Századunk, 1926

Szemlék és jegyzetek - Lorsy Ernő: A császár futárja

Szemlék és jegyzetek 47 5 tály gazdagságának bizonyítéka". Ilyen szempontokból persze a hellén művészet némileg komikusan hat. Mert bármennyit agitáljanak is ők a tudománynak a forradalmi gondolat céljaira való felhasználása mel­lett, a dolog értelmetlenné válik, ha az „ellenpárt" már rég a múlté. Üllő nélkül kalapálni fölösleges és veszélyes. Annyit azonban elismer Wasmund, hogy a múzeumok nincsenek túlzsúfolva és igyekeznek cél­juknak megfelelni. A lényeges az, hogy konzerválnak és semmit tönkre nem tesznek, a többi mellékes. Akadémiai szabadságról legfeljebb az Oroszországban nem új, szükreszabott korlátok között lehetne szó. Azelőtt Szibéria fenyege­tett, most finomabb eszközök működnek. A nyilt beavatkozás az auto­nómiába előtérbe nyomult. A rektort a kormány nevezi ki és majdnem korlátlan hatalommal ruházza fel. Tanterveket szigorúan előírják, ka­rok, egyetemek felállítása és megszüntetése, tanárok kinevezése és el­csapása napirenden van. A magántanárság intézménye megszűnt. Az állapot csak lassan javul, az ellentétek, valószínűtlenségek, ki­számíthatatlanságok sok helyütt még fenn állanak. De éppen ez a vál­tozékonyság a legbiztosabb jele annak, hogy még másként is lehet. Tény az, hogy a tudományos élet helyzete Oroszországban ma pillanatnyilag meglepően jó, ami az ország hosszú elzártsága után és a nehéz életviszonyok tudatában kétszeresen bámulatot kelt. De mindezek láttára is feltámad a szemlélőben a nehéz kérdés: mi lesz ezután? A „tudósok kasztja" az egyetlen réteg a régi orosz intellektuálisok közül, amely még megmaradt. Szükség van rája. Minden egyéb bur­zsoá már csak dajkamese. De az intelligenciának ez a maradéka korlá­tolt életet él s a szociális átcsoportosítás radikális eszközökkel folyik tovább. És itt következik a bizonytalanság, aminek a legfőbb forrása a tudomány csarnokába korlátlanul bebocsátott tömegek hiányos vagy semminemű előképzettségében rejlik. A régi tanárok tudása még megvan, de sok tekintetben hiányza­nak a kapcsolataik bel- és külföldi kollégáikkal. Sok esetben hiányzik az anyag, nincsenek meg az eszközök, s az út ezeknek a forrásához el van zárva. Első következmény: hiányos tanítás és elkedvetlenedés. Beáll tehát a középszerű vagy azon aluli utódok veszélye, ami csakis az eddigi állapotok gyökeres megváltoztatásával kerülhető el. Mert nincs olyan hatalom a földön, meily a tudományos konkur­renciát gátolni vagy a tudomány irányelveit megváltoztatni képes v°lna. Derencsin T. F. A császár futárja.* I. Ferenc József nagy emlékszobrán, amely most már nem készül el és amelyet éppen ezért történelmileg helyesen gondolhatunk el, egy kis mellékalak áll huszártiszti egyenruhában, nagy kipöclört bajuszával és monoklival: Strasznoff Ignác, a szélhámos. Strasznoff hozzátartozik * Strassnoff J.: Ich, der Hochstapler Ignatz Strassnoff. 279 1. Veri. Die Schmiede Berlin, 1926.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék