História 2012

2012 / 1. szám - ELŐADÁSOK A TÖRTÉNETTUDOMÁNY MŰHELYEIBŐL - NÓGRÁDI ÁRPÁD: Birtokforgalom az Árpádok utolsó századában

SZENTGYORGYI ES BAZINEGROFOK BIRTOKAI ^►Jókő Korlátkő-\__ T\ #Vittenc Dejtefcs ©iPöstycn Részletesen lásd az előző oldal térképén! Miklós telek a Szentpó «V, Szentmi klós ) O cL Detrekő* ^ Váralj ó(X Szentvid KislévSrd Szomolánv O Malacka Vöröskő jl l’ii.nT 1 ^Dubov. O Mngy n rfaltA-Csii tó LáboV^__ T Hochstätten (S)N AGYSZOMBAT Modoi Lozornó ZohorQ Borosty Stomfao Mászt o Szered! Grünaup Bazin Uradalmi központ I Birtokok (§) Város O Mezőváros Kővár ° Falu--------Megyehatár-S z'entgyörgy vCsek-lesz Dévény P \KifSly.fal POZS.ONY. [berhardl ^P,ru£ Püspöki Köpcsény Csütörtök Misé írd ~\OTorcs_ Polzneusldl Újfalu \ Pándorf JahmdorT igyházgelle > O Szerdahely KűrtQ ,-ulas '—^ o Nezsider* Bezenve Hegyeshalom o J Óvári Szolnok ’finestmark O o' Mosom a--!- „ ■Kdctoáít-' Lehndorf íRuszt Szentpéter ^Szentiván Lebeny ©GYŐR A Szentgyörgyi és Bazini grófok birtokszerzeményei, 1300-1543 [Esettanulmány] A z ország hatalmi-politikai elitjébe II. András által beemelt Hontpázmány nembeli Szentgyörgyiek fennma­radását a 14. század elején Szentgyörgyi Ábrahám két kiskorú fia, Péter és Sebes biztosította, akik váraikkal az osztrák her­ceg hatalma alá húzódva vészelték át Csát Máté uralmát. A testvérek javaikat előbb közösen igazgatták, 1343-ban azon­ban birtokosztályra léptek, és ezzel a család végérvényesen két ágra szakadt. Szentgyörgy vára és uradalma Péter, míg Bazin vára és a hozzá tartozó falvak Sebes kizárólagos birto­kává lettek. Ettől kezdve utódaikat is többnyire Szentgyörgyi, illetve Bazini néven emlegették. Péter dédunokája, Szent­györgyi László főkincstartó 1439 elején bekövetkezett halálá­val a család (idősebb) szentgyörgyi ága kihalt és összes birto­kuk Sebes utódai - Bazin György pohárnokmester és a még gyermekkorú Bazini Imre - kezébe ment át, akik ezt követő­en 1446-ban újra felosztották a kisebb birtokokat nem szá­mítva ekkor már négy uradalomból álló öröklött családi va­gyont. (Bazini György második házasságával szerzett óvári és vöröskői uradalmak nem estek osztály alá.) Az osztozkodás során Szentgyörgy vára Bazini Györgyé és fiaié lett (ifjabb szentgyörgyi ág), ettől kezdve ők elvileg „csak” Szentgyörgyiek voltak, ennek ellenére mindenhol Szentgyörgyi és Bazini gró­fokként szerepeltek, jóllehet Bazin ezután soha többé nem lett az övék. A család második fénykora ezekben az években indul. Albert trónra léptétől gyors egymásutánban szerzik uradalmaikat, jól házasodnak, és Bazini György, valamint idősebb fiai a zavaros időkben elsőrangú katonáknak bi­zonyulnak. Két évtized alatt az ország vezető családjai közé emelkednek. Ha­talmuk csúcsán 9 vár, 2 kastély és mint­egy 100 falu alkotta a család birtokva- gyonát. György mindhárom fia erdélyi vajda lett, a két idősebb, János és Zsig- mond Mátyás (1458-1490) alatt, a fivé­reinél majd egy generációval fiatalabb Péter pedig hosszú éveken át egyszerre volt vajda és országbíró a Jagellók (1490-1526) idején. A birtokszerzések dátumai: 1302 - Ba- csamir (Grünau), a család egyik familiá­risától birtokcserével; 1306 körül - a ro­kon Hontpázmány nembeli Cseklésziek kihalásával azok csallóközi birtokainak, köztük Csütörtökhelynek és Bekének a megszerzése; 1302-1425 között - a Ba- zinnal határos földek megszerzése: a há­rom Monar, Suslan, valamint kisebb vár­jobbágyi birtokok, megszerzésük jogcí­me ismeretlen, de valószínűleg vétel; 1378 előtt - Felistái, a birtoklás jogcíme nem ismert; 1382/1393 - Csanak, Sárfő, Csataj, Kesző, Nyárasd, Felistái: előbb I. Lajostól Szentgyörgyi Tamás kétszeri bajorországi követségének költségeként 1784 aranyforintért zálogba, majd 1393-tól Zsigmondtól királyi adomány; 1390 - Borostyánkői uradalom, királyi adomány; 1394 - Királykürt, királyi birtok­csere; 1397-1403 - Királyfalva, Nagyszarva, Magyar: részben királyi adomány Ostrowski Jarochna, Bazini (II.) György po­zsonyi ispán felesége és fiai részére, részben birtokvétel Ost­rowski Györgytől 900 aranyforintért; 1410 - Ruszt mezővá­ros, szerzés házassággal (Hédervári Klára kezével); 1412 előtt - Gocnód, osztály alá eső öröklött birtok; 1417 - Vedrőd, ki­rályi adomány; 1421 - Nagylég, királyi adomány, 1435 - Elő- patony és Terling, királyi adomány; 1438 - Alsószeli, királyi adomány; 1439 -Detrekői uradalom, királyi adomány; 1441 - Az óvári és a vöröskői uradalmak megszerzése, házassággal és királyi hozzájárulással (Wolfurt Pál özvegye, Judit troppaui hercegnő kezével szerzi meg Bazini [III.] György visegrádi kapitány, pohárnokmester); 1461 körül - Dévényi uradalom, zálog/vétel és foglalás katonai erővel, majd 1462 és 1468 kirá­lyi jóváhagyás; 1463 - Köpcsényi uradalom, foglalás katonai erővel valószínűleg zálog címén, utóbb királyi jóváhagyás. (A térkép a család nyugat-magyarországi törzsbirtokait összegzi. Az egyes birtokokon ülő településeket, kisebb telepeket és alló- diumszeríí önálló kúriákat azonban nem sorolja fel, ahogy a Szentgyörgyiek magyar és osztrák zálogbirtokait és az ország más részeiben szerzett, általában rövid ideig birtokolt javait sem. A keretezett rész az Árpád-kori birtoktörzset jelöli.) N. A. A 15. SZAZAD VÉGÉN Nagymegyer 30

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék