Honismeret, 2001 (29. évfolyam)

2001 / 4. szám - KRÓNIKA - A hajdúböszörményi Népzenebarátok Klubja (Molnár György)

Tamási Judit (szerk.): Oszlopokat emeltünk, hogy beszéljék a múltakat. NKÖM és OmvH. Bp. 2000. 274 old. - Mentényi Klára, F. - Benkhard Lilla, B.: Kőszeg: Chernel-ház: A műemléképület törté­netéről és helyreállításáról; mentényi Klára, F. ­László Csaba - Samu Viktória: Uraiűjfalu. Szent­ivánfai római katolikus templom; Meze y Alice, D.: Ják: a bencés apátsági templom műemléki együtte­se - Múzeumi kiállítóhely az Apáti házban; Valter Ilona: Balogunyom: Nagyunyomi római katolikus templom. 10 éves a csíkszeredai József Attila Általános Iskola (1990-2000). Csíkszereda, 2001. 84 old. - A tartalomból: Fekete Krisztina, Gergely Izabella, Dénes Katalin: "...élénk színfolt emlékeink térképén"; Borbáth Erzsébet: „...újra megszülettem magyar­nak..." A moldvai csángó gyermekek magyar nyelvi alapképzésének tapasztalatai 1990 és 2000 között a József Attila Általános Iskolában; Toronyi Általános Iskola jubileumi évkönyve. Szerk.: Csöke Árpádné. Kiadja az. Iskola. Szombat­hely. 2000. 91 old. - 125 éves az iskola. Tóth Boldizsámé: Pacsirtadal. Vallomások egy tanyai iskoláról. Szerk.: Dr. Örsi Julianna. Kiadja az. Alföld Kutatásáért Alapítvány. Kisújszállás. 1998. 176 old. Tóth Boldizsárné: A pacsirta újra szól. Szerk.: dr. Őrsi Julianna. Kiadja az Alföldkutatásért Alapít­vány. Kisújszállás. 2000. 208 old. - A mezőtúri ta­nyavilág iskoláiról. Tóth János: Szentpéterfa. Egy nemzetiségi tele­pülés szociológiai és történeti képe. Kisebbségkuta­tás Itöni/wfc.Lucidus Kiadó. Bp. 2000.190 old.' Ujváry Zoltán: Kis folklórtörténet IV. Néprajz Egyetemi Hallgatóknak 23. Szerk.: Bartha Elek. Kiadja a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Tanszék. Debrecen, 2001. 156 old. - Gaal György; Majláth János; Mednyánszky Alajits; Szvorényi lózsef: Magyar proverbiumok Gaal György: Sprüchwörterbuch in sech sprachen, deutsch, englisch, latéin, italienisch, französisch und ungarisch Wien, 1830) c. kötetéből. Három mese Majláth János: Magyar regék, mondák és nép­mesék (Pest, 1864) c. kötetéből; Két monda Mednyánszky Alajos köteteiből. Varga Géza: Mítoszok őre, Velemér. Barangolás az Őrség művészeti és történeti emlékei között. írástörténeti tanulmányok. Kiadja az írástörténeti Kutató Intézet. Bp. 2000.16 old. A Vasi-Hegyhát: kalauz turistáknak és termé­szetbarátoknak. Szerk.: Boda lászló és Orbán Ró­bert. Szombathely, 2000. 184 old. Vasi Szemle. A Vas Megyei Közgyűlés Tudo­mányos és Kulturális Folyóirata. Kiadja Vas Me­gye Közgyűlése. Szombathely, 2001. 2. 131-256. old. - Brenner Vilmos: Koronás urának hű szolgája volt csupán-Lehár Antal ezredes élete és működé­se 1918-1929 között; Göncz l/iszló: Muravidék, 1919 (Aproletárdiktatúra időszaka a Mura mentén és a vidék elcsatolása); Tóth Péter: Egy elfeledett nyugat-dunántúli akadémikus (Adalékok Vass Lástzló pályaképéhez); Sylvester Lajos: „Fogadott", vagy igazi ősünk-e Sylvester János; Molnár Judit: Petőfi-kultusz Ostffyasszonyfán; Szilágyi István: A nagypénteki mosakodás kereszténysége; Herényi István: Bulcsu horka; Dénes lózsef: 1 lozzászólás I le­rényi István írásához; Széli Kálmán: Történelmi ál­lomások, jelzőkövek. Vasi Szemle. A Vas Megyei Közgyűlés Tudomá­nyos és Kulturális Folyóirata. Kiadja Vas Megye Közgyűlése. Szombathely, 21X11.3.259-384. old. -A tartalomból: Palkovits István: Gondolatok a ver­senyképesség körül - Vas megye gazdaságáról; Csapó Tamás: A falvak helyzete Vas megyében; Ba­logh jánosné Horváth Terézia: Pünkösdi lófuttatás Csepregen a XIX. század első felében; Nagy Zoltán: Körmendi agyagpipák; Brenner Vilmos: Közép-Fu­rópa barokk világa; Tóth Zsuzsanna: Az osztrák patrónus Magyarországon. Vaskeresztes a millenniumig. Sajtó alá rendez­te Kölnlkuti Katalin. Kiadja Vaskeresztes község Német Települési Kisebbségi Önkormányzata. 2000. 313 old. Vas megyei levéltári füzetek 9. Előadások Vas megye történetéről 111. Szerk.: Tilcsik György. Kiad­ja a Megyei Levéltár. Szombathely. 2000. 472 old. ­Bajzik Zsolt: Az Elhagyott Javak Kormánybiztossá­gának működése Vas megyében 1945-től 1948-ig; U. ö.: A Vasvármegyei I lonvédegylet története; Bariska István: Pénzintézetek és társadalmi környe­zetük a XIX. századi kőszegen; U. ö.: Vas megye városai a XV-XV1. században; Benczik Gyula: „Mi­dőn rajtunk volt az Isten ostora..."- az 1710/1711. évi pestisjárvány Vas megyében; Dominkovits Pé­ter: A nemesség hitelviszonyai a XV1U. századi Vas megyében; Feiszt György: Közigazgatási tisztségvi­selők és a gazdasági elit Vas megyében a század­fordulón; Gaál Ferenc: Az évszázad árvize Vas me­gyében 1965-ben; Hermann Róbert: A 44. és a 45. honvédzászlóaljak története; Hudi József: Nemes­magasi község önkormányzata a reformkorban; Katona Attila: „A csend helyreállítása" - Vas vár­megye megszállása 1849 januárban; Kóla Péter: Áru- és pénzhitel Körmenden a reformkorban; U. ó'.: Káptalani megyei, városi jegyzők a XV1-XVI1. századi Szombathelyen; U. ó'.: Királyválasztás: egyéni, családi, nemzeti érdek a középkorban; U. <)'.: Tűzvészek és tűzoltalom a kora-újkori Szom­bathelyen; Mayer lászló: Egy szombathelyi keres­kedő - Stadler Károly - pénzbefektetései a század­118

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék