogy a kedvezőtlenebb körülményei közepette is sikerült fö céljainkat elérni. Súlyos, mondhatni válságos nemzetközi helyzetben éltül át az óesztendő utolsó hónapjait. Aggódtunk a világ békéjéért A békéért, amely boldogulásunk alapfeltétele volt, és lesz a jö vőben is. Lehetőségeinkhez mérten a békés egymás mellett élé elveinek gyakorlati megvalósítására törekedtünk. A bonyolul tabb helyzetben is józan mértéktartással, a realitásokat figye lembe véve éltünk és dolgoztunk politikai, társadalmi, gazda sági céljaink megvalósításáért. Minden fórumon és minden al halommal szót emeltünk a világot nyugtalanító nézeteltérése', békés rendezéséért, az eltérő társadalmi rendszerű országol kölcsönösen előnyös, gyümölcsöző együttműködéséért. Napjainkban még időszerűbb az a fő politikai törekvé •ünk, hogy belső építőmunkánkhoz biztosítsuk a békés nem zetközi feltételeket. Ez a cél vezet bennünket a mind intenzí vebb külpolitikai kapcsolatokban, ez szülte az elhatározási hogy az ENSZ-közgyűlést is használjuk fel állhatatos törekvé seink kinyilvánítására. Józan, mértéktartó álláspontunk kifej tése ft világot megosztó fő kérdésekben jó fogadtatásban része sült az ENSZ-közgyűlés résztvevői körében; Jóleső érzéssel ta pasztalhattuk, hogy az enyhülésért, a vitás kérdések tárgyald sok útján történő megoldásáért vívott harcunk mind nagyobl egyetértésre és támogatásra talál a világ számos országában A feszültségekkel terhes világban kapcsolatainkat nemcsal megőriztük, hanem azokat tovább szélesítettük. Belső helyze tünk szilárdsága, építőmunkánk sikerei, következetes, elvi ala pokon folytatott külpolitikánk mind nagyobb elismerést szer zett hazánknak a szocialista közösségen túl a más társadalm berendezkedésű országokban is. Eltökélt hívei vagyunk a kelet—nyugati párbeszédnek minden jószándékú közeledésnek. A békés egymás mellett élé sen nem csupán egy háború nélküli állapotot értünk, hanem : kölcsönösen előnyös, széles körű együttműködést is a világ va lamennyi országával és népével. Elismert nemzetközi tevékeny ségünk alapja szocialista társadalmi rendszerünk. Tagjai va gyünk a Varsói Szerződésnek és a KGST-nek. Az ebből fakadi szövetségest baráti elkötelezettségeinket mindig és mindenüt híven képviseljük a legcsekélyebb elvi engedmény nélkül. Sző vetségi viszonyunkból származó biztonságunkat nem áldozzu! fel pillanatnyi előnyökért. Ez népünk alapvető érdekével é egyetértésével is találkozik. Ma különösen nagy szükség van a Varsói Szerződés or­szágai töretlen erejére, szilárd, megbonthatatlan egységére Hiszen napjainkban újabb amerikai rakétákat telepítene! Ny ugat-Európában és az imperializmus az erőfölény megszer­zésével szeretné akaratát a világra kényszeríteni. Jövőnk é: szocialista vívmányaink védelmében nem hagyhatjuk válás: nélkül ezt a kihívást. Bármilyen nehéz megpróbáltatást jelen ez számunkra, nem engedhetjük meg, hogy bárki is az erő­fölény birtokában kényszerítse ránk akaratát. A két világrendszer között kialakult erőviszonyok követ­keztében Európában közel négy évtizede béke van. A katona erőegyensúly, a kölcsönös biztonság, a fegyverzetek alacso­nyabb szintjén is jól szolgálná a béke fenntartását. A Szov­jetunió és a Varsói Szerződés többi tagállama az utóbbi év- t zedekben nemzetközi fórumokon és közvetlen úton számta­lan javaslattal próbálta megállítani az esztelen fegyverkezés: hajszát. Nekünk semmilyen érdekünk nem fűződik a fegyver­kezés növeléséhez. Sosem voltunk kezdeményezők az új fegy­verek gyártásában és elterjesztésében. Történelmi tény, hogj mindig ellenfeleink kezdeményezték az új tömegpusztító fegy­verek elterjesztését, és nekünk nem volt más választásunk ránt létrehozni a katonai erők egyensúlyát. Most sem tehe­tünk mást, ezt kívánja saját érdekünk, de az egész emberiség békés jövőjéért érzett felelősségünk is. Belső helyzetünket a gondok ellenére is a bizakodás, a szocialista nemzeti egység kiteljesedése jellemzi. Politikai, gazdasági és társadalmi eredményeinknek is köszönhető hogy nemzetközi szerepléseinket széles körű elismerés kíséri A kedvezőtlen külső körülmények, a növekvő világpolitikai feszültség, az immár egy évtizede tartó világgazdasági válság következtében gondjaink nem csökkentek. Versenyképességünk növelésére tett erőfeszítéseink nem kis eredményt hoztak, mégsem voltak arányban a külpiaco­kon romló feltételekkel. Gondjainkat ráadásul növelte a me­zőgazdaságot sújtó aszálykár és a tőkés exportunkat nehezítő számos objektív és adminisztratív akadály is. Népgazdaságunk erejéről, népünk életrevalóságáról tanús­kodik az a tény, hogy a rendkívüli nagy próbatétellel sike­resen megbirkóztunk. Gazdaságunk jól működik, megőriztük fizetőképességünket. Az alapvető fogyasztási cikkekből az áru­ellátás kiegyensúlyozott az ismert aszálykárok ellenére is. További^ erőfeszítéseket tettünk gazdaságunk belső szer­kezetének korszerűsítésére, hogy jobban meg tudjunk felelni a külső piacokon kialakult követelményeknek, de nem kisebb mértékben a hazai fogyasztók igényeinek is. Nem kis feladatok voltak ezek. Reálisan nézve, 1984. sem lesz könnyebb. Céljaink elérése érdekében a termelőmunka és az irányítás területén is nagyobb feladatokkal kell szá­molnunk. A mennyiségi növekedés helyett a minőségi köve­telmények kerültek előtérbe már több esztendeje. A tervtel­jesítés fő mutatója a gazdaságosság lett. Terjed a munka eredményeihez igazodó elosztás gyakorlata. A nehezebb idők­ben is figyelmet fordítunk a szociális juttatások megvédésére, a legjobban rászorulók anyagi helyzetének javítására. E nehéz időkben topább mélyült az a szocialista nemzeti egység, amely az utóbbi évtizedekben kovácsolódott össze. Vi- kgnézetre való tekintet nélkül is egységesek vagyunk a béke megvédésének, a szocialista társadalom építésének kérdésé­ben. Egyemberként féltjük és minden eszközzel védjük vív­mányainkat és mindent elkövetünk azért, hogy a nehezebb körülmények között is megőrizzük azokat. Nagy nemzeti célunk szolgálatában folytatjuk a szocia­lizmus építését, politikai, társadalmi, gazdasági rendünk de­mokratikus fejlesztését. Dolgunk nem lesz kevés és nem lesz könnyű 1984-ben sem. A jól bevált politika folytatása, szo­cialista nemzeti egységbe tömörült népünk tehetsége, tenni- akarása, kemény munkája, küzdelme — szövetségeseinkkel, a testvéri népek összefogott erejével együtt — további boldogu­lásunk biztos záloga. Az új esztendő első napján pártunk Központi Bizottsága, az Elnöki Tanács és a kormány nevében ebben a jó remény­ben kívánok valamennyiüknek, egész magyar népünknek, minden barátunknak békés, boldog, eredményekben gazdag Új esztendőt. XXVIII. ÉVF-, 1. SZÄM ft ARA: 2,20 FORINT e 1984. JANUÁR 2. HÉTFŐ Enyhe marad az idő HÉTFŐN: 5-10 FOK Az év első érájában született Závorl Zolika; Budapesten 6 kap­ta az Állami Biztosító 40 ezer forintos kötvényét. — Diák és szülő figyelmé­be ajánlom a dátumokat: az eddiginél korábbi jelentke­zési határidőket szabott mag a minisztérium — mondotta Bőhm János. — Március 1-ig kell visszajuttatniuk a diá­koknak a kitöltött lapokat az iskolákjukba, onnan pe­dig március 15-ig kiolt eljut­niuk az iratoknak az egye­temeikre és főiskolákra. (Ko­rábban március 10., illetve 30. volt a határidő...) Az esiti-levelező oktatásnál a végső határidő minden in­tézményben március 30. A jelentkezéshez két nyom­tatvány — a „Jelentkezési lap” és a „Jelentkezési adat­lap” — kell, mindkettő szá­mítógépes feldolgozásra al­kalmas. Szükséges a koráb­ban érettségizetteknél eredeti iskolai bizonyítvány, erkölcsi bizonyítvány és alikaimassá- gi orvosi igazolvány, továbbá munkáltatói javaslat. Az idén érettségizőket a tanárok iga­zítják el. Január 15-től Kerül az üz­letekbe a tudnivalókat rész­letesen ismertető Felvételi Tájékoztató. Bőhm János, aki az egyik szerkesztő is, megjegyzi: bővebb az eddi­gieknél s nagyobb a példány­száma. Amit forgatásához jó tudni: a tavaly életbelépett 120 pontos felvételi rendszer szellemében mérlegeljenek a családok: mire érdemes — mire célszerű jelentkezni? Több szak, kar eleve meg­közelíthetetlen a középisko­lából hozott maximális — legalább 55-60 — pont nél­kül! Ahhoz pedig, hogy or­vosi, állatorvosi karra vagy a bölcsészkarok egyik-másik szakára, illetve a BME épí- — FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON — Elsejével életbe léptek Lottó­nyeremények Á Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint az 52. játékhéten öttalál-atos szelvény nem volt. A lottó­nyeremények a nyeremény- illeték levonása után a kö­vetkezők : négytalátos szel­vénye 45 fogadónak volt, liyereményük egyenként 199 425 forint. Három talá­lata 5316 fogadónak volt, nyereményük egyenként 814 forint. A két tál álatos szel­vények száma 175 433 darab, ezekre egyenként 30 forintot fizetnek. Oév­bűcsúztató a fővárosban a lef fontosabbakból Január elsejével több új jogszabály, rendelet lépett ha­tályba. Az állampolgárokat leginkább érintő változásokból adunk közre egy csokorra valót. Néhány tucat iparvállalat áttér a 40 órás munkahétre. A többi az előírt feltételek teljesítése után az év folya­mán csökkentheti munka­idejét. Egy másik miniszter- tanácsi határozat értelmében március 5-től az államigaz­gatási és az igazságszolgálta­tási dolgozóknál is bevezetik a csökkentett idejű munka­hetet. Lényegesen leegyszerűsö­dik a lakcímbejelentés: az eddigi mintegy száz rovat he­lyett csak tízet kell kitölteni. Az új űrlap egyetlen szel­vényből áll. Kevesebb lesz a bejelentkezéssel kapcsolatos utánjárás is: az új lakcímet és az előző megszűnését egy helyen, a lakóhely szerint il­letékes tanácsnál kell beje­lenteni. (Az ideiglenes lak­címet a jövőben csak akkor kell közölni, ha valaki 30 napnál hosszabb ideig tar­tózkodik valahol.) Januártól alkalmazhatók az új bérnomenklatúrák: a vállalatok anyagi le­hetőségeik függvényében már lényegesen emelhe­tik kiemelkedő teljesít­ményt nyújtó dolgozóik bérét. Az eddigi három helyett négy komfortfokozatba sorolták a SZOT-üdülőket. Az üdülés térítési díja differenciáltan, átlagosan 24 százalékkal emelkedik. Változatlan ma­rad a gyermek- és a kisba- bás üdültetés térítési díja. Családos beutalás esetén to­vábbra is ingyenes a harma­dik és minden további gyer­mek üdültetése, a szakmun­— FOLYTATÁS A 6. OLDALON — (Apostol felv.) Bodrogi „bőven bedobja” \ j! Mi lesz veled, | időjárás? Válás után | terápia Notesz­lapok I \\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^ 2 Vy Fakanál- faluban V, Magyar expedíció | a Kilimandzsárón f 2 \\\\\\\\\\V \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^ Előzetes f ’84 Perre viszik a mulasztást f \V<VXXXXXXV^^XXXVvV^NXX>XNN\XX>>XV^ V. Fortélya: a tűzrakás 2 VXXXXX> \\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX> ^ Sport t Le(g)számoltunk f Hamarosan kapható a tájékoztató Módosuló határidők • Pontminimusn és átirányítás Már beszerezhetők a felvételi jelentkezési lapok; január 3-tól pedig orvosi alkalmassági vizsgálatra várja a felvételizni óhajtó fiúkat és leányokat Budapesten a Kertész utcai pálya­alkalmassági rendelő, vidéken a kijelölt orvosi intézmények. Ezzel megkezdődik a nyári egyetemi felvételik sokféle előké­szítő munkálata. Mintegy 35 ezer jelentkezővel számolhatnak ebben a tanévben Í3 a majdani felvételi bizottságok, Bőhm Jánossal, a Művelődési Minisztérium egyetemi és főiskolai fő­osztályának főmunkatársával beszélgettünk a felvételi vizsgák­kal összefüggő teendőkről, tanácsokról — cs néhány jövőbeli váltn7á<!ríil is.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék