Honismeret, 1994 (22. évfolyam)

1994 / 4. szám - KRÓNIKA - Búcsú Göndöcs László (Vígh Károly)

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA j Az Abafly család levéltára, 1247­1515 + Danes család levéltára, 1232­1515 + A Hanvay család levéltára, 1216-1525. (Szerk. Borsa Iván) (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráski­adványok) Bp., Akad. K., 1993. 240 old. Áldozó Tamás: A pápai hírlapirodalom kezdetei: 1873-1882. (Jókai filzetek 9.) Pápa, 1993. 58 old. Angyel Miklós: Udvard múltja és jele­ne. Pozsony. Madách Kiadó, 1993. 109 old. Bánkúti Imre: Iratok Mára maros vár­megye történetéhez 1703-1711. (Új Törté­nelmi Tár 3 ) Akadémiai Kiadó, Budapest 306 old. Bari Károly: Az üvegestemplom. Ci­gány népmesék. (Folklór és etnografla 77.) Debrecen, 1994. 340 old. Bél Mátyás levelezése. Bp., Balassi K., 1993. 686 old. Benedek Elek: Magyarok története. Debrecen, Alföldi nyomda, 1994. 212 old. Bronzkori magyar Írásbeliség. (Szerk.: Varga Géza) (írástörténeti tanul­mányok) Bp., 1993. Szerzői kiadás 213 old. Csáky Károly: Isten házai és szolgái. Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 1993. 158 old. Cseh Károly: Téltakarító (Hívogató füzetek 6.) Nyíregyháza, 1993. 60 old. Csemer Géza: Habiszti (Cigányok éle­te-étele) Almanach. Szerzői kiadás 1994, 309 old. Cservenyák László: Nyírcsaholy. Életmód és kultúra egy nemzetiségi eredetű közösségben. (Folklór és etnográ­fia 75) Debrecen, 1993. 276 old. Dánlellsz Endre: Arany János a szalontai iskolában. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiadása. Budapest, 1992. 100 old. + 5 old. táblázat Dánlellsz Endre: Nagyszalonta refor­mátus temploma. A nagyszalontai Ref. Egyházközösség kiadványa. Nagyvárad, 1992. 224 old. Dánlellsz Endre: Nagyszalonta jeles szülöttei. (Tizennégy kiváló személy rövid életrajza és fényképe) A Békés Megyei Levéltár kiadványa, Gyula, 1993. 68 old. Dánlellsz Endre: Szalontai séták. Ba rangolás múltban és jelenben. Szerzői kiadás. Literátor Könyvkiadó, Nagyvárad, 1993. 156 old. + 24 old. fénykép Dánlellsz Endre: A Szepességtől Szalontáig. Egy kisiparos család három nemzedéke. Literátor Könyvkiadó, Nagy­várad, 1993. 250 old. Dánlellsz Endre: „Szülőföldem, Szalonta..." Tanulmányok, esszék Arany János köréből. (Az Arany János Múzeum monográjiája 9.) Nagykőrös, 1992. 264 old. + 16 old. fényképdokumentum Dlósförgepatony. (Vál.: Koncsol László) Pozsony, Madách Kiadó, 1993. 257 old. Dobosy László: Templomok a ma­gyarországi Gömörben (Gömör néprajza XVII.) Debrecen, 1993. 172 old. Drávaszögi rovátkák. (Szerk.: Lábadi Károly) Horvátországi Magyarok Demok­ratikus Közössége, Eszék, 1993. 101 old. Egri történelmi évkönyv. História Nostrae Alapítvány, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola. Eger, 1994. 287 old „... egymásrautaltság hazánkban a XVIII. században..." Az 1992. és az 1993. 107

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék