Honvédségi Közlöny a Magyar Honvédség számára, 1948 (75. évfolyam, 1-36. szám)

1948-01-10 / 1. szám

1 1. számú Honvédségi Közlöny 1948. január 10. .2) A betegek kórházbautalása orvosi javas­latra a csapatok, illetve intéz-tek parancsnoksága; útján történik. A legénységi állományú egyéneket mindenkor élelmezési jeggyel és részi.tes áttekintési jegyzék­kel kell átadn'i a honvéd kórháznak, il'ttve gyen­géjfcedőháznak. Baleset vagy sürgőéi szükség esetén honvéd kórházba kerü'.t legénység fenti okmányait az eü intézet kéri b; az illetékes paraincsnokságtól. Hivatásos honvéd egyéneket és azok igényjogo­sult hozzátartozóit szolgáúai.lii jeggyel kell beutalni honvéd eü. íntézetba. Az igényjogosultságot az ille. tékes gh- a szolg. jegyen igazoni tartozik-Kórházba utalhatók súlyosabb természetű, huzamosabb szo'gálatképtslenségge'l járó betegség­ben szenvedő betegek, továbbá szakorvosi kezelést vagy vizsgálatot, 'illetve hosszabb megfigyelést igénylő b tegek. A fertőző nemibetegeket szintén kórházba kell utálni. Az ismétlő antilueses kúrákat azonban a csapé torvosnak kell végeznie. Kórházba utalni isimé lő kúráira csak azt a be'eget szabad, aikinél a kezelés alatt szövődmény (sárgaság, ealvarsan bőr­gyulladás. kriz'uek stb.) lépet;! fel. Tiezt, tiszthelyettes fogbetsgek szintén a hon­véd kórházakba utalhatók, itt azonban a fog >,Ár­tálblázct" szerintii díjakat kötelesek megtéríteni. (3) Csiak ambulans fogkezelést igénylő legény­séget jövőben a területileg illetékes honvéd kórház­hoz, Budapesten esetleg a honv. őrzászlóalj parancs­noksághoz kell vezényelni- A vezénye.t-k belszol­gál: tat telj^eisítenek és az alakulat (intéz:t) gondos­kodik arról, hogy a vezényelek a fogászati kezelé­sen fegyelmezetten, pontosan mzgje emjenek. (4) A bpeíti központi kórház valam-mnyú beteg, osztállyal rendelkezik. Budakeszin a: tüdőbeteg­szanatórium már működik, A tüdőbetegeket tehát •l'.e kell beutalni. A szombathelyi] 2. sz,, a sziegecii 3. sz-, a debre­ceni 4- sz. és a pécsi 5. sz. honvéd kórházakba sebé­szeti, bal-, nemi és fogbttag.k utalhatók. A miskolci gyengélkedőháztcn bel- és kissebé­szet; .estitek és nemii betegek utalhatók. Fenti-ek figyelembevételével a csapatok és intézetek a kóiházbau'alá.Eial a legkönnyebben el­érte'ő kórházat, illetve gyengélkedőházat vegyék igénybe. Az egyes eü. intézetekhez az alábbi csa­patokat és intéseiteket utalom: Honvéd központi kórház: 1., 2., 3., 4-, 5-, 15-fcieg. pság területén elhelyezett alakulatokat és intézeteket 2. sz. honvéd kórház: 6-, 7., 8. és 9. sz. kieg. pság területén elhelyezett alakulatok és intézetlek, 5. sz. honvéd kórház: 1.0., 11. és 12. kieg. pság terüetén elih|e?yezett alakulatok és intézetek-3. sz. honvéd kórház: 13-, 14., 17. és 18. kieg. pság terüetén elhelyezett alakulatok és dnitézet-k 4. sz. honvéd kórház: 16., 19., 23. és 24- kieg. pság területén elhelyezett alakulatok és intézetek Misko'ai gyengélkedőház: 20., 21- és 22. kieg. pság területén elhelyez tt alakulatok és intézetek,. Vidéki alakulatok azon betegeiket, akiknek a szükséges szakorvosi gyógykeze éss az illetékes honv. eü- in'ézeitben nemi lehetséges, a budapesti központi kórházba utalják. Vonatkozik ez a szülésekre 'is. A honv. köz­pont,: kórház szülészeti osztálya a szülés várható időpontja előtt akár egy héttal is felveszi a vidéki szülőnők t. (5) Po'gár'i kórházat a honvédelmi igazgatás terhére csak abbani az esetben szabad igénybe­venni, ha az igényjogosult betegnek a szükséges szakkezelést biztosító honvéd kórházba való szá'lí­tása.i a ti teg állapota miatt nem volt k'iresztül­vih'tő és ezit honvéd orvos igazolja. Po'gári kór­házba u+a't betegek után felmerült egyszerű ápo­lási költségek visszatérítését a jövőben csak a fel­tétlen szükségesség orvosi igazolása esetén engedé­lyezem és csak a N- M. által a k'á^kórházakra meg­állapított III- osztályú ápolási díjat térítlem. A sür­gős szükség folytán polgári kórházba, szállított honvéd egyének és igényjogosult családtagjaik álla­pota iránt 'idetékes psága gyakran érdeklődjék és mihelyt a b t eg állapota a honvéd kórházba való át-zá.lítáet megengedi, az átszállítás iránt haladók, talanul intézkedjék. (6) Gyógyfürdőkezelést igénylő betegeiket a Magyar Vöröskereszt Gyógyfürdőkórházba (Bpest , III, Zsigmond király-u. 62.) lehet beutalná A fel­vételt előzőleg az intézet 'igazgatóságától orvosi bizonyítvány csatolásával közvetlenül k'll kérni. A b teg ttihívá. áról a férőhelyek arányában az igazgatóság intézkedik. (7) A honvédorvos, illetve szerződtetett polgári orvos díjtalanul kcteles gyógykezr.íni az állomány-i letékes csapattest (hatóság, intézet) állományába tartozó vagy ahhoz utalt, továbbá felsőbb rendel­kezés folytán az eü. szo'gálat ellátása tekinteté­ben hozzáutalt tényleges állományú honvéd egyé­nekei ési ezek igényjogosult családtagjaiét. (8) Amennyiben igényjogosult honvéd egyének rhm az illetékes honvédorvo:"t vagy a honvédség által szerződ-t itett polgári orvost veszik igényba, a kezelési költségeket sajátjukból közlések fe d'eizni. (9) Ha valamely csapatnak, (intézetnek stb.) nincs orvosa, a honvéd áilomiáisparancsincfcságtól ki£ill kérnCe eü. ellátás szempontjából való utalását Amennyiben a helyőrségben nemes orvoss.l ren­delkező alakulat, úgy a 437 678/ksz. jogi.—1947. sz­kcrrcndle.et (1947. évi 7. sz. Honvédségi Közlöny) szerint polgári orvossal kell szerződést vagy meg állapodást ketni. (1,0) Járóbeteg rendeiléJeken, a kezeléshez fel­h:e<szná't gyógyszer és eü- anyag csak legénységi állományú 'egyéneiknek szolgáltatható ki ingyen. Fize'ási fokozatba soroljak és igényjogosult család­tagjaik a részükre kincstári készletből felbe sznált gyógyszert és eü. anyagot saját költségükre bei­sízcireznli és pótolni ketalesek. Az igényjogosultak kctz'eierk továbbá a legénységi állományúak ki­vételével EI fenntartási költségekhez hozzájárulás címén ecetünkért 50 fillért és a nagyobb kö'sétgek­kel járó vizsgálatoknak és kezeléseknek (röntgen, laboratórium, rövidhuriám stb.) ömkölfi lásiii árrá'3 mieigfizl'tni. Ezekre vonatkozó díjazást ki kell füg­geszteni. (11) A lakásukon (szállásukon) fekvő orvosi v'lzsgáltzt vagy k.'zelést igénylő — tehát állapo­tuk sú'yos vo'ta miatt nem járóképes — tényleges honvéd egyéneket és igény jogosuk családtagjaikat a szolgá'Etilag 'illetékes és eime .egyébként hivrtett vagy k'je'iölt honvédorvos (szerződtetet': polgári orvos) tartozik lakásukon (szállásukon) is fel­keresni és kezelésben részesíteni. A lakásukon (szállásukon,) fekvő igényjogosult betegek megbetegedésüket távbeszélőn, közvetítő leremély útján vagy írásiban jelenik elöljárójuk­nak. Az elö'járó az orvoshoz ju'tattja a jeleiru'ést, aki a sürgős ezeték kivételével az .előjegyzés sor­rendjében tartozik a b't'geket felkeresni. A családtagok megbetegedését a családfő je­lenti és kéri iez orvos kirendeléséi • A vizsgálathoz, illetve keizeiléshez felhasznált kincstári gyógysize t és eü. anyagot az igényjogo­sultak a legénységi állományú egyének és honvéd akadémikusok kivételével, saját költségükrsi be­szerezni és pótolni kcte'eiek. (12) Lakásukon (szállásukon) fekvő járókéDte­len legénységi állományú bet! geket szállíthatóság esetén1 iaz ille'ékes gyengélkedőszobálba veijy hon­véd kórházba klell szállítani Fizetési fokozietbz soroltak és igényjogosult családtagjainak súlyosabb természetű elhúzódó bet.'siséae ecetén a biefeget honvéd kórházba utalja ez illetékes orvre Amint a beteg lakására (szállására) kihívott vagy kirrndelt honvédorvos (szerződ'ftt po'gári orvo-') a b teg't járíképiennek nyilvánítja, további keze1 és végett a betrgí maga tartozik az orvost hivatalos orvosi rendelőjében felkeresni.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék