Honderü, 1843. július-december (1. évfolyam, 2/1-26. szám)

1843-10-21 / 16. szám

; 514 ELŐFIZETÉSI FÖLHÍVÁS A SZIVÁRVÁNYRA. Időrövidség miatt a tűzkárosult miskolcziak’ fölsegélésére Emich G. könyvárus úrral kiadni Ígért albumunk eddig meg nem jelenhet­vén, szerencsésnek érzem magam’ tudtul adhatni a tisztelt olvasóközön­ségnek, miszerint nevezett album’ szerkesztését befejezvén, az legsii- keresb intézkedések’ következtében jövő' pesti novemberi vá­sárra okvetlen me gj elenendi k. Örömmel említhetni egy­szersmind, hogy az emberbaráti czél’ kivitelére szépirodalmunk’ több legnevesbjei járulván, az album igen kedves s gazdag tartalommal kí­nálkozik élvezetet szerezni azon lelkeseknek, kik pártolásuk által szíve­sen törlik le embertársaik’ szemeiből az Ínség’ könyét. Fölhívásomhoz képest czélszerűnek tartom egyszersmind tartalmát is soraimba fűzni. A közlött programm’ szellemében a szerkesztőn kívül kötetlen beszédet adtak: Gaal, Nagylgnácz, Pilta Mihál — Miskolcz’ vésznap­jának eleven .színezetű rajzával — Remellay G. és Vachotlm- re; lantos költeményi részét alkották: Beöthy Zs., Császár, Lau- ka, Lakner, Lisznyay, Liszy V., —1— Ida, N e y, P á- jer, Petőfi Sándor, p ö n ö g e i K is P á 1, Sa m ar ja y K á r ol, Sujánszky, Tárkányi, Tompa, Jámbor Pál, Vachot Sándor, VajdaPéter és Vidor Emil, — régibb költőink’né- hányai, s a fiatal lyrai erő’ majd minden föltünőbbjei; kikhez járul több jeles epigrammiró is. Megjelenendik az album kettős veimen, arany vágással vastag préselt papirboritékban, s előfizetési ára a mintegy 14—15 ívre ter­jedendő ízletes könyvnek csak 1 ft 40 kr. pengőben. Előfizetés’ elfoga­dására tisztelettel s egész bizodalommal kéretnek meg, minden megyék alispáni hivatalai, mellyeknek nyílt térök lesz megyei közgyűlésen járul­ni a czél’ megközelítésére, s ezeken kívül : Debreczenben Pé- czely Jósef, Gömörm egyében Széplaky Lajos, K a s s á n Klestinsz- kv László, Komáromban Beöthy Zsigmond, Losonczon Farkas Káról, Miskolczon Nagy Gedeon és Pilta Mihál, P est en casinoi pénztárnok: Antal Mihál, Fényes Elek és’(Nyáry Pál, Posonban Sze­mere Bertalan, Záborszky Alajos és Lisznyay Kálmán, Bécsben Ja- szay Pál, s E r d’ély ben b. Kemény Zsigmond s Méhes Soma urak; nemkülönben elfogadja az előfizetést alulirt szerkesztő, s kiadó Emich Gusztáv könyvárus ur budai és pesti boltjában. Az előfizetési ívek be-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék