História 2009

2009 / 9-10. szám - FIGYELŐ - MOLNÁR ANTAL: Reformáció a hódolt Magyarországon : A törökök és a vallási sokszínűség - A reformáció kronológiája, 1514-1648

Szolnok mezőváros látképe. Színezett rézkarc, 1617 1552. december 1. A beregi egyházme­gye lelkészei Beregszászon zsinatot tar­tottak, amelyen Kálmáncsehi hatására helvét szellemű tételeket fogadtak el. Ez az első ismert „református” zsinat Magyarországon. 15521. Ferdinánd magyar és cseh király, bátyja, V. Károly helytartójaként meg­köti az evangélikus rendekkel a passaui szerződést. Ez a kérdés végleges rende­zéséig engedélyezi vallásuk szabad gya­korlását. 1553 Szervét Mihály spanyol származá­sú antitrinitárius teológus, orvos titok­ban kiadja Christianismi Restitutio című értekezésgyűjteményét, amelyben Kálvin tanait cáfolva tagadja a Szenthá­romság tanát. Kálvin kezdeményezésé­re letartóztatják és Genfben mint eret­neket megégetik. 1554. március 13. A Szatmár megyei Óváriban a környékbeli lutheránus lel­készek zsinatot tartanak. Elhatározzák a püspöki és esperesi hivatal felállítá­sát, és a zsinaton elnöklő Tordai De­metert püspökükké választják. Ez az első biztosan ismert püspökválasztó zsinat. 1554 Angliában I. Mária királynő (1553— 1558) visszavonatja a parlamenttel a szerzetesrendek feloszlatásán kívül az angol reformáció valamennyi törvényét és eretneküldözésbe kezd. Uralkodása alatt az angol reformáció mintegy 300 hívét égetik meg. 1555. szeptember 25. I. Ferdinánd ma­gyar és cseh király mint birodalmi hely­tartó a német evangélikus rendekkel megköti az augsburgi vallásbékét. A Német-római Birodalomban az evangé­likus vallás egyenrangú lesz a katolikus­sal, a tartományurak és a városok vá­laszthatnak a két vallás között, alattva­lóiknak pedig uruk hitét kell követniük (cuius regio eius religio = akié a föld, azé a vallás). 1556 John Knox skót reformátor (1505-1572), a reformáció kálvini irányú képviselője lefordítja angolra a Bibliát. 1557. február Az erdélyi három protes­táns püspökség (az erdélyi szászok, er­délyi magyarok és partiumi magyarok püspöksége) megalakulása, az erdélyi magyarok püspöke a lutheri elveket kö­vető Dávid Ferenc lesz. 1557. szeptember A váradi és az erdélyi egyházkerület szatmári részének helvét hitelveket követő lelkészei Kálmáncse- hit fogadták el püspöküknek, ezzel meg­alakult a tiszántúli református egyház- kerület előzménye. 1558 I. Mária halála után utóda, féltest­vére, I. Erzsébet (1558-1603) leállítja az elődje által megindított eretneküldözé­seket és 1559-ben újjáéleszti az Act of Supremacyt (1534). 1559 Az első francia nemzeti zsinaton, Párizsban a protestánsok közzéteszik hitvallásukat és egyházuk szabályzatát. A Bourbon és Chatillon családok át­ban pedig részben a dunántúli egyházke­rület püspöke gyakorolt joghatóságot. A református egyházszervezet püspökei a katolikus egyház hagyományát folytatva rendes püspöki joghatóságot gyakorol­tak az egyházkerületük felett: látogatták az egyházközségeket, zsinatra hívták a lelkészeket, a zsinat határozatai minden­kire kötelezőek voltak, őrködtek a fe­gyelmi és tanbeli tisztaságon. A magyar evangélikusok a török terü- letekről szinte teljesen kiszorultak, kevés képviselőjükkel a dunántúli, illetve az észak-alföldi peremvidékeken találko­zunk. A református egyházszervezet meg­szilárdulását 1569-től kezdve új ellen­felek, az antitrinitáriusok (a későbbi unitáriusok) zavarták meg. (Az antitri­nitárius eszmék Itáliában és Lengyel­országban jelentek meg először, hirdetői nem fogadták el Jézus Krisz­tus isteni mivoltát, ezért tagadták a Szentháromságot. Legismertebb képvi­selőjük Szervét Mihály.*) Az Erdélyben komoly fejedelmi tá­mogatással működő irányzat képviselői sikereik hatására, különösen az 1569- ben lezajlott váradi hitvita után megcé­lozták a hódoltsági magyarság áttéríté- sét, és Basilius István vezetésével 1569 őszén a Partium és a Dél-Alföld mező­városaiba indultak. Az elkötelezett missziós küldetéstudattal és kiváló vita­készséggel rendelkező antitrinitárius prédikátorok komoly veszélyt jelentettek a református egyháznak. Meggyőző, sokszor provokatív fellépésüknek köszönhetően sok hívet szereztek ma­guknak. A legerősebb közösségeik a Felnőttkeresztelés egy antitrinitárius közösségben. Német kézirat-illusztráció, 1600 körül 10 OSZK

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék