Katonaorvosi Szemle, 1954 (6. évfolyam, 2-12. szám)

1954-02-01 / 2. szám

A szerzők figyelmébe! 1. A beküldött közleményeket a lap egyik oldalára, ritkított sorokkal, géppel kell leírni, baloldalt 3—1 cm-es szélt hagyva. 2. A kéziratokat a szerző gondosan nézze át, a hibákat javítsa ki, sa­játkezűig írja alá és tüntesse fel postai cimét (telefonszámát). Az in­tézet pk-a, vagy az elöljáró szak­mai pk. a kéziratot ellenjegyzi és ezzel a közlésre való felterjesztés­hez hozzájárul. X írjunk röviden, tömören, világo­san, magyarosan. Kerüljük a feles leges ismétléseket, igyekezzünk minél kevesebb idegen kifejezést használni. A közlemény a 10 gé pelt oldal terjedelmet ne haladja meg. A közlemény végén a szerző adjon pontokba foglalt összefogla­lást és jelölje meg a felhasznált irodalmat. 4. A szerzők a közlemények megírá­sakor tartsák szem előtt az éber­séget és a katonai titoktartás sza­bályait. 5. a katonaorvosok egyéb folyóira­toknak szánt orvosi közleményeit is kizárólag a „Katonaorvosi Szemle“ szerkesztősége továbbít­hatja. Kéziratok a szerkesztőségi titkárnak (Sántha András dr. o. őrgy.) küldendők a szerkesztőség címén. 6. A szerkesztőség fenntartja jogát a közlemények rövidítésére, kiigazí­tására. 7. Kéziratokat nem érzünk meg. 8. A szerzők tartsák be fenti szabá­lyokat, ellenkező esetben köziemé, nyűket nem fogadja el A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG f------------------------------------------------------------------------^ KAT01A0RV0SISZEMLE SZERKESZTI A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG. Felelős szerkesztő: URAT GYULA dr. orvosalezredes. Szerkesztőség: , Budapest, XIII, Róbert Károly-krt. 44, Honvéd Közp. Kórház, I. sz. pavilion Telefon: 205—030. Kiadja a Honvéd Kiadó Intézet, Budapest, VI, Sztálin-út 2. Lapengedély száma: 9031/1948. T. M. ☆ Előfizetési ár egy évre intézményeknek 120 Ft, magánszemélyeknek 60 Ft ☆ Vörös Csillag Nyomda, Budapest. Felelős: Poroszka L.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék