Igazságügyi Közlöny, 1918 (27. évfolyam)

1918-01-31 / 1. szám

50275 XXVII. ÉVFOLYAM. 1. SZÁM. IGAZSAGUGYI KÖZLÖNY KI A DIA A MAC YAR KIRÁI.YI BUDAPESTEN, 1918. I C, A ZS ÁGÍ'JC. YMÍNISZTÉR ÁjíÁ JANUÁR 31. r-~ ~~ TARTALOM. Hendeletek: A konzuli bíráskodás (2I. M. IC.). — A eípőárvizsgáló bizottságokra vonatkozTf szabályok kiegészítése (4.00U 1. M.J. — Közlemények: Az igazságügyi hatóságok pecsétsajtó, bélyegző és pecsét­nyomó szükségletének beszerzése. — Az közszolgálati alkalmazottak illetményeiről kiállítóit nyugták bélyegzése körül fel­merült kételyek eloszlatása. — A'szabadságveBztéebflntetés elhalasztása iránt benyújtott kérvények bélyegkötelezettsége. A dr. Válsz-féle 'alapítványi vagyon az 1917. év végén. — A bírósági tolmácsok névjegyzékének módosítása. — Törvények kihirdetése. A Budapesti Közlöny 1UI8. évi 1—2fí. számaiban közzételt rendeletek sorozata. — Hatásköri bírósági határozatok kivonata. — Személyi hírek. — Igazságügyi pályázatok. — Hirdetések. — Hirdetmény. RENDELETEK, A m. kii*, minisztériumnak 21/1918. M. E. számú rendelete, a konzuli b í r á s k o d á s t árgy á b a n. A konzuli bíráskodás szabályozásáról szóló 1891 : XXXI. törvény­cikk hatályának újabb meghosszabbítását és egyes rendelkezéseinek módosítását tárgyazó 1917 : XIX. törvénycikk 10. §-a szerint ez a tör­vény az 1918. évi január hó 1. napján lép életbe az alatt a feltétel alatt, hogy Ausztriában ugyanakkor hasönló rendelkezések lépnek hatályba. A m. kir. minisztérium köztudomásra hozza, hogy a most emlí­tett leltétől teljesült, mert Ausztriában hasonló rendelkezéseket tartal­mazó törvény jött létre, amely 1917. évi december hó 23. napjáról keltezve az Osztrák Birodalmi Törvénylap 1917. évi december hó 28-án megjelent füzetében 500. szám alatt tétetett közzé. Kelt Budapesten, 1918. évi január hó 4. napján. í

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék