Jel-Kép, 1988 (4. szám)

KÖZELKÉP - Jakab Zoltán: A sajtótermékek ára és fogyasztása Magyarországon 1957-1987-ben

36 A SAJTÓTERMÉKEK ÁRA ÉS FOGYASZTÁSA . 7. tábla A képes hetilapok keresletének csökkenése az 1987-ben értékesített az 1987. évi példányszám összpéldányszám az 1978. évi (millió db) százalékában Nők Lapja 42,9 86,7 Füles 25,1 78,6 Képes Újság 23,2 77,4 Ország-Világ 7,2 55,0 Ludas Matyi 13,6 53,2 Elet és Tudomány 3,1 42,7 Uj Tükör 3,0 41,7 Film, Színház, Muzsika 2,0 36,4 hogy világos a célközönség mibenléte, a pia­ci szegmens meghatározása. Ennek fontos­ságát sejtetik a népszerű napilapokról be­mutatható adatok is. Néhány népszerű havilap A Magyar Vöröskereszt újságja, a Családi Lap egészségügyi felvilágosítást, tanács­adást kínál egyszerű, közérthető nyelven. Jó ideig igen expanzív lap volt az áremelések ellenére is. Az utóbbi két évben enyhén csök­kent a kereslet iránta, de az 1987. évi értéke­sített példányszámok mennyisége így is 29 százalékkal haladta meg az 1978. évit. (Az 1987-es példányszám 9,9 milliót ért el.) A Világ Ifjúsága minden bizonnyal szer­kesztési koncepciójának és eszközeinek, s talán olcsó árának is köszönhetően ért el az 1978. évi 1,6 millió példányhoz képest kere­ken nyolcvanszázalékos növekedést 1987 végéig. (Összes értékesített példányszám: hárommillió.) Az Ifjúsági Magazin utóbbi tíz éve két szakaszra tagolható. 1978-tól 1983-ig szinte zökkenők nélkül nőtt a példányszám, kere­ken negyven százalékkal, azóta viszont fo­lyamatos a visszaesés. (Az 1987. évi példány­szám — 2,7 millió — az 1983-asnak 76 szá­zaléka, bár még így is meghaladta az 1978-as szintet, úgy 7 százalékkal.) A növekedésben ismét csak a szerkesztőségi törekvések (időnként merész, meghökkentő témák, fia­talos hangnem) eredményeit vélhetjük felis­merni, a rákövetkező csökkenésben pedig a lap „megszelídülésének" hatását. Az Interpress Magazin keresletét 1979-től kezdve mutatják a postai adatok. A mind­végig viszonylag drága lap 1985-ben érte el eddigi legnagyobb példányszámát (2,2 mil­lió, 1979-hez képest 40 százalékos emelke­dés), azóta a példányszám csökkent (1987: 1,7 millió). Mindezek kontrasztját adja az Ezermester című lap, amely 1978-as 2,2 millió példányá­ból 1987-re nem egészen 0,8 milliót őrzött meg. Pedig a hobbilapok, a „hogyan csinál­jam"-lapok a világ más tájain az expanzív csoportban foglalnak helyet. A fogyasztás rétegkülönbségei A 8. tábla azt mutatja, hogy mekkora volt az újságok és más időszaki lapok vásárlásá­ra fordított kiadások hányada a különböző típusú háztartásokban az 1970-es évek má­sodik felében. Látható, hogy 1976—1978­ban mindegyik társadalmi rétegben határo­zottan és esetenként igen gyorsan nőtt a sajtófogyasztás részaránya. Az 1979 eleji sajtóáremelésre, majd a júliusi általános drá­gulásra mindegyik háztartástípusban hason­lóképpen reagáltak: hirtelen megnövelték a sajtóra fordított kiadásokat, mintegy arra törekedve, hogy fenntartsák már kialakított fogyasztási színvonalukat. 1980-ban viszont már minden aktív keresettel rendelkező ház­tartásban csökkent a sajtóra fordított kiadá-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék