Hivatalos Közlöny, 1942 (50. évfolyam, 1-24.szám)

1942-01-15 / 2. szám

26 HIVATALOS KÖZLÖNY 50. ÉVF. SZEMÉLYI HÍREK. Államtitkári cím adományozása. Magyarország Kormányzója a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter előter­jesztésére Velics Lajos miniszteri osztály­főnöknek az államtitkári címet adomá­nyozni méltóztatott. (1942. évi január hó 5. napja.) M. kir. kormányi'őtanácsosi cím adományozása. Magyarország Kormányzója a m. kii', miniszterelnök előterjesztésére Láng József­nek, a Magyar Szénsavértékesítő R.-T. és a Favorit Szénsavgyár R.-T. vezérigazga­tójának a magyar sport fejlesztése erdeké­ben kifejtett munkássága elismeréseid a magyar királyi kormányfőtanácsosi címet méltóztatott adományozni. (1941. évi december hó 30. napján.) Eg'yctemi rendkívüli tanári cím adományozása. Magyarország Kormányzója a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-előter­jesztésére dr. Ková,ts István budapesti m. kii', bábaképzőintézeti tanárnak, pécsi Ma­gyar Királyi Erzsébet tudományegyetemi magántanárnak a tudományos szakiroda­lom művelése és az orvosképzés terén szer­zett érdemei elismeréséül az egyetemi rend­kívüli tanári címet adományozni méltóz­tatott. (1941. évi november hó 5. napja.) Magyarország Kormányzója a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter előter­jesztésére dr. vitéz Szathmáry Zoltánnak, a budapesti m. kir. bába képző-intézet igaz­gató tanárának, budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter tudományegyetemi magán­tanárnak a tudományos szakirodalom mű­velése és az orvosképzés terén szerzett érdemei. elismeréséül az egyetemi rendkí­vüli tanári címet adományózni méltózta­tott. (1941. évi december hó 31. napja,) Kinevezés, cíin- és jellegadoinányozás. Magyarország Kormányzója a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter előter­jesztésére dr. Bernáth Géza és dr. Herte­lendy Jenő miniszteri osztályfőnöki cím­mel és jelleggel felruházott miniszteri ta­nácsosokat, valamint dr. Balassa István Bruno miniszteri osztályfőnöki címmel fel­ruházott tankerületi királyi főigazgatót miniszteri osztályfőnökökké, dr. Szuko­váthy Imre egészségügyi főtanácsost, a Ma­gyar Királyi Testnevelési Főiskola igaz­gatóját, dr. Neubauer Konstantin főiskolai nyilvános rendes tanári címmel felruhá­zott tanügyi főtanácsost, dr. Molnár Andor, dr. Huszka János, dr. Szőke Zoltán és dr. Simon László miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri osztály­tanácsosokat miniszteri tanácsosokká, dr. Takács Menyhért, dr. Budai Rezső, dr. Kubinszky Lajos, dr. Palkovics Pál és dr. Moravek Endre miniszteri osztálytanácsosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri titkárokat miniszteri osztálytanácsosokká kinevezni, dr. Jeszenszky Sándor minisz­teri tanácsosnak a miniszteri osztályfőnöki címet és jelleget, dr. Kreitl Géza, Ottó László, dr. Say Géza és dr. Paikert Géza miniszteri osztálytanácsosoknak a minisz­teri tanácsosi címet, dr. Salamon János, dr. Ignácz László, dr. Emődy István, dr. Bráskóczy Mihály, dr. Vratarics György, dr. Farkas László és dr. Beöreöndy János miniszteri titkároknak a miniszteri osztály­tanácsosi címet és jelleget, dr. Szentpétery Imre és dr. Révy Kornél miniszteri segéd­titkároknak a miniszteri titkári címet és jelleget adományozni méltóztatott; a királyi közalapítványi fogalmazási t isztviselők egyesített létszámában: dr. Petrovay Zoltán közalapítványi királyi ügyigazgatót a bírói IV. fizetési csoportba, Lásztóffy Ernő közalapítványi igazgatói címmel és jelleggel felruházott közalapít­ványi főerdőtanácsost királyi közalapít­ványi igazgatóvá az -V. fizetési osztályba, dr. Farbaky Zoltán közalapítványi királyi főügyészi címmel felruházott közalapít­ványi főügyészi helyettest a bírói III. fize­tési csoportba közalapítványi királyi fő­ügyésszé, dr. vitéz Abaffy Gyula közalapít­ványi királyi főügyészi helyettesi címmel felruházott közalapítványi királyi ügyészt közalapítványi királyi főügyészi helyet­tessé a bírói II. fizetési csoportba, Leicht Ottó közalapítványi főerdőtanácsosi cím­mel és jelleggel felruházott közalapítványi erdőtanacsost és Mérey Andor közalapít­ványi erdőtanácsost királyi közalapítványi főerdőtanácsosokká a VI. fizetési osztályba,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék