Ipargazdaság, 1961 (13. évfolyam, 1-12. szám)

1961-01-01 / 1. szám

IPAR6AZDASAG______________________________________ XIII. évfolyam, 1. szám A MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Felelős szerkesztő: DR. HARSANYI ISTVÁN A szerkesztő bizottság tagjai: BALASSA JANOS, BÉCS LÄSZLO, dr. FATH JANOS, FISCHER GYÖRGY, FORGÁCS ZOLTÁN, FRANK TIBOR, dr. GADÓ OTTO, GÄL ÖDÖN, GERO GYÖRGY, dr. LAZAR PÉTER, LORÄND SÁNDOR, dr. MAROSI MIKLÓS, PARÁNYI GYÖRGY, POROS TAMAS, ROMAN ZOLTÁN, SÍK GYÖRGY, SPIRO MIKLÓS, dr. SVÉD ANDRÁS, dr. SZAKASITS- DOROSZLOl GYÖRGY, dr. SZIGETI GUSZTÁV, SZÖNYI PÉTER, TAKACS pAl, tiborcz istvan, vAlyi Péter, VACZI VILMOS, ZENTAI BÉLA * Szerkesztőség: Budapest, V., Szabadság tér 17. I. Technika Háza. Telefon: 113-250.; 221-544. Kiadja: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, V., Nagy Sándor u. 6. * Felelős nál (Bp., V., József nádor-tér 1.) és bármely postahivatalnál. Előfizetési dij: fél évre 36,— Ft. Csekkszám: egyéni: 61.290, közületi: 61.066 (vagy átutalás az MNB 8. sz. folyószámlájára) 61-4331-689/2 - Révai-nyomda, Budapest. TARTALOM A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége V. Köz­gyűlése .......................... ........................................................................... 1 Bérei Gyula: Egyesítési tapasztalatok a nehézvegyiparban .................. 5 Pohner János: Az optimális termelési szint meghatározása a timföld­gyártásban .................................................................................................. 10 Kiár János dr.: Az ipari kutatás gazdaságosságának kérdéseiről .. .. 13 Kárpáti Pál: Munkaidő felhasználás mérése mintavételes eljárással 16 Parányi György: A műszaki fejlesztés szervezési problémái .. .. 21 Homonnay Hugó dr.: A gépipari programozás fejlesztési lehetőségei gépi adatfeldolgozással .. ............................................ ................... 26 HOZZÁSZÓLÁSOK — VITÁK A teljes termelési érték számbavételének problémái (Apró Imre) .. 31 Dokumentáció és műszaki fejlesztés (Lomb Frigyes) .......................... 33 SZEMLE A svájci brigád-munka konferencia .......................................................... 35 Munkafolyamatok szervezeti ábrázolása (Szigeti Gusztáv) .................. 37 HÍREK Az anyaggazdálkodás helyzete a kohó- és gépiparban .......................... 40 СОДЕРЖАНИЕ Заседание Федерации Технических Естествоведческих Обшеств ... 1 Берци Д.: Опыт, приобретенный при унификации в тяжелой хими­ческой промышленности ...................................................................... 5 • Понер К-: Определение оптимального производственного уровня в производстве глинозема............................................................................. 10 К^ар Я.: Экономичность промышленных исследовательских работ 13 Карпаты П.: Изменение использования рабочего времени при снятии проб ............................................................................................. 16 Параны Д.: Организационные вопросы технического развития .... 21 Хомоннаы X.: Возможности развития програмирования в машино­строении при помощи механической обработки данных ............. 26 ДИСКУССИЯ, ПРИМЕЧАНИЯ Вопросы расчета полной производственной стоимости (Апро И.) 31 Документация и техническое развитие. (Ломб Ф.) ...................... 33 ОБЗОР Конференция швейцарской бригадной работы ........................... 35 Организационное изображение рабочих процессов. (Сигети Г.) 37 ИЗВЕСТИЯ Положение снабжения материалами в металлургической и машиностроительной промышленности .................................... 40 INHALT Generalversammlung der Verbandes der Technischen und Wissen­schaftlichen Vereine.................................................................................. 1 Bérei Gyula: Vereinheitlichungserfahrungen in der schweren Chemieindustrie .......................................................................................... 5 Pohner, I.: Bestimmung des optimalen Produktions-niveaus in der Tonerdeproduktion .................................................................................. 10 Kiár, J.: Wirtschaftlichkeit der industriellen Forschungsarbeiten .. 13 Kárpáti, P.: Messung der Arbeitszeitausnützung mit Probenahme .. 16 Parányi, Gy.: Organisationsfragen der technischen Entwicklung .. 21 Homormai, H.: Entwicklungsmöglichkeiten des Programmierer« in dem Maschinenbau durch maschinelle Aufarbeitung von daten .. 26 DISKUSSION Berechnungsfragen des vollen Produktionsvertes (Арго, I.) .... 31 Dokumentation und technische Entwicklung (Lomb, F.) 33 UMSCHAU Die schweizer Brigader-arbeit konferenz .................................................. 35 Organisatorische Darstellung dpv Arbeitsprozessen (Szigeti, Gy.) .. 37 \ yT NACHRICHTEN X Stand der Materialvfcr^rfgung in Metallurgie und] ^fjVchinenbau .. 40

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék