Igaz Szó, 1985. július-december (30. évfolyam, 7-12. szám)

1985-07-01 / 7. szám

Kedves Olvasónk! Szerkesztőségünkbe igen sok levél érkezik, amelyek között esetenként adódnak szenvedé­lyes hangúak is. Ezeket főleg katonák szülei, hozzátartozói írják. Elpanaszolják, szemünkre vetik, hogy fiaik nem a szakképzettségüknek megfelelő területen teljesítik szolgálatukat, így mire eljön a leszerelés ideje, igencsak kies­nek a gyakorlatból, a volt munkahelyükön szinte elölről kezdhetnek mindent. Olyan problémákról esik szó, amikor a bevonult fia­tal a szakmájától igen távol eső területen tel­jesíti katonai szolgálatát. Például az építész­mérnök őrkatonai feladatot lát el, az újságíró fiatal építő-műszaki alakulatnál dolgozik, az elektroműszerész töltökezelö a lövegnél, a fog- technikust konyhai kisegítő munkásként fog­lalkoztatják. Ezek a panaszok feltétlen odafi­gyelést igényelnek, orvoslásuk jogos, mert a szellemi értékekkel néphadseregünkben is jól kell tudni gazdálkodni. Noha nem jellemzőek a hozzánk érkező szenvedélyes hangú panaszos levelek, az előb­biekben felsoroltak, ám mégis jeleznek vala­mit. S bár egyedi esetekről szólnak, mégsem mehetünk el szó nélkül mellettük, hiszen jogos vagy annak vélt problémák húzódnak meg mögöttük. Azért is foglalkozni illik e kérdés­sel, mert ismét közeledik a bevonulás ideje, s az aggódás, a változástól való félelem csak fokozódhat. Ilyenkor jogosan teszi fel a kér­dést minden bevonulás előtt álló fiatal és hozzátartózója, hogy az elkövetkezendő ti­zennyolc hónap nem távolít-e el túlságosan az egyéni életcéltól, a szolgálat nem lesz-e pótol­hatatlanul elveszett ideje a fiatalok életének? Joggal foglalkoztatják tehát a hadköteleseket azon gondolatok, hogy bevonulásuk, alapki­képzésük után olyan helyre kerülnek-e majd, ahol hasznosíthatják a polgári életben meg­szerzett ismereteiket, netán még tovább is fej­leszthetik azokat. Ösztönös és természetes ez az aggodalom. Ugyanakkor a példák sokaságát lehet felso­rolni annak igazolására, hogy a bevonult fiata­lok többsége saját mesterségét gyakorolhatja, s nem is akármilyen szinten. Hiszen a hadse­reg évről évre korszerűsödik és sok szakma, tudományág éppen a néphadseregben éri el csúcsteljesítményét. így természetes tehát, hogy az egyes beosztásokat ellátó katonákkal szemben is növekszenek a felkészültségi és rátermettségi igények. Ebből következik, hogy a hadsereg építeni kénytelen — és épít is — a bevonuló fiatalok előképzettségére. A had­seregnek sem érdeke, hogy a gépjárműtech­nikus hidat építsen, a kőműves pedig a loká­tor képernyője előtt üljön. Az a gondolat is ide kívánkozik, hogy nagyon sok fiatal évről évre éppen a hadseregben tanul valamilyen szakmát, s a leszerelés után már szakmunkás­ként helyezkedhet el. A hadsereg vezetői, a különböző beosztá­sokban dolgozó parancsnokok arra töreksze­nek, hogy lehetőleg mindenki saját szakmájá­ban, vagy ahhoz közelálló beosztásban töltse le a tizennyolc hónapot. A nagy számok törvé­nye alapján nem kizárt viszont hogy egyedi esetekben a fiatal katona nerá^S Képzettségé­nek megfelelő beosztást kap, de a szolgálati feladatok ellátása ilyen esetekben is a közös­ség ügyét szolgálja. MOTTÓ: minden csalódban volt, van vagy lesz katona... Tizedszer a harci ösvényen (14. oldal) Katonaszemmel: Kuba (26-28. oldal) Néphadsereg Tűzvadászok Vállvetve a Duna partján A kuruc marsall hagyománya Orvosi tanácsok Történetek ajándékba Külpolitika Sasfiókok között Periszkóp Százmilliók nevében Kultúra Őszintén Görgey Artúrról Start a Művészegyüttestől Kortükör Veszélyben a fürdőruha? Hobbi Lányok — láthatatlanul A „Zenit”-akció Júliusban ajánlja A rézkakas Pop-panoráma MHSZ-élet, sport 5 12 24 41 44 10 29 36 8 9 15 16 18 20 30 33 34 38 Antennák és rádióhullámok 4 A világ élvonalában 42 Exkluzív interjú 6 A szőnyeg szélén 23 Tisztelt Szerkesztőség! 40 Színészek - katonaszerepben 45 Humor 46 Rejtvények 47 IGAZ SZÓ, a Magyar Néphadsereg magazinja. Főszerkesztő: Barkovits István. Főszerkesztő-helyettes: Tóth Gyula. Művészeti szerkesztő: Szalai Emilia. Szerkesztőség: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/b. Telefon: 337-997 és 331-170. Kiadja a Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó, 1087 Budapest, Kerepesi út 29/b. Telefon : 331-170. A kiadásért felel: Németh M. László igazgató. Terjeszti a Magyar Posta. Megjelenik havonta, egy példány ára 10,60 Ft. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, az alakulat sajtó­felelősénél, a posta hírlapüzleteiben, a Posta Központi Hírlap irodánál: (1900 Budapest) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a PKHI 212-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj fél évre 60,—, egész évre 120,— Ft. A beküldött kéziratokat, fényképeket nem őrizzük meg és nem küldjük. vissza. ® Athenaeum Nyomda 85.0773 Rotációs mélynyomás Felelős vezető: Szlávik András vezérigazgató Indexszám: 25403 — ISSN 0133—1574—85.2402/7

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék