Honvédségi Közlöny a Magyar Honvédség számára, 1945 (72. évfolyam, 1-26. szám)

1945-10-01 / 18. szám

170 1«, szÁmu HouveUsegi Kítelöay 1945 október 1. Elbocsátás. Elbocsátom a honvédség kötelékéből a honvédség ről szóló 1939:11. t.c. 19. §. (3) bekezdés értelmé­ben, a hadkötelezettségének megszűntével Babrovszky Miksa tart. főhadnagyot. (1880. Besz­terce — Müller Terézia) (Rendelet száma: 28.268/eln. szü.—1945. szep­tember 13-án.) Elbocsái'.om a honvédség kötelékéből a hon­védségről szóló 1938:11. t.-c. 19. §. (3) bekezdés értelmében, a hadkötelezettségének megszűntével. dr. Langsch József tartalékos hadnagyot (1878. Berki — Matavovszky Mária). (Rendelet száma: 33.698/eln. szü. - 1945. évi szeptember hó 19-én.) Szolgálat oukívftli viszonyba való helyezés Falussy Gusztáv (1922. Burgyán Margit) ht. hdgy-t 1945. évi október hó l.-ével sajáit) kérelmére szolgálatonkívüli viszonyba he­lyezem. (Rendelet száma: 38.579/eln. szü. — 1945. évi ' szeptember hó 20-án.) Rákosi Béla (1922. Budapest _ Walser Etelka ht. hdgy-t 1945. évi október hó l.-ével: sa.ját kérelmére szolgálatonkívüli viszonyba he­lyezem. (Rendelet száma: 38.378/eln. szü. — 1945. évi szeptember hó 20-án.) Dr. Jakab László (1913. Budapest — Páris Vilma) ht. orvos-századost 1945. évi október hó l.-ével: saját kérelmére szolgálatonkívüli viszonyba he­lyezem. (Rendelet száma: 32.730/eln. szü. — 1945. évi szeptember hó 20-án.) Dr. Korányi László ht. orvos-főhadnagyot saját kérelmére 1945. évi szeptember hó 1-ével szol gálatonkívüli viszonyba helyezem. (Rendelet száma: 37.318/eln. szü.—1945. szép tember hó 20-án.) Kaposi István (1920. VI1/4. — Nagy Anna) ht. repülőszertári hadnagyot saját kérelmére 1945. évi szeptember hó 15-ikével szolgálatonkívüli viszonyba helyezem. (Rendelet száma: 34.880/eln. szü. — 1945. évi szeptember hó 14-én.) Mattyasovszky Tamás (1917. Szalai Margit) ht. főhadnagyot saját kérelmére 1945. évi október hó 1-ével szolgálatonkívüli viszonyba helyezem. - Rendelet száma: 37.724/ ein. szü.—1945. szep­tember 18-án.) Helyesbítés Balogh Iván (1903. Nagyvárad — Hollán Zsófia) ht. gt. őrnagyi rángjál, indokolit előterjesz tésére 1945 április 10-ről (1930-as sorolási év­folyamról) 1945. április l-re (1928-as sorolási évfolyamra) helyesbíteni. (Rendelet száma: 31,316/eln. szü.—1945. évi szeptember hó 11-én.) lvövözés. Az a parancsnokság, melynek állományában Dr. Sipos Lajos állítólagos tartalékos hadnagy szolgálaitot teljesít vagy nyilvántartásba fel van véve, haladéktalanul közölje nevezetjt adatait á H. M. állandó igazoló bizottság titkárságával Budapest, V. Markó-utca 12. sz. Nemleges jelentést nem kell felterjeszteni. (Rendelet száma: 4.353/ig. biz. — 1945. évi szeptember hó 17-én.) Értesítés. HÁBORÚS BŰNÖSÖK KÖZIGAZGATÁSI ÜTŐN VALÖ LEFOKOZÄSA ÉS A HONVÉDSÉG KŐTE­LEKÉBŐL VALÓ KICSAPÄSA Tájékozásul közlöm, hogy a 667/1945. .M. E. - számú rendelet 1. §-a alapján alább megnevezette­ket, mint háborús bűnösöket közigazgatási úton lefokoztam és a honvédség kötelékéből kicsaptam. 1945. évi június hó 19-én: 1. Werth Henrich vezérezredest, 2. Bartha Károly vezérezredest, 3. Szombathelyi Ferenc vezérezredest, 4. Beregfy Károly vezérezredest, 5. Major Jenő altábornagyot, 6. Heszlényi József altábornagyot. 7. Juszthy Emil altábornagyot, 8. Jány Gusztáv vezérezredest, 9. Béldy Alajos altábornagyot, 10. Hindy Iván vezérőrnagyot, 11. Hellenbronth Vilmos vezérőrnagyot, 12. Porzezinszky György vk. alezredest, 13. Prónay Pál ezredest, 14. Farkas Ferenc altábornagyot, 15. Sáska Elemér vk. ezredest, 16. Szávay Sándor vk. ezredest, 17. Vámos Gáspár testőr tisztviselőt s 18. Nádas Lajos vk. ezredest, 19. Bán Mihály vk. ezredest, 20. Kozár Elemér vk. ezredest, 21. Pesthy Endre vk. alezredest, « 22. Mészáros István alezredest, 23. Kovács Ferenc vk. századost, 24. Kapitánffy Albin vk. őrnagyot, 25. gróf Festetics Bennó testőr századost. 26. Pálffy Sándor testőr századost, 27. Rácz Jenő vezérezredest, 28. László Dezső altábornagyot. 29. Deák Ferenc vk. ezredest, 30. Barabás Emil altábornagyot. 31. Zách Emil vezérezredest, 32. Görgey Vince századost, 33. Marjay Frigyes tart. főhadnagyot, 34. Feketehalmi Czeydner Ferenc altábornagyot. 35. Grassy József vezérőrnagyot. 36. Deák László ezredest, 37. Gaál Lajos csendőr alezredest, 38 Zöldi Márton csendőr őrnagyot, 39. Korompay Gusztáv folyamőr főhadnagyot. 40. Dr. Radó Endre csendőr századost, 41. Dr. Dominich Vilmos hadbíró-őrnagyot; 42. Magyarossy Sándor altábornagyot.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék