Tamás Attila szerk.: Irodalomtörténet, 2001. 32/82. évfolyam

Tanulmányok - Luffy Katalin: Medgyesi Pál és prédikációi. Prédikátori magatartás a Rákócziak udvarában 186–208. p.

LUFFY KATALIN 55 Vö. IMRE Mihály, Nemzeti önszemléle­tünk..., 15. 56 R. VÁRKONYI Ágnes, Miért sírt Kemény János? = Századfordulók, Bp., Liget könyvek, 1999, 206. 57 Uő, i. m. 58 SZAKÁLY, i. т., 57. 59 SZALÁRDI, i. т., 320-321. 60 Uő, i. т., 415. 61 Uő, i. т., 436. 62 Vö. SZAKÁLY, i. т., 24-28., TARNÓC, i. т., 203-204. 63 SZAKÁLY, i. т., 43. 641. т., 42. 65 A fikció fogalom jelentését Hayden White meghatározásában használjuk, misze­rint: „»Valós« esemény, személy, folyamat, kapcsolat vagy bármi egyéb nem alakítható egy diskurzus »funkciójává« fikcionálás nél­kül, s a fikcionáláson én a »valós« dolog »fi­gurálását« értem." Hayden WHITE, A történe­lem terhe, Bp., Osiris, 1997, И. 66 Ciklikus abban az értelemben, hogy a történelem során tapasztalt sorsfordulókat ismétlődő isteni csapásként értelmezik, mely­nek okait mindig a nép engedetlenségében vélik felfedezni. 67 E. H. CARR, Mi a történelem?, Bp., Osiris, 1995, 51. 208

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék