Igazságügyi Közlöny, 1944 (53. évfolyam)

1944-01-31 / 1. szám

A m. kir. minisztériumnak 5.830/1943. M. E. számú rendelete az egymástól távollevőkként házasságot kötött házastársaknak a gyer­mekek vallására vonatkozó utólagos megegyezése tárgyában. A m. kir. minisztérium a honvédelem­ről szóló 1939 : II. tc. 141. §-ának ( 2) bekezdésében és 159. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 1. §.(*) Bevett vagy törvényesen elismert külön­böző vallásfelekezethez" tartozó olyan házastársak, akik a 2.400/1942. M. E * számú rendelet (Magyar­országi Rendeletek Tára, 827. o.) III. Részében fog­lalt rendelkezések szerint mint egymástól távol­levők kötöttek házasságot — amennyiben szüle­tendő gyermekeik vallására nézve a házasság meg­kötés^ előtt érvényes megegyezést nem kötöttek — az 1894 : XXXII. tc. 1. §-ában meghatározott alak­szerűségek mellett és a jelen §-ban megszabott határidő alatt egyszersmindenkorra megegyezhet­nek arra nézve, hogy a hetedik életévüket még be nem töltött, valamint a még születendő gyer­mekeik valamennyien az atya vagy az anya vallását kövessék, illetőleg abban neveltessenek. A 2.400/ 1942. M. E. számú rendelet III. Részében foglalt rendelkezések szerint egymástól távollevőkként há­zasságot kötött azok a házastársak pedig, akik közül egyik sem vagy csupán az egyik tartozik be­vett vagy törvényesen elismert vallásfelekezethez (1895 : XLIII. tc. 26. §) - amennyiben születendő gyermekeik vallására nézve a házasság megkötése előtt érvényes megegyezést nem kötöttek — ugyan­ez alatt az idő alatt és ugyanilyen alakszerűségek mellett egyszersmindenkorra megegyezhetnek ab­ban, hogy a hetedik életévüket még be nem töl­tött, valamint a még születendő gyermekeik vala­mennyien az általuk megjelölt bármely bevett vagy törvényesen elismert vallást kövessék, illetőleg abban neveltessenek. . ( 2) Az O bekezdésben meghatározott meg­egyezésnek három hónap alatt van helye. Ez a * A 2.400/1942. M. E. számú rendeletet I. az 1942. év; Igazságügyi Közlöny 153. lapján. határidő a 2.400,1942. M. E. számú rendelet 1. §-a (') bekezdésének a) pontjában említett nem­hivatásos szolgálat esetében, továbbá a b) és c) pontok eseteiben az akadályozott házastársnak a szolgálatból (munkából) való elbocsátását (lesze­relését) követő nappal, a 2.400/1942. M. E. szá­mú rendelet 1. §-a (') bekezdésének aj pontjában említett többi esetben, valamint a d) és e) pontok eseteiben pedig azzal a nappal kezdődik, amely­től kezdve az akadályozott házastárs nem tartóz­kodik hadműveleti területen vagy az ország hatá­rán kívül eső egyéb területen. ( s) Ha a (") bekezdésben megszabott határ­idő eltelte előtt valamelyik házastárs a 2.400/1942. M. E. számú rendelet 1. §-a (') bekezdésében fel­sorolt valamely szolgálatból (munkából) kifolyólag hadműveleti területre vagy az ország határán kí­vül eső egyéb területre kerül, az ott-tartózkodásá­nak napjától a határidő folyása szünetel. Ilyen esetben a határidő csupán a ( 2) bekezdés megfe­lelő alkalmazásával megállapítandó újabb kezdő­naptól folyik tovább, illetőleg, ha meg sem kez­dődött. ezzel az újabb kezdőnappal veszi kezdetét. ( 4) A ( 2) bekezdésben említett azt a körül­ményt, hogy az akadályozott házastársnak hadmű­veleti területen vagy az országhatárán kivül eső egyéb területen tartózkodása mikor szűnt meg, továb­bá a ( 3) bekezdésben említett azt a körülményt, hogy valamelyik házastárs mely naptól kezdve, mely napig tartózkodott hadműveleti területen vagy az ország határán kívül eső egyéb területen, az állo­mányilletékes hadtest- (honvédkerületi) parancs­nokság által kiállított bizonyítvánnyal kell igazolni. ( 5) Az 1894 : XXXII. tc. 3. §-ában foglalt rendelkezés a jelen § szerint létrejött megegyezés esetében is megfelelően irányadó. 2. §. (') Ha az 1. § ( 2) bekezdésében meg­szabott határidő eltelte előtt valamelyik házastárs meghalt anélkül, hogy házastársával gyermekeik RENDELETEK. L» \L íi H Y V i A K. l •• IG A ZSA GüfiVt^KOZlJON Y

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék