Állami Gimnázium, Jászberény, 1921

Isholánh múltja A jászberényi magyar királyi állami főgimnázium alapját Dósa Pál jászkerületi kapitány vetette meg az 1767. évben. Az alapítványból létesített római katholikus jellegű, két osztályos latin iskola agy ideig jászapáti mezővárosban állott f«nn (1767.- 1779) s innen került a jászkerület középpontjába. (1779.) A jászberényi latin iskola eleintén három osztályos királyi katholikus kisgimnázium volt (1779—1788.), majd öt osztályos kir. kath. nagygimnázium (1788—1806), utóbb hat osztályos kir. kath. nagygimnázium. (1806—1822.) De mig Mária Terézia, II. József és II. Lipót uralkodása idejében a költségek tetemes részét az országos ^tanulmányi alap fedezte, 1. Ferencz kormányzása alatt teljesen a Jászságra hárult át a fenntartás terhe (1822.) A jászok áldozatkészségére utalt kerületi katholikus nagy- gimnáiium igazgatói és tanárai túlnyomó részben ferenczrendi szerzetesek voltak, akikkel a Jászkerület és Jászberény város az iskola kölcsönös ellátása ügyében évtizedeken át szerződéses viszonyban állott. (1822—1851.) A szabadságharcot követő önkényuralom alatt négy osz­tályúvá zsugorodott össze a kerületi gimnázium (1851 —1865.) és csak az alkotmányos korszak tette lehetővé a felső négy osztály fokozatos megnyitását. (1865—1868.) Az így újjászervezett jász- kerületi ferencrendi katholikus, utóbb jászberényi községi katho­likus főgimnáziumban 1869. nyarán volt az első érettségi vizsgálat. Az államosítás kezdetéi még az 1880-as évek közepe tá­jára esnek; de a magyar állam kezébe való végleges átvétel 1896. szeptember 1, hatállyal, csak az 1897. év folyamán történt. A tanintézet jelenlegi, egy emeletes új épülete 1889. aug. 28-án felezenteltetvén, abba az iskola az 1889—1890. tanév kezdetével költözött. Iskolánk eszerint az 1921—1922. tanévben fennálásának 155-ik esztendejét töltötte be.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék