Igaz Szó, 1981. július-december (26. évfolyam, 13-24. szám)

1981-07-01 / 13. szám

Évekre szóié program Az ifjúsági szövetség legmagasabb fórumának tanácskozása min­denkor mérföldkő. így volt ez az egy hónappal ezelőtt megtartott X. KISZ-kongresszus esetében is. A küldöttek mérleget készítettek az el­múlt öt esztendőről és a tanácskozás programot adott újabb fél év­tizedre. Természetesen az ifjúsági szövetség története nem tagolódik j fél évtizedekre, nem különül el egymástól kongresszustól kongresszu­sig tartó szakaszokra, hanem egységes folyamat, amely alapvető célo­kat erősít meg. A KISZ X. kongresszusa ugyanakkor nemcsak az ifjúsági szövetség, hanem egész ifjúságunk és a magyar társadalom fontos eseménye volt. Az azóta eltelt rövid időszak alatt — a doku­mentumok, a határozatok alapos tanulmányozásán túl — megkezdő­dött végrehajtásuk is. Mert most már a cselekvésen a sor! A kongresszus ismét leszögezte, hogy a KISZ hivatása: képviselni az ifjúság körében a párt politikáját és mozgósítani egész fiatalságun. kát a párt által meghatározott feladatok végrehajtására. A szervezet feladata továbbá, hogy kivegye részét fiataljaink szocialista szellemű I neveléséből és saját lehetőségeivel védje az ifjúsági törvényekben, rendeletekben biztosított jogait, valamint közvetítse a párthoz az egész társadalmat, a szocializmus építését érintő véleményeiket és javasla­taikat. A fiatalok, a KISZ-tagok társadalmi megítélésének mércéje eddig is, és ezentúl is csak az lehet, hogy miként teljesítik alapvető kötele­zettségeiket. Mert az ifjúsági szövetség előtt a jövőben is sok feladat áll. Ez kifejezésre jutott a kongresszuson is, amely szerint a KISZ elsősorban azzal erősítheti tekintélyét, társadalmi súlyát, befolyását, ha részt kér és részt vállal valós feladatok megoldásából, ha tettekre mozgósít mindenekelőtt a munkában, a tanulásban és a haza védelmé­ben. Ez utóbbi fontosságát Kádár János, az MSZMP KB első titkára is hangsúlyozta kongresszusi felszólalásában, amikor az ifjúság megítélé­sével kapcsolatban a következőket mondotta: „Eleget tesznek a fiata­lok honvédelmi kötelezettségeiknek is. Es ez nagyon fontos, mert megfelelő színvonalon kell tartani hazánk és a szocialista országok védelmi erejét. Nem engedhetjük meg, hogy a kapitalisták fölénybe kerüljenek, és a maguk akaratát erőszakolják rá az emberiségre. A népek már tudják, hogy mit várhatnak a kapitalizmustól és az impe­Í rializmustól. Mindent meg kell tennünk és meg is tesszük a megfelelő színvonalú honvédelemért. A fiatalokat is ilyen szellemben kell ne­velnünk. Minél erősebb védelmi képességünk, annál inkább elejét ve­hetjük az imperialisták mindenféle vérmes reményeinek és kalandor akcióinak. Ez is a béke szolgálata és védelme!" Jó érzés tudni, hogy katonafiataljaink döntő többsége ifjú szívvel, lendülettel, odaadással munkálkodik a párt- és a KISZ-határozatok, a parancsok és az utasítások végrehajtásán. Tisztában vannak azzal is, hogy a felnövekvő nemzedék munkás életre történő felkészítésében sajátosan fontos szerepe van a katonai szolgálatnak. S az az ifjúkom­munista katona, aki a maga helyén becsülettel elvégzi kötelességét, szellemi képességeivel ott és abban segít, amikor és ahol szükség van arra — az érti a határozatok követelményeit, érti és érzi a forradalmi célokat, a távlatokat és a lehetőségeket. KISZ-szervezeteinknek a kongresszusi dokumentumok feldolgo­zása és a határozatok végrehajtása során arra kell a jövőben nagy figyelmet fordítaniuk, hogy a határozat célkitűzéseit, politikai tartal­mát mindenki megértse, elfogadja és szüntelenül fáradozzon végre­hajtásukért. Tóth Gyula

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék