Hetilap, 1848. január-április (4. évfolyam, 1-33. szám)

1848-01-04 / 1. szám

1. Pest, kedden HETILAP. jan. 4.1848. \ íf ­ENCYCLOPEDICUS TARTALMÚ FOLYÓIRAT KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÖZGAZDÁSZAIRA, MŰIPARRA ÉS KERESKEDÉSRE. Előfizethetni az Iparegyesülel szállásán a szerkesztőség hivatalában (Újvilág utcza Tlkey-ház2-ik emelet) vidéken pedig minden pos­tahivatalnál félévre helyben 4, postán 5 ezüst forintiával. Egész évre kétszer annyival.— Megjelenik a Hetilap minden kedden és pénteken leg­alább egyegy tömött ivén. Ha tárgyböség kivánandja iy2 sőt két ivén is.— Iktatmányi dij : egyszeri hirdetésnek minden petit hasábsoráért 3 kr., kétszeri hirdetés minden petit hasábsoráért 5 kr., háromszori hirdetés minden petit hasábsoráért 6 kr. e.p. ELŐFIZETÉSI HIRDETÉS. Midőn a t. olvasó közönséget az előfizetésre tisztelettel felszólítjuk, jelentjük egyszersmind, hogy a Hetilap előfizetési dija az eddigi marad; — ugyan is félévre postán 5 ft, helyben boríték nélkül 4 ft pp. A megrendeléseket azért kérjük ki idején, hogy a nyomtatási intézkedések t. előfizetőink kényelmével; és saját kárunk nélkül történhessenek. A Hetilap szerkesztősége. Ujvilág-utcza Ilkeyház 635. sz. 2-dik emelet. Tartalom: Boldog uj esztendőt az iparegyesületnek. — Nyílt levél a szerkesztőséghez utólag a szabad kereskedés ügyében. Lichtenstein József — Oroszország ipari állása. — Az állattenyésztés állapota gr. Festetics Tassiló uradalmaiban. — Büúapesti mozgalmak­— Vasút — Gabona-ár. — Status-papirosok és részvé­nyek kelete. Boldog; uj esztendőt az iparegyesiiletnek! Remények és aggodalmak méhe te, uj esztendő, ha fogsz e jót, ha fogsz e ártalmat szülni közügyeinknek! ? Ki tudná, ha bár csak háromszáz hatvanhat napra ter­jedő tartamodra is, megjósolni a jövendőt ? ! Mi nem tudjuk. De minek is tudnók. Kedvesek nekünk és szüksége­sek mind reményeink, mind aggodalmaink. Bizonytalanok azok, és ezek iránt, ha félni nem, dem bizni sem feledünk, — bizonyosak amazokról, veszitenők a várakozást, melly menyország, — bizonyosak ezekről, reménytelenséget arat­nánk, melly a pokol Nem, mi nem adjuk sem reményeinket sem aggodal­makat ! Reményeink kedvet gyujtandanak, s lángra fogják ezt lobbantani , hogy a buzgóság hevével törjünk czéljaink után; — aggodalmaink, kebleink lángzó melegének tem­peratorokat fognak adni az óvatosságban, — vagy szitói lesznek hamvadozó hevünknek a vesztés fenyegetései közben. És az idő, mellybe az uj év belenyit, kiváltképen al­kalmas arra, hogy az emberi cselekvés, erély és okosság, e két ösztönét munkásságra idézze föl bennünk. Együtt van az országgyűlés, mellynek intézkedéseitől függ, annyi sóvár óhajtások teljesülete, s ezek között az iparegyesületnek országos megalapítása , — megalapítása, mellyen pénzzel és lekintélylyel istápolva, emelkedjék anyagi jóllétünknek egy szinto’ly tevékeny, munkaképes, mint ered­ményes tényezője! Van e, lehet e ehhez reménységünk? Ha az ifjonti arany-álmak révedezésein túl a számiló férfi kor reményeit bíráljuk, e kérdés: van e remény ? e másikba olvad át: van e érdem, s mikép méltányoltatik ez? Hosszú volna, s alig történhetnék a szerénység bán- talma nélkül, hogy itt tüzetesen fölsorozzuk az iparegyesü­let eszközléseit, mikkel eddig a közpártfogást kiérdemelni törekvék. Különben is e lapok figyelmes olvasói előtt isme­retesek azok épen úgy, mint elöltünk. Azért mi nem ve- endjük át a római consul-canditatusok szerepét, nem öl- tendünk magunkra koldus-zubbonyt, s nem kunyorálandunk közpiaczon cortes-szavazatokat. — Nincs erre egyesüle­tünknek szüksége. — Van nekünk hathatós szószólónk, ki teljesen fölfogva hivatásunk nagyságát, helyeselve eddigi intézkedéseink mind sorát, mind kivitelét, meleg szózatával bizonyára képes ki- víni számunkra a méltánylatot, melly valósitandja, uj évi ajándékul valósitandja, javunkra nyilvánított kivánatát. E szószólónk nekünk a múlt országgyűlésnek kerü­leti kereskedelmi választmánya, s kivánata, mellyet újévi kívánatul fogadunk el, következő: „Az iparegyesület czélja hasznos ismereteket terjesz­teni a nép minden osztályaiban , különösen pedig a müipa- ros néposztályt-ismeretekben részesíteni. E czélt az egyesület a hasznos ismeretek egész köré­ből szerkezendö munkák s folyóiratok, a természeti és ma- thematikai tudományokból mind a központon, mind fiókegye­sületek eszközléséből a vidékeken is tartandó felolvasások, mesterinasok számára felállítandó rendes iskolák, a műipar egész mezejéről öszveszerzendö szerszám- és mintagyüjte-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék