Bóka László szerk.: Irodalomtörténet, 1954. 42. évfolyam

MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG (XI., MÉNBSI-OT 11 — 13) (SZ ER KKSZTÖSÉC: V., PESTI В А П N А П ÄS - U T С A 1. Szerke*zt6bizotttág: ВАНТА JÁNOS, BÓKA LÁSZLÓ, KARDOS LÁSZLÓ, KIRÁLY ISTVÁN, TOLNAI GÁBOR F e 1 e 1 б 8 в /. e г к e ь /. t б: BÓKA LÁSZLÓ E szám munkatársai : Pándi Pál egyetemi adjunktus, Esze Tamás levéltáros, a tör­ténettudományok kandidátusa, Köpeczi Béla a Könyvkiadói Tanács titkára, Klaniczay Tibor egyetemi docens, az irodalomtudományok kandidátusa, S/ebényi Géza egyetemi tanár­segéd, Ungvári Tamás kritikus, a Csillag belső munkatársa, Tolnai Gábor egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, Erdélyi Dezső gimnáziumi tanár (Mukolc), Gyárfás Imre gimnáziumi tanár (Miskolc), Németh G. Béla pedagógiai főiskolai tanársegéd, Szauder József egyetemi docens, az irodalomtudományok kandidátusa, Orosz László tanár (Kecskemét), Mlinárik István pedagógiai főiskolai adjunktus, Pukánszkyné Kádár Jolán az irodalomtudományok kandidátusa, Abody Béla lektor, G. Kelemen Mária a Könyvkiadói Tanács előadója, Siipek Ottó egyetemi tanársegéd, Rejtő István az Irodalomtörténeti Doku­mentációs Központ előadója. A következő számuk tartalmából : Almási Miklós : Gorkij : Jegor Bulicsov és a többiek, Falus Róbert : Jegyzetek az Iliashoz, Harsányi Zoltán : Reviczky Gyula (A költő világ­képe — Kritikai-esztétikai munkássága), Jérmilov : A Holt lelkekről (A Gogol-monográfiából), Komlós Aladár : Vajda János és a munkásosztály, Lator László : Radnóti Miklós költői fejlődése, Lengyel Dénes : Az irodalom klasszikusai ifjúsági kiadásban, Osváth Béla : Színészetünk és drámairodalmunk helyzete a szabadságharc idején, Tolnai Gábor: Szenczi Molnár Albert értékelésének néhány kérdése, Tóth Dezső : Bajza József. Vita. Oltványi Ambrus : Vargyas Lajos : A magyar vers ritmusa, Szabii Ede : Népszínműirodalmunk néhány kérdése (Tóth Ede. A népszínmű útvesztése.), Vargyas Lajos : Hozzászólás Oltványi Ambrus kritikájához, VVéber Antal : Nagy Péter »Móricz Zsigmond« c. kandidátusi disszertációjának vitája. Szemle. Barta András : Illyés Gyula: Fáklyaláng, Bán Imre: Mikszáth Kálmán: A fekete város, Béládi Miklós : Megjegyzések a Csillag 1953. évi évfolyamához, Nagy Miklós : Barta János : Arany János, Nemeskürty István : Móricz Zsigmond : Betyár, Ortutay Gyula : Illyés Gyula : Hetvenhét magyar népmese, Péter László : Tömörkény István : Válogatott elbeszélések, Poszler György : Katona József válogatott művei, Rejtő István : Haladó hagyományaink (A r imániai magyar irodalomról), Salyámosi Miklós : Vajda György Mihály : Schiller, Szalai Sándor : Megjegyzések Fövény Lászlóné József Attila-könyvéhez, Tamás Attila : Georg Förster válogatott írásai, Varga József : Ady, Endre válogatott versei, Vargha Kálmán: Móricz Zsigmond: Elbeszélések III., Wéber Antal: Kardos Lajos : Lélektan és irodalomtanítás.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék