Igaz Szó, 1987. július-december (32. évfolyam, 7-12. szám)

1987-07-01 / 7. szám

Kedves Olvasónk! Valószínűleg más téma megírására kész­tet az a bizonyos nagy betűs Élet, ha egy hé­ten belül nem három hasonló esetről hallok. Az elsőt harmadikos gimnazista fiú édesany­ja mondta el. Lényege, hogy a különben jól tanuló fiú pótvizsgára kényszerül matemati­kából, a nyári hónapokra nyolcezer forintért korrepetáló tanárt fogadtak melléje, hogy si­kerrel vegye - vehesse - a pótvizsga akadá­lyát. A másik történetet régi barátom adta elő első gimnáziumba járó kislányáról. Csak­nem színjeles tanuló, az osztály - mi több: az iskola - egyik büszkesége és matematikából szinte holtbiztos bukásra áll. Ezen maximális tanári jóindulat sem segíthet. A harmadik történet szereplője ugyancsak fiú, nyolcadi­kos, matematikából menthetetlen, rajta is csak korrepetáló tanár „beállítása" segíthet - ha a gyerek a vakáció helyett alaposan ne­kilát pótolni az elmulasztottakat. Mi a döbbenetesen egybevágó a három esetben? Az, hogy a gyerekek csak „matek­ból” színvonal alattiak. A nyolcadikosról csak most derült ki, hogy már évekkel ezelőtti alapfogalmakkal sincs tisztában, a gimnazis­ták pedig valahol az általános iskolai tanul­mányaik során „vesztették el" a matematika fonalát. Mindezt a korrepetálásokkal igye­keznek „bepótolni", egyenesbe hozni, ne­hogy évvesztéssel, osztályismétléssel vég­ződjenek a múltba visszanyúló - visszavezet­hető - mulasztások. Ki a hibás? Erre a kulcskérdésre is döbbe­netesen hasonlóak a válaszok a három csa­ládban. A szülők szerint természetesen a „gyerek", aki az égvilágon mindent megkap tőlük, s lám mégsem becsüli meg magát, rosszul tanul. A „gyerekek" viszont csak részben ismerik el saját magukat hibásnak. Külön figyelmet érdemel: szüleiket döntően azért hibáztatják, mert korábban - évekkel előbb! - nem voltak sokkal szigorúbbak, kö- vetelménytámasztóbbak velük szemben! A tanárokat egyébként csak a szülők marasz­talják el, a fiatalok közül egyik sem! Miért vetettem papírra mindezt? Azért, mert az esetek ugyancsak elgondolkodtató tanulságok levonására alkalmasak. Azoknál a családoknál is, ahol a vakációt versenyfutás­szerű tanulás „helyettesíti", vélhetően siker­rel; még inkább azoknál a családoknál, ame­lyeknél talán még nem késő felhívni a figyel­met: vajon nem kísért-e környezetükben is a matematika vagy más „cidri-tantárgy”, netán egy jövő nyári pótvizsga réme?! MOHÓ: Minden családban volt, van vagy lesz katona... Műteremsarok (4-5. oldal) Leszerelők, bevonulok (8. oldal) Néphadsereg Ha megszűnne a munkahely 9 „Katonarévészek" 12 Egy . .. kettő .. . bit.. . bit! 14 Szívatás 20 Haditechnika Periszkóp 29 Gyorsnaszádok 36 Külpolitika A természet gyöngyszemei 10 Katonaszemmel: Nicaragua 26 Kultúra Katonakalendárium 11 Zenei Ring 17 Kurtizánok, kerítők 30 Júliusban ajánlja ... 33 Világrengető napok 34 Pop-panoráma 38 Versenyző állatok 43 MHSZ-élet, sport Dobogós uszonyosok 18 Kishajók nagymestere 19 Tanuljunk karatéul! 32 Villámszelídítés 6 Különleges TOTÓ-kombinációk 15 Tűzoltópalánták 16 A szőnyeg szélén 23 Tisztelt Szerkesztőség! 40 Humor 44 Rejtvények 46 IGAZ SZÓ, a Magyar Néphadsereg magazinja. Főszerkesztő: Barkovits István. Főszerkesztő-helyettes: Tóth Gyula. Művészeti szerkesztő: Szalai Emília. Szerkesztőség: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/b. Telefon: 337-997 és 331-170. Kiadja a Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó. 1087 Budapest. Kerepesi út 29/b. Telefon: 331-170. A kiadásért felel: Németh M. László igazgató. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbe­sítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Buda­pest V., József nádor tér 1. — 1900 —, közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj 1 évre: 120,— Ft. lA évre: 30,— Ft. egyes szám ára: 10.60 Ft. Megjelenik havonként. A beküldött kéziratokat, fényképeket nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. Athenaeum Nyomda, 87.0897 Rotációs mélynyomás Felelős vezető: Szlávik András vezérigazgató Indexszám: 25403 — ISSN 0133—1574—87.0897/7 2

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék