Honvédségi Szemle 1991/2

1991 / 10. szám - HADTÖRTÉNELEM - Dr. Balogh Gyula: 45 év honvédelmi miniszterei II.

Ugyanezen a napon, 1956. október 30- án megalakult a Honvédelmi Miniszté­riumban a Magyar Néphadsereg Forra­dalmi Katonai Tanácsa. Elnöke: Kána Lőrinc vezérőrnagy lett. Janza Károly, mint miniszter intézkedett, hogy minden katonai szervezetnél alakuljon demokra­tikusan választott forradalmi katonai tanács. A katonai tanácsok legfelsőbb szerve a Magyar Népköztársaság Forra­dalmi Honvédelmi Bizottmánya volt. A sajtóban és a rádióban egyéb katonai jel­legű parancsa és közleménye is megje­lent. 1956. november 2-án a kormány áta­lakításakor kimaradt a Nagy Imre-kor- mányból. MALÉTER PÁL vezérőrnagy (1917-1958) Honvédelmi miniszter: 1956. október 31-től 1956. november 4-ig Eperjesen született 1917. szeptember 4- én, értelmiségi családban. Középiskolai tanulmányait követően, 1936 őszétől két tanéven át a prágai Károly Egyetem orvostanhallgatója. 1938 őszétől egyetemi tanulmányait Magyarországon, a Páz­mány Péter Tudományegyetemen foly­tatta. 1939. szeptember 1-jétől egyéves önkéntes katonai szolgálatot teljesített, majd sikeres felvételi után a Ludovika Akadémia hallgatója lett, ahol 1942. december 6-án hadnaggyá avatták. A 2. felderítő osztály tisztjeként a keleti frontra került, és ott 1944 májusában, a Kárpátok előterében szovjet hadifogságba esett. 1944. augusztus 1-jétől a szvjatosinói partizán iskolán készült fel fegyveres bevetésre. A Partizán Mozgalom Ukrán Törzse 1944. szeptember 7-én egy 21 fős partizáncsoport parancsnokává nevezte ki. Csoportjával 1944. szeptember 17-én Észak-Erdélyben, Tasnád (Szilágy vár­megye) környékén vetették be. 1945 elején a Honvédelmi Miniszté­rium katonai főnöke mellett segédtiszt. A miniszterelnök „partizán érdemei jutal­maként” február 15-én soron kívül főhad­naggyá léptette elő. Ezután a 6. honvéd őrzászlóalj parancsnoki feladataival bíz­ták meg, s március 15-én már századosi rendfokozatot viselt. Ebben az időben lett párttag. 1946 tavaszán az újonnan szervezett Határőrség állományába helyezték, és a váci székhelyű 4. határvadász-zászlóalj parancsnoka lett. 1947-ben Tildy Zoltán köztársasági elnök testőrségének parancs­noka. 1948-ban, a Honvédelmi Miniszté­rium Honvéd Páncélos Csapatok Parancs­nokságának hadműveleti osztályvezetője, 1948. június 1-jétől soron kívüli előlépte­téssel, alezredesi rendfokozatban. 1950. március 1-jétől ezredes. 1952 márciusá­ban az MN Vezérkari Főnökség szabály­zatszerkesztő csoportfőnökség vezetésére kapott kinevezést. 1954. július 26-tól parancsnoka a Központi Bányászcsoport Parancsnokságnak is. Ez a szervezet 1956. június 1-jétől Katonai Műszaki Kisegítő Alakulatok Parancsnoksága néven műkö­dött tovább, alárendeltségében 15 bányász- és 9 építőzászlóaljjal, összesen 12 700 katonával. 1956. október 25-én Bata István honvé­delmi minisztertől parancsot kapott, hogy 42 #

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék