Honvédségi Közlöny a Magyar Honvédség számára, 1948 (75. évfolyam, 1-36. szám)

1948-12-17 / 35. szám

50218 4. (LXXV.j évfolyam. 35. szám 1!>48. december 17. HONVÉDSÉGI KÖZLÖNY KIADJA A MAGYAR EGYES PÉLDÁ.NY HONVÉDELMI MINISZTÉ BOLTI ÄRA 10 — FORINT I. rész. Szabályrendeletek 48.736/Elnökség—1948. számú körrendelet. SZOLGÁLATBANl TEGEZÉS TILALMÁRA FIGYELMEZTETÉS. ' Bár a Szolgálati Szabályzat 1. Rész helyesbített • 106. pontja szerint szolgálati érintkezésnél a tegezés azigarúan tilos, ennek dacára tapasztalom, hogy elöl­járók "(feljebbvalók) alárendeltjeiket (alattosaikat) szol­gálatban tegezik. Nyomafékosan felhívom a figyelmet a Szolgálati Szabályzat I. Rész idézett tiltó rendelkezésére azzal a hozzáadással, hogy a tegezés szolgálaton kívül is csak akkor engedhető meg, ha az kölcsönös. Ezt a rendeletet az alárendeltek előtt ki kell hir­detni és a Szolgálati Szabályzat I. Rész 106. pontjá­nál elő kell jegyezni. Budapest, 1948. december 7. 44.639/Elnökség—1948. számú körrendelet. TÁBORI POSTA KEDVEZMÉNYEK MEGSZÜNTETÉSE. A tábori postai díjmentesség e kivételes igénybe­vételi lehetőség 1948. évi november hó 15-től kezdve A7. ország egész területén megszüntetem. November hó 15-től kezdve a tábori postai külde­ményként feladni szánt bérmentetle-n küldeményeket a felvevő hivatalok a feladónak megfelelő felvilágosítás­sal visszaadják. Átmeneti ntézkedésképen a kézbesítő­hivatalok a hozzájuk érkezett ilyen bérmentetlen kül­deményeket november 22-: g még portódíj szedése nél kül -kézbesítik. Budapest, 1948. november 23. 45.496/Elnökség—1948. számú körrendelet. KÉZBESÍTÉSI ELJÁRÁS EGYSZERŰSÍTÉSE. A G. F. 2604 1948. G. F. sz. határozatával a köz­ségi elöljáróságok (polgármesterek) tehermentesítése céljából elrendelete, hogy a jövőben minden olyan fel­hívást, vagy határozatot, mely magánfelek részére szól és amelyekkel kapcsolatban hivatali intézkedé­sekre -szükség nincsen, nem a községi elöljáróság út­ján, hanem közvetlenül a félhez címezve posta útján kell kézbesíteni. A községi elöljáróságok útiján magánfelek részére a jövőben csak oly határozatot, felhívást, stb.. szabad kézbesíttetni, amelyekkel kapcsolatban a községi elöl­járóság (polgármester) részéről hivatalos intézkedésre van szükség, továbbá amelyek magyarázatot igényel­nek, vagy amelyekről a községi elöljáróságnak (pol­gármesternek) is tudomást kell szereznie. Ugyancsak a községi elöljáróságok útján kell a kényszerkézbesí­téseket is lebonyolítani. Különös gondot kell (ordítani arr;J sítendő hivatalos irat tartalma egysze és kimerítően felvilágosítást adjon a <\m vonatkozólag és így ne legyen szükség __ járó hivatalos szervre, amely a kézbesítendő irat tar­talmát a félnek szó'ban is megmagyarázza. A kényszerkézbesítés szükségességét pontos cím­zéssel rendszerint ki • lehet küszöbölni, tehát e tekin­tetben fokozott gondossággal kell eljárni. Budapest, 1948. tlecember 2. 43.717 Elnökség—1848: számú körrendelet. —^ HATÁRSZOLGALATOS NYOMTATVÁNYOK RENDSZERESÍTÉSE. 1948. évi december hó 1-től az alábbi nyomtatvá­nyokat rendszeresítem: Tényvázlat a jogtalan határátlépőkről, 810. r. sz. 1 db ára —.40 Pt (L.: 1. sz. minta). Nyilvántartási lap, 811. r. sz. 1 db. ára —.50 Ft (í..: 2. sz. minta). Személyforgalmi lajstrom, 812. r sz. 1 füzet 3.— Ft (L.: 3. sz., minta). Ugyanaz belív, 812/a. r. sz. I füzet 3.— Ft (L : 4. sz. minta). Szűrőjelentés 813. r. sz. 1. füzet 2.— Ft (L. 5. sz. minta). \ Házkutatási jkv., 814. r. sz. I db ára —.40 Ft (L : 6. sz. minta). Járőrlaptömb 100 lapos, 815. r. sz. 1 db ára 10.— Ft (L.: 7. sz. minta). Örakimutatás, 816. r. sz. 1 füzet ára 3.— Ft (L.: 8. sz. minta). Fenti nyomtatványok az 1948. évi 25. sz. H. K-ben közzétett 31.120/Elnökség—1948. sz. körrendelet szerint igényelhetők a 815. r. sz. és 816. r. sz. kivé­telével, melyekkel az 1949. évre központilag látom, el a határőrlőparancsnokságot. A vonatkozó 5. sz. Helyesbítő szelvényt a maga­sabb parancsnokságoknak és a H. M. közvetlen had­biztosságnak további szétoszlás v.égett ki fogom adni. Budapest, 1948. december 2. 44.457/eIn. agi csf—1948. számú körrendelet. KATONAI ÁTVÉTELI INTÉZET ÁTVÉTELI FEL­ADATAIVAL KAPCSOLATBAN MEGÁLLAPÍTOTT ÉRTÉKHATÁR FELEMFI.ÉSE. Az 1947. évi 34. számú Honvédségi Közlönyben közzétett 24.374/eln. ag. ell.—1947. számú körrende­let 1/C. pontjában a bármely hitel terhére beszerzett anyag 500 forintban meghatározott értékhatárát 7.500 forintra, — a munkálat 250 forintban meghatározott értékhatárát pedig 5.000 forintra emelem fel. A hivatkozott számú körrendeleten 1/C. pontjában foglaltakat — jelep rendeletem számára való hivatkc* zással — ennek megfelelően helyesbíteni kell. Budapest, 1948. december 11

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék