Ipargazdaság, 1962 (14. évfolyam, 1-12. szám)

1962-01-01 / 1. szám

IPAR6 AZDASA6_____________________________________ XIV. évfolyam, 1. szám A MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Felelős szerkesztő: DR. HARSÄNYI ISTVÁN A szerkesztő bizottság; őr. ANTONIEWICZ FLÓRIAN. BALASSA JANOS, BÉCS LÄSZLÖ, FISCHER GYÖRGY, FORGÁCS ZOLTÁN, FRANK TIBOR, dr. GADÖ OTTO, GERO GYÖRGY, dr. KASPER EGON, dr. LAKATOS BÉLA, dr. lázár Péter, lOrAnd sandor, dr. MAROSI MIKLÓS, PARÁNYI GYÖRGY, POROS TAMAS, ROMAN ZOLTÁN, StK GYÖRGY, SPIRO MIKLÓS, dr. SVÉD ANDRÁS, dr. SZAKASITS-DOROSZLOI GYÖRGY, dr. SZIGETI GUSZTÁV, SZONYI Péter, takács Pál, tiborcz istvAn, valyi Péter, zentai bél a * Szerkesztőség: Budapest, V., Szabadság tér IV. I. Technika Háza. Telelőn: 113-050.; 291-544. * Kiadja: % #8<? Felelős kiadód I г П a P ' * Solt Sán ♦ Terjeszti: A MAGYAR POSTA. Előfizet­hető: a Posta Központi Hírlap Irodá­nál (Bp., V., József nádor tér 1.) és bármely postahivatalnál. Előfizetési díj: fél évre 36,— Ft. Csekkszám: egyéni: 61.290, közületi: 61.066 (vagy átutalás az MNB. 8. sz. folyószámlájára) Megjelent 2000 példányban. 62-8669-689/2 - Révai-nyomda, Budapest. TARTALOMJEGYZÉK Az MTESZ Ügyvezető Elnökségének felhívása az egyesületekhez ........................ l Dr. Bakos Zsigmondi Üzemszervezessel és a termelő berendezések kihaszná­lásának fokozásával növeljük a munka termelékenységét ............................... -v-íf Antal Iván: Az igazgatók feladatairól és munkaidőbeosztásáról........................ J Kocsis Ferenc—Dr. Dukász György: Üj szervezési mód az építőiparban.. .. 10 Dr. Geréb György—Virágh László: A munkateljesítmény és fáradtság néhány lélektani kérdése.................................................................................................................. Valaki Lászlóné: A forgalmi jellegű és a termelés anyagi- műszaki kapcsola­tait tükröző ágazati mérlegekről .................................................................................. Dcdinszky Henrik: A termelékenység világszínvonalának értelmezéséről .. A VÁLLALATOK ÉLETÉBŐL Dr. Hegyi József: A lineáris programozás alkalmazása a Ganz Árammérő­gyárban .................................................................................................................................... 24 Termelőberendezések szabadba telepítése ................................................................... Szovjet automata gépek nagyobb termelékenysége.....................................................у Ж HOZZÁSZÓLÁSOK — VITÁK Beruházások hatékonyságának normája (dr. Kozmutza Pál) ............................... 27 SZEMLE Vállalati vezetők képzése (Sz. G.)......................................................................................... 29 Az iparvállalatok optimális nagysága és a termelés koncentrációja (N. E.) . 31 Matematikai statisztikai kollokvium Magdeburgban (D. F.) ............................... 33 Dr. Schuszter Ede: Az ügyviteli munka gépesítésének egyes mutatói .. .. 34 Hogyan mérjük és figyeljük a műszaki haladást? (R. Z.) ...................................... 37 STATISZTIKAI ADATOK Az öntödei termelés és termelékenység alakulása (Lacfalvi József) ................. 38 ÜJ MAGYAR GYÁRTMÁNYOK СОДЕРЖАНИЕ Обращение Президиума Федерации технических и естестоведческих обществ к ассо­циациям ........................................................................................................................................... 1 Бакош, Жигмонд : Повысим производительность труда путем лучшей организации работы промышленных предприятий и повышения степени использования произ­водительного оборудования ..................................................................................................... 2 Антал, Иван : О задачах и распределении рабочего времени директоров ................. 5 Кочиш, Ференц—Д-р Дунае, Дьердь : Новый организационный метод в строительной промышленности ......................................................................................................................... 10 Д-р Гереб, Дьердь—Вираг, Ласло : Несколько психологических вопросов выработки и усталости ................................................................................................................................. 13 Уйлаки, Ласлоне : О межотраслевых балансах, отражающих материально-техничес­кие связи производства............................................................................................................ 15 Дедински, Хенрик: О толковании мирового уровня производительности ................. 22 Из жизни предприятий Применение линейного програмирования на заводе токоизмерительных приборов „Ганц”................................................................................................................................................ 24 Перемещение производительного оборудования под открытое небо ................................. 25 Большая производительность советских автоматов................................................................. 26 Дискуссии — примечания Норма эффективности капитальных вложений (Д-р Козмутза, Пал) .......................... 27 Обзор Обучение руководителей предприятий (С. Г.) .......................................................................... 29 оптимальный размер промышленных предприятий и концентрация производства (Н. Е.)................................................................................................................................................ 31 Математико-статистический коллоквиум в Магдебурге (Д. Ф.) ......................................... 33 Д-р Шустер, Эде : Некоторые показатели механизации конторной работы ............. 34 Как измеряем и наблюдаем технический прогресс?............................................................... 37 Статистические данные Рост литейного производства и производительности (Лацфальви, Йожеф)..................... 38 Новые венгерские изделия..................................................................................................................... 40 INHALT Aufruf des geschäftsführenden Präsidiums des Verbandes der Technischen und Wissenschatflichen Vereine an die Vereine ............................................. 1 Bakos Zs.: Vermittels Betriebsorganisation und der besseren Ausnutzung der Froduktionseinrichtungen die Arbeitsproduktivität erhöhen ........................ 2 Antal, I.: über die Aufgaben und Arbeitszeiteinteilung der Direktoren .... 5 Kocsis, F.—Dr. Dukász, Gy.: Neue Organisationsmethode in der Bauindustrie 10 Dr. Geréb, Gy.—Virágh, L.: Einige psychologische Fragen der Arbeitsleistung und der Ermüdung ............................................................................................................... 13 Üjlaki. L.-né: Über die den Umlauf und die materiellentechnischen Beziehun­gen widerspiegelnden Verflechtungsbilanzen ...................................... -............... 15 Dcdinszky, H.: Was ist unter Weltniveau der Produktivität zu verstehen.. .. 22 AUS DEM LEBEN DER UNTERNEHMUNGEN Die Anwendung der linearen Programmierung in der Strommesser—Fabrik Ganz ............................................................................................................................................ 24 Errichtung von Produktionseinrichtungen im Freien.............................................. 25 Höhere Produktivität von sowjetischen Automaten..................................................... 26 DISKUSSIONEN — REFERATE Die Norm des Nutzeffektes von Investitionen (Br. Kozmutza. P.) ........................ 27 RUNDSCHAU Die Ausbildung von Betriebsleitern (Sz. G.) ................................................................... 29 Die optimale Grösse der Industrieuntemehmungen und die Konzentration der Produktion (N. E.) 31 Mathematisch-statistisches Kolloquium in Magdeburg (D. F.) ............................... 33 Dr. Schuszter, E.: Einige Kennzahlen der Mechanisierung der Büroarbeiten.. 34 Wie messen und beobachten wir den technischen Fortschritt? ............................... 37 STATISTISCHE DATEN Die Gestaltung der Produktion und Produktivität in den Giessereien (Lacfalvi J.) ............ 38 NEUE UNGARISCHE ERZEUGNISSE.................................................................................. 40 Címképünk az első magyar tranzisztoros TV felvevőgép prototípusát mutatja. Készült a Mechanikai Laboratóriumban.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék