Igazságügyi Közlöny, 1914 (23. évfolyam)

1914-06-27 / 6. szám

5. sz. IGAZSÁGÜGYI KÖZLÖNY XXIII. 301 A beszterczei kir. törvényszék elnöke K o b 1 i c s k a Ferenc kir. törvényszéki ideiglenes napibéres szolgát az óradnai kir. járásbírósághoz; a dési kir. törvényszék elnöke Kiss Károly közvágóhidi hivatalszolga, marosvásárhelyi lakost a dési kir. járásbírósághoz ; a nagyszebeni kir. törvényszék elnöke Gyenge Imre nagyajtai kir. járásbírósági ide­iglenes napidíjas szolgát a selistyei kir. járásbírósághoz; a soproni kir. törvényszék elnöke R u f f Bálint soproni kir. ügyészségi hivatalszolgát a nagymartom kir. járásbírósághoz ; a kaposvári kir. törvényszék elnöke Nagy József kaposvári kir. törvényszéki fogházőrt a kaposvári kir. törvényszékhez; a szabadkai kir. törvényszék elnöke H o r v á t h Tamás bácsalmási kir. járásbírósági napibéres hivatalszolgát a szabadkai kir. törvényszékhez; a szekszárdi kir. törvényszék elnöke Porkoláb Mátyás szekszárdi kir. járásbírósági napibéres szolgát a szekszárdi kir. törvényszékhez hivatalszolgákká nevezték.ki, A debreczeni kir. törvényszék elnöke Pór Dániel szilágysomlyói kir. járásbírósági hivatalszolgát a derecskei kir. járásbírósághoz; a zilahi kir. törvényszék elnöke B i r ó István derecskei kir. járásbírósági hivatalszolgát a szilágysomlyói kir. járásbírósághoz helyezték át. Az illavai m. kir. országos fegyintézet igazgatója Akucs Sándor lakatossegéd, tren­cséni lakost; a nagyenyedi kir. országos fegyintézet igazgatója K i s Mihály, Köble György és P a p p Sándor nagyenyedi lakosokat ideiglenes minőségben ; a soproni kir. országos fegyintézet igazgatója Pál Lajos iváni, Geszler János mihályi és ifj. Szelenczei Ferenc röjtöki lakosokat ideiglenes minőségben fegyőrökké nevez­ték ki a vezetésük alatt álló intézetekhez. Véglegesítések. A m. kir. igazságiigyminiszter lile Simon ideiglenes minőségű váczi büntetőintézeti tiáztet, Veress József szamosujvári m. kir. javítóintézeti családfőt, Vitéz Traján, Gábor József és Tóth József ugyanottani családfősegédeket, L é d e c z i Károly illavai és P o 11 á k Rezső késmárki kir. járásbírósági Írnokokat és Kupecz József kassai kir. javítóintézeti munkavezető felügyelőt eddig ideiglenes minőségben viselt állásukban véglegesítette. A budapesti kir. ítélőtábla elnöke Bakonyi László és S z ü c s Béla budapesti kir. tör­vényszéki díjas joggyakornokokat eddig ideiglenesen viselt állásukban végleg megerősítette. A márianosztrai kir. orsz. letartóztatási intézet igazgatója Laczkó István fegyőrt; a nagyenyedi kir. orsz. fegyintézet igazgatója T u r z a i Ferenc fegyőrt; a soprori kir orsz. fegyintézet igazgatója Német Jenő, Csongrádi Dezső és H o r­v á t h József fegyőröket eddig ideiglenes minőségben viselt állásukban végle­gesítették. A fiatalkorúak felügyelő hatóságának tagjai. A m. kir. igazságügyminiszter a 27.400/1909. I. M. számú igazságügyminiszteri rende­let 4. §-ának II. pontja értelmében Balázs Benedikta budapesti lakos, állami pártfogó tiszt­viselőnőt, B o t o s n é szül. Sándor Klára budapesti lakos, pártfogó tisztviselőnőt, Breuer Soma nagykátai főrabbit, Cserháti Sándorné budapesti lakost, Elekes Mátyás budapesti kir. büntető törvényszéki albírót, Farkas Kálmán budapesti lakos, pártfogó tisztviselőt, Gegus Dániel budapesti lakos, rendőrtanácsost, Hajts Ilona budapesti lakos, pártfogó tisztviselőnőt, dr. Kain Albert budapesti lakos, ügyvédjelöltet, Katona Miklós ecseri föld­birtokost, Kiss Aladár budapesti lakos, pártfogó tisztviselőt, M aj dán Claudia budapesti

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék