Igaz Szó, 1983. január-június (28. évfolyam, 1-6. szám)

1983-01-01 / 1. szám

Az utóbbi időben gyakran beszélgettem be­vonulás előtt álló fiatalokkal, fiaikat búcsúz­tatni készülő édesanyákkal és férjüket féltőn elengedő hitvesekkel. Kérdések özöne tódult az ajkakra, s bennük ott bujkált az aggoda­lom is. Mi nyugtalanította őket leginkább? Hogy vajon milyen lesz a távoliét, miként tel­nek majd a katonaélet napjai? Mi lesz otthon a családdal, találkozhatnak-e majd elég gyak­ran szeretteikkel? A szolgálat nem térít-e el túlságosan az egyéni életút vágányáról, nem akadályoz-e a személyes vágyak elérésében? Nem lesz-e pótolhatatlanul elveszett idő a IS hónapos kitérő, s vajon olyan helyen szolgál- hatnak-e majd, ahol hasznosíthatják, esetleg még tovább is fejleszthetik meglevő ismere­teiket? Természetesek ezek a kérdések, természetes még az aggodalom is. hiszen többnyire égé- . szén új és ismeretlen világ várja a katonai szolgálat előtt álló fiatalokat, s ez óhatatlanul kihat a családi kapcsolatokra is. Nehéz a bú­csú és nem könnyű hosszabb időre elválni szeretteinktől sem. Igaz az is, hogy a katonai szolgálat kemény munkát követel ■'•<rész em­bert kíván. Senkinek sem könnyű c. . adata. Különösen az első lépések a legnehezebbek. Egyet azonban nem szabad elfelejteni: min­dig a fiatalok mellett vannak a parancsnokok, a párt- és KISZ-alapszervezetek vezetői, tag­jai, akik nagy gyakorlatukkal és tapasztalataik átadásával. gondoskodásukkal igyekeznek megkönnyíteni a családtól való távoliét, a ki­képzés és a katonai szolgálat fárasztó hétköz­napjait. Gondoskodnak a bevonultakról, ruhá­zatukról, étkeztetésükről, egészségük megóvá­sáról, az otthoni gondok megoldásáról, mind­arról, ami elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy az új körülmények és a növekvő felada­tok közepette is helytálljanak. S ma már a laktanyák is egyre korszerűbbek és otthono­sabbak. Kedves Olvasónk! Igaz az is, hogy a kato­nai szolgálat valóban egyfajta kitérője min­den fiatal életének. Am olyan kitérője, amely azt követeli a katonafiataloktól, hogy szellemi és fizikai energiájukat maximálisan a szá­mukra meghatározott feladatok végrehajtásá­ra összpontosítsák. Még akkor is, ha ezek a tennivalók bizonyos mértékben akadályozhat­nak is a személyes célok elérésében. Mindnyájan tudjuk, hogy a katonai szolgá­lat korunk által megkövetelt áldozatvállalás. Emiatt lehet morogni, néha keseregni, aggo­dalmaskodó kérdéseket feltenni, csak egyet nem lehet: megszüntetni. Közös sorsunkról van itt szó, egész rendszerünk, hazánk és szo­cialista társadalmunk biztonságáról, benne mindnyájunk jövőjéről. Amikor ezeket a gondolatokat leírtam, eszembe jutott az egyik katonafiatal szemé­lyes vallomása, aki többek között igy fogal­mazott: Néhány hónappal ezelőtt a jegy ver még félelmetes volt számomra, az elmúlt hó­napok alatt megtanultam kezelni és tisztelni. Ha semmi másért nem, hát azért, hogy én és a mellettem levők, körülöttem mindenki nyu- godtabban dolgozhasson munkahelyén. A gyermekek pedig hadd nőjenek azzá. amivé szeretnének... Tóth Gyula MOTTÓ: minden családban volt, van vagy lesz katona... Közös dolgainkról (4. oldal) Tízezer fellépés (35. oldal) Néphadsereg Tanácsok hadköteleseknek Bevonultam újoncnak Metró 3/A 12 Századpolitikai­megbízottak 19 Tiszta égboltunkért . 23 Tízezer fellépés 35 Fegyvertársaink Különös „inkognito” Csanády János: Ör a végeken Téli akció 20 21 22 Haditechnika Fejtörő 15 Légpárnás harcjárművek 16 Külpolitika Közös dolgainkról 4 Periszkóp 11 Katonaszemmel: A Karib-térség 26 Kultúra Exkluzív interjú 29 Béres Attila: Hány napod van még őrvezető? (Részlet) 30 Kedvenceink 33 Pop-panoráma 38 Kulturális tájoló 40 Sport, MHSZ-élet Félmillió jogosítvány 42 A Szondi SE „apródjai" 44 Hobbi 32 A szőnyeg szélén 18 Úttörőké a szó 34 Tisztelt Szerkesztőség! 41 Humor, rejtvények 46 IGAZ SZÓ, a Magyar Néphadsereg magazinja. Főszerkesztő: Barkovits István. Főszerkesztő-helyettes: Tóth Gyula. Művészeti szerkesztő: Szalai Emília Szerkesztőség: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/b. Telefon: 337-997 és 331-170. Kiadja a Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó, 1087 Budapest, Kerepesi út 29/b. Telefon: 331-170. A kiadásért felel: a Zrínyi Katonai Kiadó igazgatója. Terjeszti a Magyar Posta. Megjelenik havonta, egy szám ára 9,50 Ft. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, az alakulat sajtó­felelősénél, a posta hírlapüzleteiben, a Posta Központi Hírlap Irodánál (1900 Budapest) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a PKHI 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj fél évre 57,—. . egész évre 114,— forint. A beküldött kéziratokat, fényképeket nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. © Athenaeum Nyomda 82.3187 Indexszám: 25403 — ISSN 0133—1574—83.2402/1 Rotációs mélynyomás Felelős vezető: Szlávik András vezérigazgató 2 03 Cn

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék