Igazságügyi Közlöny, 1909 (18. évfolyam)

Rövidítések magyarázata. B. K. = Budapesti Közlöny. BM. vagy B. M. = belügyminiszteri. BME. vagy B. M. E. = belügyminiszteri elnöki. Bn. = a büntetőtörvénykönyvek és a bűnvádi perrendtartás kiegészítéséről és módosításáról szóló 1908. XXXVL t.-c. Bp. = bűnvádi perrendtartás. (1896: XXXIII. t.-e.) Btk. = büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és vétségekről. (1878 : V. t.-c.) B. Ü. Sz. = büntető ügyviteli szabályok. (3700/99. I. M. E. sz.) F. B. Ü. Sz. = fiumei büntető ügyviteli szabályok. (3700/99.1. M. E. sz.) FM. vagy F. M. = földmívelésügyi miniszteri F. Ü. Sz. = fiumei bírósági ügyviteli szabályok. (1871. szept. 14-én kelt I. M. rendelet.) Hb. = a hatásköri bíróságnak (1907. LXI. t.-e.) határozata. HM. vagy H. M. = honvédelmi miniszteri. HT. vagy H. T. = ítélőtáblai határozattárba fölvett határozat. I. K. == Igazságügyi Közlöny. IM. vagy I. M. = igazságügyminiszteri. IME. vagy I. M. E. = igazságügyminiszteri elnöki. J. E. = a jogegység érdekében használt perorvoslat folytán hozott határozat. J. Ü. Sz. = járásbírósági ügyviteli szabályok. (73.465/97. I. M. E. sz.) K. = közlemény. Kbtk. = kihágásokról szóló büntetőtörvénykönyv. (1879 : XL. t.-c.) KD. = kúriai teljes ülési döntvény. KM. vagy K. M. = kereskedelemügyi miniszteri. KME. vagy K. M. E. = kereskedelemügyi miniszteri elnöki. k. p. p. = kisebb polgári peres. Kül.-M. = külügyminiszteri. 1. = lásd, illetőleg szám után : lap. ME. vagy M. E. = miniszterelnöki. MT. = hatásköri összeütközési ügyekben hozott minisztertanácsi határozat PM. vagy P. M. = pénzügyminiszteri. R. = rendelet. R. T. = Magyarországi Rendeletek Tára. S. Ü. Sz. == sommás ügyviteli szabályok. (745/1894. I. M. E. sz.) sz. = szám és számú. t. c. = törvénycikk. TD. = Ítélőtáblai teljes ülési döntvény. Ü. Sz. = általános ügyviteli szabályok. (4291/91. I. M. E. sz.) Ü. U. — ügyészségi utasítás. (4600/99. I. M. E. sz.) Vhn. = a végrehajtási eljárásról szóló 1881 : LX. t.-c. módosítását és k iegészí­tését tárgyazó 1908 : XLI. t.-c. VKE. vagy V. K. E = vallás- és közoktatásügyminiszteri elnöki. VKM. vagy VKOM. és V. K. O. M. = vallás- és közoktatásügyminiszteri, v. ö. = vesd össze. 50275

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék