Igazságügyi Közlöny, 1901 (10. évfolyam)

Rövidítések magyarázata. B. K. = Budapesti Közlöny. B. M. belügyministeri. B. M. E. = belügyministeri elnöki. BP. vagy B. P. = bűnvádi perrendtartás (1896: XXXVI. t.-cz.) BTK. vagy B. T. K. = büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és vétségekről 1878 :V. t.-cz. B. Ü. Sz. = büntető ügyviteli szabályok (370J/99. I. M. E. sz.) CD. = curiai teljes ülési döntvény. ÉLT. vagy É. L. T. = a magyar büntetőtörvénykönyvek életbeléptetéséről szóló törvény (1880 : XXXVII. t.-cz.) ÉLT. vagy É. L. T. = a bűnvádi perrendtartás életbeléptetéséről szóló 1897 : XXXIV. t.-cz. F. B. Ü. Sz. = fiumei büntető ügyviteli szabályok (3700/99. 1. M. E. sz.) F. M. = földmivelésügyi ministeri. F. Ü. Sz. = fiumei bírósági ügyviteli szabályok (1871. szept. 14-én kelt i. ü. m. rendelet.) H. M. = honvédelmi ministeri. HT. vagy H. T. = táblai határozattárba fölvett határozat. I. K. = Igazságügyi Közlöny. I. M. = igazságügyministeri. I. M. E. = igazságügyministeri elnöki. J. E. = a jogegység érdekében használt perorvoslat folytán hozott határoza t J. Ü. Sz. = járásbirósági ügyviteli szabályok (73465/97. I. M. E. sz.) K. = közlemény. KBTK. vagy K. B. T. K. = kihágásokról szóló büntetőtörvénykönyv (1879 : XL. t.-cz.) K. M. = kereskedelemügyi ministeri. K. M. E. = kereskedelemügyministeri elnöki, k. p. p. = kisebb polgári peres. 1. = lásd, illetőleg szám után: lap. M. E. =— ministerelnöki. MT. = ministertanácsi határozat. P. M. = pénzögyministeri. B. = rendelet. B. T. = Magyarországi Bendeletek Tára. S. Ü. Sz. = sommás ügyviteli szabályok (746/1894. I. M. E. sz.) sz. = szám. TD. = táblai teljes ülési döntvény. Ü. Sz. = általános ügyviteli szabályok (4291/91. I. M. E. sz.) Ú. U. = ügyészségi utasítás (4600/99. I. M. E. sz.) V. K. E. = vallás- és közoktatásügyministeri elnöki. V. K. O. M. = vallás- és közoktatásügyministeri. v. ö. = vesd össze.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék