Igaz Szó, 1984. február-június (29. évfolyam, 2-6. szám)

1984-02-01 / 2. szám

Kedves Olvasónk! Januári számunkban már hírt adtunk arról, hogy magazinunknak az olvasók szélesebb kö­réhez történő eljuttatása érdekében — szer­kesztőségünk több ízben is tárgyalt a posta terjesztési szakembereivel, akik megértették gondjainkat, elismerték a terjesztés fogyaté­kosságait és messzemenő támogatásukról biz­tosítottak bennünket. Mégis jogosan vetődhet fel a kérdés: miért kell ismét e témával fog­lalkozni? A Válasz egyszerű: tájékoztatni kí­vánunk tárgyalásaink konkrét eredményeiről, a posta szakemberei által tett erőfeszítésekről, a megindult országos terjesztési akcióról, va­lamint a magazin előfizetésének, vásárlásá­nak egyszerűbb módjairól. Talán leglényegesebb, hogy magazinunkat a posta — felismerve az utcai terjesztésben megjelenő egyetlen katonai orgánum fontos szerepét — a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának engedélyével a kiemelt terjesz­tésű lapok kategóriájába sorolta. Ez azt jelen­ti, hogy — a napilapokhoz és a hetilapokhoz hasonlóan — mostantól a helyi postahivatal tartja nyilván a magazint és előfizetőit, s köz­vetlenül juttatja el a lapot az olvasókhoz. A magazin most már minden hírlapterjesztéssel is foglalkozó postahivatalban megrendelhető akár egy hónapra, negyed- vagy félévre, egész esztendőre. Nyilvánvaló, hogy a Kedves Ol­vasó számára a legkényelmesebb, ha hosszabb időtartamra rendel. Lényeges változás, hogy a magazin az eddigieknél több helyen megvásá­rolható. Az elmúlt hónapokban ugyanis csak a nagyobb településekre jutottunk el. Közre­játszott ebben az a felismerés, hogy egy új lap iránti igényt, érdeklődést nemcsak egy-egy település nagysága határozza meg. Ugyancsak lényeges, hogy olvasóink ezentúl a magazin előfizetésével, kézbesítésével kapcsolatos pa­naszaikkal bizalommal fordulhatnak a helyi postahivatalhoz vagy a kézbesítőhöz. Szerkesztőségünk a magazin tezjesztésével kapcsolatos „fehér foltok" megszűntetésére a postával és a kiadóval együtt törekszik. Mivel elsősorban az ifjúsághoz kívánunk eljutni, fontos területnek tekintjük a középfokú tanin­tézeteket és a szakmunkásképzőket. Diákjaink még a katonai szolgálat előtt állnak. Ezért is mutatjuk be folyamatosan néphadseregünk életét, fegyvernemeit, intézeteit, a katonák helytállását és a korszerű haditechnikai eszkö­zöket. Ezért foglalkozunk a határőrség, a rend­őrség és a munkásőrség tagjainak helytállásá­val, az MHSZ életével és tevékenységével. Alapvető törekvésünk az is, hogy magazi­nunk eljusson a honvédelmi neveléssel és ok­tatással foglalkozó pedagógusokhoz, s mindig megtalálják benne azokat az írásokat, amelye­ket eredményesen tudnak felhasználni. A pos­ta egyben kutatja-keresi az iskolai terjesztés megoldásának lehetőségét. Szeretnénk, ha a főiskolákon és egyeteme­ken is felmérnék — elsősorban a KlSZ-szerve- zetek —, hogy az Igaz Szót miként tudnák fel­használni nevelő, ismeretterjesztő munkájuk­ban. E téren különösen számítunk azokra az egyetemistákra, akik már letöltőitek tizenegy hónapot a hadseregben, s „belülről" ismerték meg a katonaéletet és a magazint. Váljanak az Igaz Szó propagandistáivá! I<L K Qj ttí-CL­MOTTO: minden családban volt, van vagy lesz katona... Ünnepi ebéd (6-7. oldal) Katonaszemmel: a Szovjetunió (26-28. oldal) IGAZ SZŐ, a Magyar Néphadsereg magazinja. Főszerkesztő: Barkovits István, Főszerkesztő-helyettes: Tóth Gyula. Művészeti szerkesztő: Szalai Emília. Szerkesztőség: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/b. Telefon: 337-997 és 331-170. Kiadja a Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó. 1087 Budapest, Kerepesi út 29, b. Telefon: 331-170. A kiadásért felel: Németh M. László igazgató Terjeszti a Magyar Posta. Megjelenik havonta, egy szám ára 9,50 Ft. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, az alakulat sajtó­felelősénél, a posta hírlapüzleteiben, a Posta Központi Hírlap Irodánál (1900 Budapest) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a PKHI 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj fél évre 57,—, egész évre 114,— forint. A beküldött kéziratokat, fényképeket nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. Athenaeum Nyomda, 83.3214 Rotációs mélynyomás Felelős vezető: Szlávik András vezérigazgató Indexszám: 25403 — ISSN 0133—1574—84.2402/2 2 Néphadsereg Exkluzív interjú 4 A Börzsöny rejtelmei 8 Gépek és emberek 10 Pályázatok 11 „Szuperkatonák"? 12 Irány a túlsó part 24 A természet asztalánál 34 Milyen lesz a jövő laktanyája? 36 Külpolitika Periszkóp 19 ,,Hétpróbás” riporter 20 New Yorkban láttam 22 Szavahihetőségi szakadék 23 Bajtársi köszöntő 29 Kultúra „Hadihírek" 14 Párbajok és viadalok 16 Mág: öt méregfiola 30 Farsangi vendégünk 33 Mindig szexisen? 34 Pop-panoráma 38 Sport Az olimpia évében 42 Ifjúgárdisták 15 Szerkesszünk együtt! 18 A szőnyeg szélén 40 Tisztelt Szerkesztőség! 41 Úttörőké a szó 44 Humor 45 Rejtvények 46

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék