Hungarológiai Értesítő. XI. évfolyam 3-4. szám. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság (1989)

A hungarológia hírei - A Társaság szervezeti élete - A Kongresszuson elhangzott előadások

611 SZUVIZSENKO, Leonyid: H. G. Wells William Clissold világa című regényének fogadtatása Magyarországon SZŰCS Judit: Migráció és társadalmi rétegződés Pálmonostora és Jászszentlászló példáján SZŰTS László: Kossá János nyelvművelő munkássága TAKÁCS József: Fülep Lajos itáliai útjai TAKÁCS Lajos: Az utóbbi két évtized magyarországi és kárpátaljai magyar irodal­mi és filológiai kapcsolatairól TATÁR Mária Magdolna: Bj^rnstjerne Bjo'rnson és szlovák informátorai: mi tör­tént Csernován? TÉGLÁSY Imre: A bujdosó Magyarország THOMKA Beáta: Rokon jelenségek az elmúlt évtizedek magyar és jugoszláviai prózájában TOLCSVAI NAGY Gábor: Német eszmei hatások a magyar nyelvi normafelfogásban TOMlS, Karol: Emigráns magyar írók Csehszlovákiában 1919 után TÓTHNÉ LITOVKINA Anna: Milyen és mennyi közmondás él a magyar köz­tudatban? TÖRÖK Béla: A Kárpát-Duna-tér az új Európában TÖTÖSY de ZEPETNEK, Steven: Kaffka Margit prózája: az irodalmi feminizmus kezdete Magyarországon TRIPOLSKY Géza: A két Móra a Délvidéken TUOMAINEN, Tuulikki: Die Forschungen zur Geschichte Ungarns an der Univer­sität Jyväskylä TVERDOTA György: Amikor a vonatok elakadtak... ÚJFALUSI NÉMETH Jenő: Az Essay on ManiőX az Agis tragédiájáig UJVÁRY Zoltán: A szokásmigráció néhány kérdése VAJDA Gábor: Értékelési problémák az utóbbi két évtized jugoszláviai magyar irodalmában VÁRDY Béla: Kettős és többes kötődés kérdése Magyarországon VÁRDY HUSZÁR Ágnes: Nemzettudat a nyugati magyar költészetben, 1945-1955 VARGA József: A magyarságtudat alakulása a több nyelvű környezetben VÁRHELYI Ilona: Magyar irodalmi kapcsolatok nyomai a Finn Irodalmi Társaság archívumában R. VÁRKONYI Ágnes: Rodostó magyar társadalma és a Törökországi levelek VASS László: Megjegyzések szövegek makroorganizációjával kapcsolatban VINNAI Győző: Magyar-jugoszláv kapcsolatok alakulása 1920-1926 között VIZKELETY András: A domonkos rend tudományközvetítő szerepe Magyaror­szágon a 13-14. században VOIGT Vilmos: Az európai folklór Magyarországon ZAICZ Gábor: Erdélyi István, a finnugor nyelvész ZEMAN László: Hagyomány és kontextus ZSELICZKY Béla: A magyar és szovjet társadalmi élet főbb eszmei és reálpolitikai kölcsönhatásai

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék